Lastbilsförsäkring

Få offert på försäkring för tung lastbil
  1. Lastbilsförsäkring - Tung lastbil

Lastbilsförsäkring för de flesta tunga lastbilar, både de med skåp, flak och andra utföranden. Gäller oavsett om lastbilen används i yrkesmässig godsbefordran, egna transporter eller t.ex. entreprenadarbete.

Förutom trafikförsäkring, som du alltid måste ha om inte lastbilen är avställd, kan du välja omfattning på lastbilsförsäkringen efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada. Om lastbilen är viktig för företagets intäkter så kan du bl.a. lägga till Avbrottsförsäkring och skydda företagets ekonomi när lastbilen inte kan användas. Vår lastbilsförsäkring gäller även för lastbil i uthyrning och kan också omfatta utbytbara redskap och maskiner till fordonet. Vi erbjuder även försäkringen för tung lastbil till privatpersoner.

Tung lastbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på annat än fordonet samt vad som transporteras med det och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerat fordon för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

För fordon i yrkesmässig godsbefordran omfattar försäkringen endast vissa passagerare, t.ex. anställda.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter med begränsat belopp förarens personliga saker som skadas eller förloras under färd med fordonet.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet samt bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafik- eller arbetsolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på lastbilen som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser. Gäller även skada på anordning för lastning, snöplogning och vägarbete samt skada på fordonet genom anordningen liksom genom fellastning, fel i lasten och djurtransport.

För lastbil som inte hyrs ut ersätter vi interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk.


Tillägg för lastbilsförsäkring

Gör lastbilsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när lastbilen inte kan användas. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag lastbilen inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Extra

Sänkt självrisk ingår alltid vid

  • djurkollision
  • vinterväghållning.

Extra: Kör vidare

Om det inte är en lastbil i yrkesmässig uthyrning ingår även

  • ersättningsförares utresa vid personolycksfall.

Kör vidare gäller inte i Sverige om den körsträcka som anges för försäkringen är 5 000 mil/år eller lägre.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med fordonet. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med fordonet.

För fordon i yrkesmässig godsbefordran respektive uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Transportförsäkring

Med transportförsäkring får du ersättning för skador på egna föremål och gods som transporteras och förvaras i lastbilen. Om du kör varor mot betalning behöver du försäkring för transportöransvar som gäller vid skador på kundens gods.


Avställningsförsäkring

Om fordonet är minst halvförsäkrat och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller lastbilsförsäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige och Kör vidare-skyddet i Avbrott & Extra gäller inte i Sverige om den körsträcka som anges för försäkringen är 5 000 mil/år eller lägre.

  1. Lastbilsförsäkring - Tung lastbil