Byggförsäkring och entreprenadförsäkring

Vår försäkring uppfyller branschkraven för entreprenad och vi har alltid erfarna specialister vid din sida som känner till riskerna i byggbranschen.

Köp försäkring

Varför välja If?

Fördelar med vår försäkring

 • Uppfyller branschkraven
 • Erfarna specialister vid din sida
 • Vi känner till riskerna i branschen
Vår entreprenadförsäkring uppfyller krav för AB04, ABT06 och NLM10

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag uppfyller försäkringskraven som finns i branschavtalen AB 04, ABT 06 och NLM 10. Försäkringen är anpassad för företag i byggbranschen eller företag som jobbar med entreprenad och anläggning.

Försäkringar som ingår

Du kan även anpassa skyddet helt och hållet själv med hjälp av en rådgivare utan att behöva välja just dessa paketen.

Välj mellan två olika paket Plus Plus Bas Bas

Försäkringen hjälper dig om företaget skulle krävas på skadestånd. Om skadeståndskrav framställs mot ditt företag hjälper vi dig att utreda det inträffade, förhandla med den som kräver ersättning, föra din talan vid domstol och står för rättegångskostnaderna. Vi ersätter även det eventuella skadestånd som är aktuellt.

Produktansvar omfattar skydd i de fall då ditt företags produkter orsakat skada på en människa, eller på en persons saker. Försäkringen tar hand om allt och ersätter eventuella skadeståndskrav och rättegångskostnader.

Ingår Ingår

Rättsskydd
Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för juridisk ombud samt eventuell rättegång om företaget hamnat i en rättslig tvist. Vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag.

Juridikhjälpen
I försäkringen ingår 15 timmars affärsjuridisk rådgivning utan självrisk.

Vi erbjuder rådgivning inom:

 • avtalsrätt
 • bolagsrätt
 • arbetsrätt
 • hyresrätt, samt andra nyttjanderätter
Ingår Ingår

Databrott
Databrottsförsäkring ger ersättning vid avbrott i verksamheten till följd av dataintrång som är direkt riktat mot den försäkrade verksamheten eller hos en moln- eller servertillhandahållare där den försäkrade förvarar sin data.

Försäkringen omfattar:

 • experthjälp dygnet runt
 • ersättning vid förlorad inkomst
 • ersättning för återställning
 • ersättning vid skadestånd
 • proaktiva säkerhetslösningar

Förmögenhetsbrott
Förmögenhetsbrott ersätter förluster som uppstår när en anställd begår brott mot företaget eller mot företagets kunder. Försäkringen ersätter även förluster som uppkommer vid intrång av egna datorer och system.

Ingår Ingår

Ger ersättning för skador på entreprenaden och hjälpmedel som behövs för att utföra arbetet. Försäkringen ger ersättning vid 

 • förhindrat arbete
 • skada på hjälpmedel
Ingår Ingår

Försäkringen ger ersättning på saker som ditt företag äger t ex datorer, ritningar, maskiner och varor. Den skyddar om sakerna skadas vid t ex brand, inbrott eller vid skada på en hyrd lokal. Försäkringen gäller beloppslöst och självrisken är 5 000 kr. Dessutom ingår allriskskydd för bärbar dator, mobiltelefon och surfplatta upp till 50 000 kr.

Ingår Ingår

Försäkringen hjälper till vid en större egendomsskada t ex brand eller vatten som leder till att verksamheten inte kan drivas alls eller i mindre omfattning. Ersättning betalas för de fasta kostnader som ändå behöver betalas t ex hyra och löner men också för eventuell utebliven vinst. Försäkringen betalar dessutom extrakostnader såsom att t ex hyra en ny lokal för att fortsätta bedriva verksamheten.

Ingår Ingår

Försäkringen ger ett bra skydd för alla typer av resor i tjänsten, från det korta uppdraget i närområdet till den långa resan ut i världen. Försäkringen omfattar ersättning och tillgång till:

 • sjukvård och olycksfall
 • förseningar och inställda resor
 • förlust av saker
 • ansvar och rättskydd för person
 • eller sakskada du orsakat på en tjänsteresa

Ingen självrisk

Ingår Ingår

Skyddet gället för dina saker som transporteras i fordonet samt mot brand, inbrott och vattenskador vid uppehåll. Gäller även vid förvaring av verktyg och varor i fordonet. Försäkringen ersätter

 • saker som ni äger, lånar eller hyr
 • saker som enligt överenskommelse transporteras för kund i direkt samband med installation och/eller reparation. 
Ingår Ingår inte

Försäkringsskydd vid ett eventuellt olycksfall, detta oavsett när och var dina anställda utför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Försäkringen omfattar:

 • ersättning vid vård och behandling
 • läkemedelskostnader
 • resekostnader i samband med vård och behandling
 • kristerapi vid traumatiska händelser
 • ersättning vid invaliditet/bestående skada
 • ersättning vid arbetsoförmåga
Ingår Ingår inte

Använd försäkringen

När något har inträffat

 • Hjälp vid skadestånd och tvist

  Om företaget fått ett skadeståndskrav för en person- eller sakskada eller om ni hamnat i en juridisk tvist gällande kontrakt, klagomål eller andra oenigheter.

 • Egendomsskador

  Om ni varit med om en skada eller förlust av företagets saker och egendom. Allt från inbrott och stöld till vattenskada eller skador på entreprenaden.

 • Hälsa, sjukvård och olycksfall

  Om det har inträffat en olycka på arbetsplatsen eller om ni vill använda er av sjukvårdsförsäkringen för privat vård.

 • Hjälp vid avbrott i din verksamhet

  Här kan du ansöka om ersättning för fasta kostnader och förlorad vinst, efter att t.ex. en maskin har gått sönder och orsakat avbrott i verksamheten.

Gå till skadesidorna
Viktiga delar att försäkra inom bygg och entreprenad

Försäkra verksamhetens ansvar och ekonomi

Ansvarsförsäkring – Vi hjälper dig bemöta skadeståndskrav och ekonomisk ersättning om företaget eller produkter orsakar skada.

Rättsskyddsförsäkring – Täcker kostnader för jurist och rättegång vid  rättslig tvist. T.ex. tvist om ett kontrakt.

Skyddar vid

 • skadeståndskrav
 • tvister

Vanliga frågor och svar