Villaförsäkring

Du får minst 10 % förmånsrabatt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Villaförsäkringen gäller för dig, de du bor med, de saker du äger, hyr eller lånar, byggnaderna och tomten. Försäkringen är en trygghet för dig som äger hus.

En husägare kan råka ut för olika händelser. Det kan vara inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. I villaförsäkringen ingår reseskydd och försäkring för de personliga saker du och familjen äger, hyr eller lånar. Villaförsäkringen kan du köpa till villa, radhus eller kedjehus. 


Villaförsäkringens fördelar

 • Huskollen i Stor Villa

  I ​Stor Villaförsäkring ingår kostnadsfri genomgång av huset vart 4:e år.​

 • Nyvärde hemelektronik

  Med Stor Villaförsäkring får du dator, tv och hushållsmaskin yngre än 3 år ersatt med ny.

 • Skadedjursförsäkring ingår

  Ingen självrisk vid sanering av skadedjur som råttor, möss, getingar och vägglöss.

Jämför innehållet Stor villa Villa Extra Villa
Ansvar och rättsskydd

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att försäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1,5 miljoner  kr om du inte själv ​valt ett högre belopp.

Högsta ersättningsbelopp för cykel är 35 000 kr om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.
Har du Villa Extra är beloppet 50 000 kr och för Stor Villa är högsta ersättningsbeloppet 80 000 kr.

Om du förvarar dina saker i en annan byggnad på tomten är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kr.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Id-stöld

Försäkringen gäller för rådgivning för att förebygga id-stöld, assistans att begränsa skadans omfattning vid id-stöld och för kostnader för juridisk hjälp.

Krishantering

Ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kr per tillfälle i upp till 10 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Naturskada, storm och översvämning

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även under resan. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar, men kan förlängas om du ska vara borta längre.

Skadedjur i bostadshuset

Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Överfallsskydd

Du får ersättning om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

​Otursförsäkringen, även kallad allrisk, ersätter personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kronor om du har Villaförsäkring Extra, 80 000 kronor om du har Stor Villaförsäkring.

Skadas villabyggnaden eller tomtmarken är högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.

Ett-års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Huskollen

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag. Den kostnaden blir max 15 000 kronor. Undantag finns ex. äldre badrum när åldersavdraget blir 100 %.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik, så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning, som är yngre än tre år ersätts med ny motsvarande den skadade om den inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än priset för ny motsvarande vara.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

StorskadeXtra

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa. Skulle du vara sjuk och inlagd på sjukhus i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat med högst 1 200 kr per person och dag och sammanlagt 40 000 kr per person.

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk som du ska betala till uthyrningsfirman. Högsta ersättning är 10 000 kr.

Utökat takläckageskydd

Du får ersättning för skador på huvudbyggnaden, och andra delar som är hopbyggda med huvudbyggnaden, som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasaden ovan mark. Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Gäller vid stöld trots att du lånat ut bostaden. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr. Självrisken är 1 500 kr. Om bostaden blir obrukbar efter en skada, ex. vattenskada, kan du få ersättning för hyresförlusten. 

Ring 0771-655 655 om du vill lägga till uthyrningsförsäkring. 

Special – en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. Det kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 35 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en specialförsäkring.

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.​

Huskollen

I Stor Villaförsäkring ingår Huskollen. Det innebär att du:

 • vart fjärde år får en noggrann genomgång av huset,
 • får råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador.
 • får en underhållsplan för de kommande fyra åren.
 • med några enkla säkerhetskriterier får fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​​​

Läs mer om Huskollen

Försäkring endast för byggnader

Äger du en villa som du varken bor eller förvarar några saker i, för att du till exempel köpt huset, men inte flyttat in än, behöver du bara försäkring för huset och övriga byggnader, som garage och gästhus – en villabyggnadsförsäkring.

Om du hyr ut huset måste du kontakta oss så att du får rätt form av villaförsäkring.​

RESESKYDDET

I villaförsäkringen ingår ett skydd när du är på resa. Reseskyddet gäller i 45 dagar för hela världen. Här kan du läsa mer om hur försäkringen gäller på resa.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Anmäl skada

Här kan du anmälan skada – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.


Vem gäller hemförsäkringen för?

Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna  i försäkringsbrevet. Det är viktigt att alla – även barnen – som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset. 

Om du har barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När barnet fyller 18 år måste du lägga till honom eller henne som medförsäkrad för att han eller hon ska omfattas av din försäkring.  

Logga in på Mina sidor för att titta på försäkringsbrevet för din hemförsäkring, där ser du vilka som är medförsäkrade.

Om du vill lägga till en medförsäkrad i din försäkring kan du använda detta formulär . Vi behöver då uppgift om medförsäkrades personnummer och namn. Vill du inte uppge personnummer kan du istället kontakta oss. 

Mobiltelefon, surfplatta och dator

Hur gäller försäkringen för mobiltelefon och dator?

Hemförsäkringen gäller för mobiltelefon, dator och surfplatta och ersätts om de stjäls vid inbrott hemma. När du har med dem utanför hemmet behöver du vara försiktig med hur du förvarar dem. Mobiltelefon, surfplatta och dator räknas som stöldbegärlig egendom och om de t.ex. stjäls ur bilen gäller inte försäkringen oavsett vilken form av försäkring du har.

Dator, musikinstrument och annat som lånats av skolan

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring eller drulleförsäkring, gäller inte för saker som du lånat. Otursförsäkringen gäller dock för dator, läsplatta, instrument eller annat skolmaterial som du eller ditt barn lånat av skolan.

Här kan du läsa vad som gäller vid stöld eller förlust:

Stulen eller skadad mobiltelefon

Stulen eller skadad dator

Gäller försäkringen för lånade saker?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa.

Har du lånat utrustning från skolan som dator, läsplatta, musikinstrument gäller även allriskförsäkringen Otur för dessa, men i övriga fall är lånad egendom undantagen från allriskförsäkringen. Ibland kallas allriskförsäkringen för drulleförsäkring. Kärt barn har många namn.  

Fullvärdesförsäkring för hus

De flesta hus vi försäkrar idag får en så kallad fullvärdesförsäkring. Det betyder att det inte finns någon beloppsbegränsning för villaförsäkringen, utan huset är försäkrat till det värde det faktiskt har.

Vid en skada görs åldersavdrag för den skadade byggnadsdelen enligt de regler som står i villkoret. För den som renoverar och byter ut gamla maskiner blir då åldersavdraget inte lika stort för den som inte renoverar och byter ut fasta installationer. Om du väljer Stor Villaförsäkring är åldersavdraget för skadade byggnadsdelar begränsat till sammanlagt högst 15 000 kronor för villabyggnad.

Om villabyggnaden skadats i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga en motsvarande ny byggnad, kan du som väljer Stor Villaförsäkring välja att få resten av byggnaden riven och få en motsvarande ny byggnad uppförd på samma grund.

Växthus, pool och robotgräsklippare

Hur är poolen försäkrad?

Utombusbad som pool och badtunna och bassäng ingår i villaförsäkringen och behöver inte stå med i försäkringsbrevet. När du har Stor Villaförsäkring får du ersättning för skador på poolen eller utomhusbassäng som orsakats av storm och/eller hagel samt skadegörelse med upp till 50 000 kronor. Stor Villaförsäkring eller VillaExtra gäller även för Otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Läs mer om pool och utomhusbad.

Är växthuset försäkrat?

Ja, det är det om växthuset finns angivet i försäkringsbrevet. När du har Stor Villaförsäkring får du ersättning för skador på växthuset som orsakats av storm, hagel, inbrott eller skadegörelse upp till 25 000 kronor. Stor Villaförsäkring eller VillaExtra gäller även för Otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkring för robotgräsklippare

Försäkringsmässigt räknas en robotgräsklippare som lös egendom och trädgårdsredskap. Det vanligaste problemet med robotgräsklippare är att de skadas på grund av åska och blixtnedslag. Men även stölder förekommer. Du kan få ersättning om robotgräsklipparen skadas vid åska och om den stjäls. Här kan du läsa mer om försäkring för robotgräsklippare

Gäller försäkringen under byggnadstiden?

Villaförsäkringen gäller för byggnader som är under uppförande, om- eller tillbyggnad.

 • Försäkringen gäller även för arbetsbodar och verktyg som du skaffat för byggnadsarbetet.
 • För material som ska ingå i byggnaden. Verktyg och material ska förvaras inlåsta.
 • Rörsystem ska ha provats och bedömts vara felfria för att läckageskada och skada på installationer ska gälla.

Livförsäkring – när ni äger hus tillsammans

Köper du huset tillsammans med någon annan? Då rekommenderar vi att ni köper varsin livförsäkring. Det ger en ekonomisk trygghet som är extra värdefull att ha om man har bostadslån tillsammans med någon. Du kan välja vilket belopp livförsäkringen ska gälla för.

När du köper villaförsäkring hos oss får du får 20 % rabatt på livförsäkringen det första året. Du tjänar alltså på att ha båda försäkringarna hos oss.