Instruktioner vid

Skada eller förlust

Här kan du läsa om vad du som försäkringstagare ska göra om du råkar ut för en transportskada eller om gods försvinner under en transport. Du kan alltid ringa till oss eller anmäla skadan direkt på webben.

1. Agera på följande sätt vid mottagande av en försändelse

 • Kontrollera sändningen före du signerar mottagandet av sändningen (fraktsedel eller liknande fraktdokument).
 • Räkna antalet förpackningar/kollin och kontrollera mot det antal som anges i fraktsedeln.
 • Kontrollera förpackningarna/emballaget noggrant. Observera att en liten skada på emballaget kan innebära stora skador inuti.
 • Om det finns skador på godset eller om det saknas gods, undersök noga förpackningen/emballaget.
 • Om möjligt, ta bilder för att dokumentera godsets skick medan det fortfarande är i lastbilen eller containern, eller för att dokumentera dålig lastsäkring eller stuvning.

2. Gör en anmärkning om skada eller förlust

Gör en anmärkning på fraktsedeln gällande skada eller förlust. Anmärkningen ska skrivas på transportföretagets kopia av fraktsedeln, och även noteras i mottagarens exemplar.

Anmärkningen ska innehålla:

 • Antalet saknade och/ eller skadade förpackningar/kollin.
 • Typ av skada (bräckage, väta, trasig, reva och innehåll läckt ut etc.)
 • Orsak till skada, om detta är känt (tappat gods, skadat kapell etc.)
 • Datum och namnteckning

Skicka ett skriftligt meddelande om skada eller förlust till transportören inom föreskriven tid.

Läs mer om reklamation här

3. Meddela haveriagenten

Meddela förlust eller skada till If Skadeförsäkrings haveriagent. Haveriagenten gör en besiktning för att fastställa omfattningen av skadan eller förlusten, dess orsak, och andra relevanta fakta gällande skadehändelsen. Haveriagenten kan ordna en gemensam besiktning med transportör eller annan ansvarig tredje part. Ifs haveriagenter visas i en separat lista.

Sök haveriagenter här

4. Minimera skadan

Förhindra ytterligare skador genom att vidta förebyggande åtgärder. Skadat gods ska hanteras med omsorg. Separera skadat gods från oskadat. Destruera inte skadat gods utan försäkringsbolagets godkännande.

Checklista vid mottagande av gods (pdf)

5. Ansökan om ersättning

Sammanställ ett specificerat krav genom att anmäla skadan på webben. Din skadeanmälan ska göras i god tid innan preskription inträder mot transportör, speditör eller annan tredje part, så att Ifs regressrätt tillvaratas.

Anmäl skadan här

6. Dokument till skadeanmälan

 • Handelsfaktura (leverantörsfaktura) mellan säljare och köpare
 • Följesedel
 • Fraktsedel eller Bill of Lading
 • Kopia på skriftlig reklamation till transportör
 • Lossningsdokument
 • Detaljerad skadebeskrivning och fotografier som visar skadorna på godset
 • Övriga dokument som är av intresse för ärendet

7. Skadeersättning

Skadan kommer att regleras i enlighet med gällande försäkringsvillkor.

Skadeanmälan

Anmäla transportskada direkt på webben
Läs mer om

transportskada

Reklamation

Läs om hur du gör en reklamation och vilka tidsgränser du bör följa.

Reklamation av transportskada

Leveransvillkor

Incoterms 2020 beskriver villkoren för transport av varor och gods.

Incoterms

Packa rätt

Förpacka dina varor ordentligt för att undvika stöld och skador.

Så packar du rätt