Lastbilsförsäkring

Få offert på försäkring för tung lastbil
  1. Lastbilsförsäkring - tung lastbil

Lastbilsförsäkring för tung lastbil kan omfatta allt från trafik- till vagnskadeförsäkring och även kompletteras med några av våra tilläggsförsäkring. Du kan försäkra lastbilen, det som transporteras i den eller hela åkeri.

Förutom trafikförsäkring som är obligatorisk enligt lag, så erbjuder vi ett tryggt skydd med vår halv-och helförsäkring för lastbilar. Din lastbilsförsäkring kan omfatta skador vid bland annat stöld, brand, stenskott eller om lastbilen skadas i en trafikolycka. Du kan även köpa till andra försäkringar som på olika sätt ger ett utökat skydd för lastbilen, släpet, transporterat gods eller hela företaget. 

Försäkringsalternativ för tung lastbil Trafik Halv Hel
Trafik / Bilansvar

Vid en olycka med det försäkrade fordonet ersätter försäkringen alla personskador. Dessutom kan försäkringen ersätta skador som uppkommer på annan egendom än det försäkrade fordonet, men inte egendom som tillhör fordonets ägare eller användare. Om annan egendom kan ersättas beror i övrigt på vad som skadats och vem eller vad som vållat olyckan. Du kan själv välja om försäkringen ska gälla med eller utan självrisk.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Bärgning

Bärgningsförsäkringen betalar bärgningskostnader som uppstår pga. driftstopp och gäller även tillkopplad släpvagn. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Förares lösöre

Försäkringen ersätter förarens personliga tillhörigheter som skadas under färd med fordonet. Vi ersätter högst 10.000 kr.

Rån

Försäkringen ersätter föraren för förluster och skador pga. rån eller överfall i samband med transport. Vi ersätter pengar, värdehandlingar, kläder och glasögon upp till 1 basbelopp. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Vagnskadeförsäkring lastbil

Vagnskadeförsäkringen betalar skador på fordonet som uppstått vid en trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Försäkringen betalar även skador på fordonet som orsakas av anordningar för lastning och lossning, som kranar, tippar eller bakgavelhissar.

Lastbilsförsäkring med utökat skydd

Med våra tilläggsförsäkringar får du ett extra skydd när du till exempel kör utomlands, transporterar gods eller om lastbilen inte kan användas på grund av skada.

Lastbil i utlandstrafik

Vår så kallade Kör vidare-försäkring är anpassad för lastbilar som kör i utlandstrafik och utökar försäkringsskyddet för bärgning, rån och förarens personliga tillhörigheter. Försäkringen betalar även hemresekostnader för förare och passagerare, samt utresekostnader för en ersättningsförare.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen ger ersättning då fordonet inte kan användas på grund av en brand-, stöld-, eller vagnskada, till exempel vid en kollision eller dikeskörning.

Transportförsäkring

Med transportförsäkring får du ersättning för skador på egna föremål och gods som transporteras och förvaras i lastbilen. Om du kör varor mot betalning behöver du försäkring för transportöransvar som gäller vid skador på kundens gods.


Läs mer om tilläggsförsäkringar för tung lastbil

Kör vidare-försäkring för lastbil i utlandstrafik

Kör vidare-försäkringen är speciellt anpassad för fordon som går i utlandstrafik. Med försäkringen utökas giltighetsområdet för bärgning, rån och förarens lösöre till att gälla i hela det så kallade Gröna kort-området. Försäkringen betalar också hemresekostnader för förare och passagerare samt kostnader för en ersättningsförares utresa vid sjukdom, olycksfall, skada på fordonet eller driftstopp.

Beställ Kör-vidareförsäkring 

Maskinerier

Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda maskinskador på påbyggnader eller utrustning som är fast monterad t.ex. betongpumpar och kylaggregat.

Transporterad egendom

En försäkring som skyddar mot skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. För verktyg och provkollektioner kan försäkringen gälla även under uppehåll i transporten, dvs. då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet.

Transportöransvar

En försäkring som gäller skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods med försäkrad bil. Gods på tillkopplat släp omfattas också om det framgår av försäkringsbrevet och om släpet dras med det försäkrade fordonet. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Om du har vår Transportöransvarsförsäkring med omfattning för CMR-transporter betalar vi också för vidaretransport av gods. 

Rörelseförsäkring

Om ditt företag i huvudsak bedriver åkeriverksamhet bör du också ha ansvars-, rättsskydds- och egendomsförsäkring. Då kan vår Rörelseförsäkring passa. Den innehåller bland annat ansvarsförsäkring med rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du väljer själv de delar som passar ditt företag.​​​

Avställningsförsäkring

Om lastbilen är avställd i Vägtrafikregistret och inte används kan man ändra försäkringen till en Avställningsförsäkring. Den innehåller brandförsäkring, stöldförsäkring och rättsskyddsförsäkring, samt ger ersättning vid skadegörelse och för skador som uppstår när fordonet transporteras med ett annat fordon. Avställningsförsäkringen gäller i Sverige. 

Broschyrer och ändring av uppgifter

Läs mer om lastbilsförsäkring

​Stämmer inte uppgifterna i försäkringsbrevet?

​Om inte uppgifterna i försäkringsbrevet inte är riktiga kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket. Stämmer inte uppgifterna kan du ändra dem direkt på nätet.

  1. Lastbilsförsäkring - tung lastbil