Barnförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Barnförsäkringen gäller dygnet runt och ger ekonomisk trygghet när samhällets skydd inte räcker till.

Vår barnförsäkring ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp som​ kan underlätta livet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, tills barnet har fyllt 25 år.

De flesta barn i Sverige är försäkrade genom sin förskola eller skola men ofta gäller skyddet bara vid olycksfall som inträffar under skoltid eller på väg till och från skolan. Dessutom täcker inte skolans försäkring sjukdom, trots att det är en vanligare orsak till att barn behöver försäkras.


Fördelar med vår barnförsäkring

  • Trygg framtid för ditt barn

    Ersättning om barnet får en bestående skada och förlorar framtida arbetsförmåga efter sjukdom eller olycksfall. ​​​​​​

  • Ersättning vid vård i hemmet

    Du får ersättning om du behöver vårda ett allvarligt sjukt barn hemma, ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan.

  • 600 kr per dag vid sjukhusvård

    Om barnet behöver sjukhusvård betalar vi ut ersättning i upp till 365 dagar, så att extrautgifter inte blir ett problem.

Försäkringens innehåll Barn
Akutersättning

Om barnet akut skrivs in för vård på sjukhus över natten får vårdnadshavaren 600 kr i engångsersättning för en och samma diagnos, sjukdom eller olycksfallsskada. 

Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Barnet kan få ersättning om det drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall eller sjukdom. Det finns fyra olika försäkringsbelopp att välja mellan: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr.

Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Ersättningen barnet får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Bedöms nedsättningen av kroppsfunktionen till 20 % eller mer får barnet högre ersättning.

Dödsfall

Vid dödsfall betalas 50 000 kr ut till barnets dödsbo för att bland annat täcka begravningskostnader.

Ekonomisk första hjälp

Om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 150 000 kr till barnets vårdnadshavare så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Diabetes typ 1, allvarliga hjärnskador, barnreumatism och amputation. Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom, såsom oro, ångest och nedstämdhet samt vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism omfattas av försäkringen. För dessa diagnoser beror ersättningens storlek på hur mycket Försäkringskassan betalar i vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Barnet kan få ersättning om det blir så sjukt eller skadar sig på ett sådant sätt att det förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 %. För att få ersättning måste även den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen blivit nedsatt (medicinsk invaliditet).

Det finns tre olika försäkringsbelopp att välja mellan: 500 000 kr, 1 000 000 kr och 1 500 000 kr. 

Händelseförsäkring

Om barnet drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig brännskada eller om hälsenan brister helt - hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet)

Kristerapi

Vi ersätter kostnaderna för kristerapi om barnet inom ett år drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död, en olycka eller sjukdom som försäkringen gäller för, överfall, misshandel, hot, rån, våldtäkt eller mobbing. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Innan behandlingen startar ska vi ha godkänt den.

Rehabilitering och hjälpmedel

Försäkringen ersätter kostnaderna för att kunna ordna med praktiska hjälpmedel om barnet behöver det efter sjukdom eller ett olycksfall. Det kan till exempel vara handikappanpassning av bostad eller bil, kvalsterskydd eller rehabiliteringsbehandling. Kostnaderna ska vara medicinskt motiverade, styrkta av läkarintyg och godkända av oss i förväg. Högsta ersättningsbelopp är 225 000 kr.

Sjukhusvistelse

Om barnet behöver sjukhusvård och blir inlagd på sjukhus över natten betalar vi ut 600 kr per dag i upp till 365 dagar. Ersättningen betalas till barnets vårdnadshavare.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätter vi kostnaderna för läkar-, tandläkarbesök och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Vårdersättning, periodisk sjukersättning

Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till det vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning Försäkringskassan betalar när barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn eller är allvarligt sjukt. Försäkringen betalar upp till 320 kr per dag beroende på hur stor ersättningen från Försäkringskassan är. När barnet är över 18 år kan det få periodisk sjukersättning om sjukdomen eller olycksfallet leder till nedsatt arbetsförmåga med minst 50 % i 90 dagar i följd. Ersättningen betalas då ut från och med dag 91.

Vård i hemmet

Om barnet efter sjukhusvistelse behöver fortsatt vård i hemmet i minst 10 dagar betalar vi ut 600 kr per dag i högst 30 dagar. Om Försäkringskassan betalar ut vårdbidrag får vårdnadshavaren inte vårdersättningen. När barnet är äldre än 16 år betalar vi inte ut ersättning.

Ersättning för övergrepp

Om barnet blir utsatt för våldtäkt eller sexuellt övergrepp betalar vi ut 10 000 kr som ett engångsbelopp till ett överförmyndarspärrat konto. Försäkringen gäller även om barnet misshandlas av en närstående. Dit räknas föräldrar, syskon, förälders make/maka, registrerad partner eller sambo. Händelsen ska polisanmälas så snart som möjligt.

Ärr

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom så kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av försäkringsbeloppet, barnets ålder och var ärret sitter.

3 gånger högre ersättning vid bestående skada

Om den bestående skadan (medicinska invaliditeten) är 20 % eller mer betalar vi ut förhöjd ersättning som räknas upp beroende hur omfattande den bestående skadan är. Vi kan betala ut upp till tre gånger det valda försäkringsbeloppet. Läs mer om uppräkning av ersättningsbelopp under frågor och svar.

Rabatt på barnförsäkringen

Du får 20 % i rabatt på barnförsäkringen om du köper den innan barnet fyller ett år.

Om du köpt Gravidförsäkring hos oss får du istället hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kr, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Fortsatt försäkring utan ny hälsoprövning

När barnförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag har barnet rätt att köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss utan hälsoprövning, om inget annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet i barnförsäkringen får behållas i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Möt världen tillsammans

Läs boken "Välkommen lilla du", med tips och råd för en tryggare och säkrare värld för ditt barn.


Behövs det en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge ditt barn en barnförsäkring vill vi att du fyller i en hälsodeklaration för barnet.

Barnförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in din ansökan till oss.

Frågor och svar om hälsodeklaration.

När kan jag teckna barnförsäkring?

Du kan teckna barnförsäkringen från barnets födsel och fram till 18 års ålder. Försäkringen gäller tills barnet fyller 25 år.

När kan jag få ekonomisk första hjälp?

Drabbas barnet av en allvarlig sjukdom får du en engångssumma på upp till 150 000 kr som betalas ut till vårdnadshavarna så snart en diagnos är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat specifika former av malign tumör, benign hjärntumör, diabetes typ 1, multipel skleros, allvarliga hjärnskador, barnreumatism, njursvikt och amputation.
Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom, såsom exempelvis oro, ångest och nedstämdhet samt vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och autism (F00-99) omfattas. Diagnosen ska vara fastställd av specialist eller av BUP, och ersättning betalas i förhållande till vårdbidragets storlek. Från och med 18 års ålder inträder rätt till ersättning då arbetsoförmågan varit minst 50 % och utan avbrott i 180 dagar.

Diagnoser inom F00-F99, psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ersätts en gång.

Hur ersätts bestående skador?

Om invaliditetsgraden – den bestående skadan – är fastställd till 20 % eller högre räknas ersättningsbeloppet upp med en viss faktor (se tabell nedan) beroende på hur hög graden är.

Exempel: Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr och den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 40 %, vilket motsvarar 400 000 kr. Eftersom invaliditetsgraden är 40 % höjs ersättningsbeloppet med faktor 2,5 i tabellen och ersättningen blir istället 1 000 000 kr.

Invaliditetsgrad: Faktor

20 – 29 %: 1,5

30 – 39 %: 2,0

40 – 59 %: 2,5

60 – 100 %: 3,0

Vem får ersättningen?

Ersättning utbetalas till barnet om barnet har fyllt 18 år.

Är barnet under 18 år sätts ersättning som överstiger ett pris​basbelopp in på överförmyndarspärrat konto.

Ersättning som lämnas för momentet Övergrepp sätts in på överförmyndarspärrat konto.

Ersättning med ett lägre belopp och ersättning avseende ekonomisk första hjälp samt medfödd sjukdom utbetalas till barnets vårdnadshavare.

Ersättning vid dödsfall utbetalas till barnets dödsbo.

Gäller försäkringen utanför Sverige?

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela Norden. Den gäller också om barnet tillfälligt vistas utanför Norden under högst ett år. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte tandskada eller rese- och behandlingskostnader. Om ni planerar en längre vistelse utanför Norden vill vi att ni kontaktar oss. I vissa fall kan försäkringen fortsätta att gälla.

Behåller försäkringen sitt värde?

Ja, det gör den. För att barnförsäkringen alltid ska vara värd lika mycket räknas försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde även om 10 år.​​​​​​

Lägg till ditt barn i hemförsäkringen

Hemförsäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna i försäkringsbrevet. Därför är det viktigt att du lägger till ditt barn i din 

Om du har barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När barnet fyller 18 år måste du lägga till honom eller henne som medförsäkrad för att han eller hon ska omfattas av din försäkring.  

Om du vill lägga till en medförsäkrad i din hemförsäkring kan du använda detta formulär. Vi behöver då uppgift om medförsäkrades personnummer och namn. Vill du inte uppge personnummer kan du istället kontakta oss. 

Logga in på Mina sidor och titta på försäkringsbrevet för din hemförsäkring om du är osäker på vilka personer hemförsäkring gäller för, där kan du se vilka som är medförsäkrade.