Barnförsäkring

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Barnförsäkringen ger ditt barn ekonomisk kompensation vid både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkringen gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år.

  • Ersättning för ärr

    Barnet kan få ersättning för ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom.

  • Ersättning vid sjukhusvistelse

    Du får 600 kr per dag i upp till 365 dagar om ditt barn vårdas på sjukhus.

  • Vårdersättning 320 kr per dag

    Om omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning för sjukt barn beviljas.

Försäkringens innehåll Barn
Akutersättning

Om barnet akut skrivs in för vård på sjukhus över natten får vårdnadshavaren 600 kr i engångsersättning för en och samma diagnos, sjukdom eller olycksfallsskada. 

Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Barnet kan få ersättning om det drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall eller sjukdom. Det finns fyra olika försäkringsbelopp att välja mellan: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr.

Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Ersättningen barnet får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Bedöms nedsättningen av kroppsfunktionen till 20 % eller mer får barnet högre ersättning.

Dödsfall

Vid dödsfall betalas 50 000 kr ut till barnets dödsbo.

Ekonomisk första hjälp

Om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 150 000 kr till barnets vårdnadshavare så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Diabetes typ 1, allvarliga hjärnskador, barnreumatism och amputation. Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom, såsom oro, ångest och nedstämdhet samt vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism omfattas av försäkringen. För dessa diagnoser beror ersättningens storlek på hur mycket Försäkringskassan betalar i vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Barnet kan få ersättning om det blir så sjukt eller skadar sig på ett sådant sätt att det förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 %. För att få ersättning måste även den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen blivit nedsatt (medicinsk invaliditet).

Det finns fyra olika försäkringsbelopp att välja mellan: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr. 

Händelseförsäkring

Om barnet drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig brännskada eller om hälsenan brister helt - hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet)

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om barnet inom två år drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död, en olycka eller sjukdom som försäkringen gäller för eller mobbning. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. 

Rehabilitering och hjälpmedel

Försäkringen ersätter kostnaderna för att kunna ordna med praktiska hjälpmedel om barnet behöver det efter sjukdom eller ett olycksfall. Det kan till exempel vara handikappanpassning av bostad eller bil, kvalsterskydd eller rehabiliteringsbehandling. Kostnaderna ska vara medicinskt motiverade, styrkta av läkarintyg och godkända av oss i förväg. Högsta ersättningsbelopp är 225 000 kr.

Sjukhusvistelse

Om barnet behöver sjukhusvård och blir inlagd på sjukhus över natten betalar vi ut 600 kr per dag i upp till 365 dagar. Ersättningen betalas till barnets vårdnadshavare.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätter vi kostnaderna för läkar-, tandläkarbesök och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Vårdersättning, periodisk sjukersättning

Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till det vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning Försäkringskassan betalar när barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn eller är allvarligt sjukt. Försäkringen betalar upp till 320 kr per dag beroende på hur stor ersättningen från Försäkringskassan är. När barnet är över 18 år kan det få periodisk sjukersättning om sjukdomen eller olycksfallet leder till nedsatt arbetsförmåga med minst 50 % i 90 dagar i följd. Ersättningen betalas då ut från och med dag 91.

Vård i hemmet

Om barnet efter sjukhusvistelse behöver fortsatt vård i hemmet i minst 10 dagar betalar vi ut upp till 600 kr per dag i högst 30 dagar. Om Försäkringskassan betalar ut vårdbidrag får vårdnadshavaren inte vårdersättningen. När barnet är äldre än 16 år betalar vi inte ut ersättning.

Ersättning för ärr

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom så kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av försäkringsbeloppet, barnets ålder och var ärret sitter.

För dig som vill veta lite mer