Byggförsäkring & entreprenadförsäkring

Få offert på företagsförsäkring för byggföretag, entreprenad och anläggningsarbete.

Anpassad byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete. En företagsförsäkring som uppfyller kraven för de vanligaste branschavtalen.

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag - skräddarsydd försäkring som uppfyller kraven för AB 04, ABT 06 och NLM 10. Försäkringen är anpassad för företag i till exempel byggbranschen eller företag som arbetar med entreprenad och anläggning.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

 • Toppbetyg på skadehantering

  Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

 • Enkelt att vara kund

  Ta hjälp av oss på kundservice eller logga in och sköta dina ärenden själv.

Försäkringsskydd för byggfirmor

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och verktyg

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en stöld inträffar på er entreprenad?

Dina arbeten och verktyg
Om en skada inträffar på er entreprenad, t.ex. en brand, vattenläcka eller om era verktyg stjäls – är ni försäkrade. 

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Skulle en skada inträffa på entreprenaden ingår även avbrottsersättning. Du får även hjälp att hyra ett ersättningshjälpmedel om ert hjälpmedel skadas.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel hos kund.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel hos kund och projektet går åt skogen.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil och andra fordon

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Anpassad byggförsäkring för ditt företag

Företagsförsäkringen anpassas efter de förutsättningar som gäller för just ditt företag och innehåller det försäkringskydd som företaget behöver för att driva sin verksamhet på ett säkert sätt . Den består av flera delar, som exempelvis en ansvarsförsäkring som träder in om du som företagare krävs på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom. Den innehåller även ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav och dessutom rättsskydd om företaget råkar i tvist.


Läs mer om försäkringen

Verksamhetsansvar och produktansvar

När någon kräver företaget på skadestånd åtar sig If att:

 • utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • betala eventuellt skadestånd.

Utökad ansvarsförsäkring vid entreprenad- och montagearbeten

Ansvarsförsäkringen för entreprenad- och montageverksamhet ersätter skadeståndskrav som entreprenör eller montör kan råka ut för vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Försäkringen gäller även för skadeståndsskyldighet vid miljöskada enligt miljöbalken. Då försäkringen är branschanpassad är den skräddarsydd efter de krav som en entreprenör eller montör har enligt gällande branschavtal, exempelvis AB 04 eller ABS 05.

Arbeten och hjälpmedel på arbetsområde

Vår entreprenad- och montageförsäkring är framtagen för att täcka de försäkringskrav som ställs inom entreprenadbranschen. Den ersätter både oförutsedd fysisk skada på- och förlust av egendom såsom material, verktyg och pågående arbeten. Dessutom ingår exempelvis ersättning för skada på befintlig egendom och arbeten som beställaren tillhandahåller. Försäkringen är anpassad efter arbeten som utförs enligt AB 04, ABT 06, NLM 09 och den uppfyller även kraven i minimiomfattningen i AF AMA 12.

Egendom på hemmastället

Försäkringen erbjuder ett brett skydd som bland annat omfattar maskinell utrustning och material i verkstad, lager och garage. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador.

Entreprenadavbrott

Vår entreprenadavbrottsförsäkring är en unik försäkring, och liksom inom alla våra försäkringar erbjuder vi en snabb skadereglering. Vid skada ersätter vi timkostnaden som företaget skulle debiterat en kund för det utförda arbetet. Skulle en anställd inte vara sysselsatt på grund av skada betalar vi även lönekostnaden för denne.

Avbrott

Vår avbrottsförsäkring gäller för avbrott som uppstår till följd av skada på din egendom och den ersätter fasta kostnader såsom löner, hyror och eventuell vinst.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Rättsskyddsförsäkring

Om företaget hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Förlorar ditt företag målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Försäkringen kan även omfatta försvarskostnader vid miljöbrott samt arbetsmiljöbrott när anställda i ledande ställning åtalas för denna typ av brott. Försäkringen gäller även för försvarskostnader för ditt företag om företaget krävs på företagsbot till följd av denna typ av brott.

Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.

Transportförsäkring

Om egendomen eller godset, t.ex. verktyg eller instrument, stadigvarande förvaras i fordon behövs en kompletterande transportförsäkring, som ger ett allriskskydd vid förvaring i fordon. Vid skada utanför fordonet under uppehåll gäller transportförsäkringen för skada genom brand, stöld och vatten.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen. Om någon av dina anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort.

Tjänstereseförsäkringen ger tillgång till If Assistance, vår larmcentral i samarbete med SOS International.

Kristerapi

Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Kostnader som ersätts:

 • Avbrottskostnader, dvs. intäktsförluster till följd av dataintrånget.
 • Utrednings- och återställandekostnader för ditt och din kunds IT-system.
 • Räddningskostnader, dvs. kostnader för att begränsa skadan i samband med dataintrånget.
 • Kostnader för att meddela kunder och andra berörda att ett dataintrång skett.
 • Kostnader för att bevaka att annans identitet eller kreditkortsuppgifter inte stjäls

Tillägssförsäkringar

Genom att komplettera företagsförsäkringen med några andra försäkringar får du ett ännu bättre skydd för företaget, dig själv och de anställda.

Olycksfallsförsäkring

En tilläggsförsäkring för företagets anställda som täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet.

Sjukvårdförsäkring

Långvarig sjukfrånvaro är påfrestande för den enskilde – och mycket dyr för företaget som ska betala sjuklön och dessutom drabbas av kostnader för produktionsbortfall, övertid, vikarier etc. Med sjukvårdsförsäkring minskar företagets sjukfrånvaro genom att den anställde får omedelbar tillgång till högkvalitativt privat vård.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Om någon av nyckelpersonerna i företaget drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlider kan företaget drabbas hårt ekonomiskt. Försäkringen ersätter de fasta kostnaderna eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

Produktblad

Bygg- och entreprenadförsäkring (pdf)