Hållbarhet

Läs om vårt hållbarhetsarbete. Här kan du även ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2018.

Vi strävar efter att främja hållbarhet

En hållbar utveckling kräver partnerskap mellan regeringar, civilsamhället och den privata sektorn. Företagen har en nyckelroll att spela här, eftersom vi investerar i de tekniker, produkter och, framför allt, människor som behövs för en hållbar utveckling. En välfungerande, sund och stabil försäkringsmarknad är viktig för hela samhället.

Vi ger våra kunder social och ekonomisk trygghet genom högkvalitativa försäkringsprodukter och har arbetat med miljöfrågor i många år. Vi breddar nu räckvidden för detta arbete och belyser de kopplingar som finns mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Vi har, baserat på intervjuer med kunder, medarbetare, ledning, partners och lokalsamhället, och annat forskningsmaterial identifierat fem hållbarhetsområden som utgör basen för vårt arbete.

Klimat

Vi arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och att uppmuntra våra leverantörer och partners att minska sina utsläpp. Våra koldioxidutsläpp är förhållandevis små, i jämförelse med tillverkande industri, och i huvudsak kopplade till affärsresor och kontorens energianvändning. Mellan 2008 och 2018 har vi minskat CO2-utsläppen från vår egen verksamhet med 56 procent. Vi klimatkompenserar för våra utsläpp.

Vi strävar efter att vara ledande inom hantering av risker kopplade till klimatförändringar. Vi vill i första hand förebygga skador från att inträffa, eftersom det är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Skadeförebyggande arbete minskar de ekonomiska kostnaderna, ökar trygghetskänslan och minskar miljöpåverkan.

Utsläppsreduktion

 • Vi har minskat växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 56 procent mellan 2008 och 2018. Vårt flygande har minskat med 31 procent sedan år 2007 och under perioden 2012 – 2018 minskade vi vår energianvändning med 36 procent.
 • Breathing Space är ett Gold Standard-certifierat projekt genom vilket vi klimatkompenserar koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. Projektet bedrivs i Indien och ersätter traditionella vedspisar, som släpper ut stora mängder koldioxid och luftföroreningar, med bränsleeffektiva spisar som kräver mindre trä och kol.

Skadeförebyggande arbete

 • Huskollen innebär att vi i samarbete med Anticimex gör en hälsokontroll av kundens hus. Kunden får en underhållsplan med vad som behöver göras kommande år och konkreta tips på skadeförebyggande åtgärder, som inkluderar klimatrelaterade åtgärder. Sedan 2012 har cirka 100 000 kontroller genomförts i Norden. Vårt mål är att ha genomfört 200 000 kontroller till år 2021.
 • Våra riskingenjörer genomför riskbedömningar på plats hos våra storföretagskunder och ger förslag på skadeförebyggande åtgärder som bland annat kan minska klimatrelaterade risker.
 • ”Tips och råd” finns på vår hemsida. Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter inom riskförebyggande åtgärder till kunder och andra intressenter. Sidan har över 800 000 besökare varje år.
 • Vi medverkar i och finansierar flera forskningsprojekt. ex. SUPER-projektet, som analyserar hur klimatförändringar kan medföra ökad risk för skyfall och hur detta kan påverka tätbefolkade områden. Vi har även, i samarbetet forskningsinstitutet CICERO, genomfört en analys och rankning av norska kommuners klimatanpassningsarbete.

Leverantörskedjor och material

Vi uppmuntrar och stödjer våra leverantörer och partners att använda mer hållbara metoder i sina verksamheter. Genom att ställa tuffa krav och ha ett nära samarbete med våra leverantörer har vi möjlighet att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Vår uppförandekod för leverantörer anger vilka hållbarhetskrav de ska uppfylla. Vi har dessutom särskilda miljökrav på våra leverantörer inom skadehantering (verkstäder och byggentreprenörer).

 • Vår uppförandekod för leverantörer, som bygger på UN Global Compact, innehåller krav vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.
 • Verksamhetsspecifika miljökrav finns för byggentreprenörer och verkstäder inom skadehantering. Vårt fokus ligger på att minska resursanvändning genom återbruk och återvinning. Mellan 2014 och 2018 har mängden återvunna metalldelar inom bilreparationer ökat med cirka 300 ton.  
 • Gröna kontorsinköp är prioriterade. Det innebär att miljömärkta produkter och tjänster prioriteras. Vi har har ett väletablerat samarbete med Svanen och är med i nätverket Buy Ecolabelled i samtliga nordiska länder. Minimikravet är att minst 50 procent av allt kontorsmaterial ska vara miljömärkt, städningen ska vara Svanenmärkt, kaffe/te ska vara fairtrade- och miljömärkt.

Arbetsmiljö

Vi har drygt 3,7 miljoner kunder och säljer och förnyar årligen fler än 10 miljoner försäkringar och hanterar 1,5 miljoner skadeanmälningar. Våra medarbetare är helt avgörande för företagets utveckling och långsiktiga framgång. Vi strävar efter att erbjuda en hälsosam, inkluderande och stimulerande arbetsmiljö för alla medarbetare. En god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bland annat erbjuder välfungerande kontorsutrymmen, rimlig arbetsbelastning, gott ledarskap och utvecklingsmöjligheter, är nödvändiga förutsättningar för att medarbetarna ska trivas och kunna göra ett bra jobb.

 • Vårt syfte och våra kärnvärden har omdefinierats under 2019. Arbetet har varit omfattande och under 2020 kommer vi att arbeta med att aktivt implementera dessa i hela organisationen, genom bland annat workshops.
 • Arbetsmiljöråd (Work Environment Councils) är en del av våra samarbeten med våra fackförbund. Communication Council är ett av forumen, och där träffas den högsta ledningen och fackförbunden kvartalsvis för att diskutera arbetsmiljöfrågor.
 • Vår HR-policy innebär att företaget ska erbjuda en vårdande och utvecklande arbetsmiljö, där alla anställda har rätt till gott ledarskap och lämplig kompetensutveckling.
 • Temper är vår årliga medarbetarundersökning med frågor om oss som arbetsgivare, arbetsmiljö etc. Påståendet ”Jag gillar att arbeta på If” fick 2018 genomsnittspoängen 6.12 på en 7-gradig skala.
 • Kompetensutveckling erbjuds via Employee Learning Centre och vår nya Learning Platform. Här finns kurser inom allt från Insurance Distribution Directive till språk och coachning.
 • Vår etikpolicy slår fast att alla medarbetare ska behandla varandra med respekt, tillit och medkänsla och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och mobbning.
 • Hälsoveckor och hälsodagar arrangeras hos oss för att uppmuntra till en hälsosam livsstil. I alla länder och på nästan alla platser har anställda tillgång till träningsanläggningar eller till ett jämförbart friskvårdsbidrag.
 • Ledarforum och Leadership Center är två forum för ledarskapsutveckling, de erbjuder utbildningar och nätverksträffar för ledare.
 • Viima är ett verktyg där alla medarbetare kan skicka in förbättringsförslag. Fokus ligger på nya idéer som kan hjälpa oss att jobba smartare internt och med det skapa ännu bättre kundupplevelser.
 • Visselblåsarkanaler och en visselblåsarrutin på lokala språk finns på intranätet. Rapporteringen är anonym och hanteras konfidentiellt.

Mångfald och jämställdhet

Vi strävar efter att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Diversifierade arbetsgrupper ökar innovationskraften, tillför olika perspektiv och höjer problemlösningsförmågan. En arbetsmiljö baserad på mångfald och inkludering ger dessutom nöjda, stärkta och engagerade medarbetare.

 • Mångfaldsambassadörer är medarbetare som har anmält intresse att bygga och stötta en inkluderande företagskultur hos oss. Ambassadörerna håller bland annat i workshops om omedvetna fördomar och granskar rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv.
 • Buddy Mentoring Program är ett initiativ med fokus på mentorskap mellan erfarna medarbetare och nyanställda.
 • Diversity and Inclusion Board initierades 2015 och har deltagare från alla affärsområden och från vår koncernledning. Gruppen diskuterar frågor inom mångfald och jämställdhet, analyserar statistik och rekommenderar åtgärder för att främja mångfald och jämställdhet i hela verksamheten.
 • FEMALE@if är ett nätverk som startades i Sverige. Det drivs av de medarbetare som är medlemmar.     
 • Utbildningsprogram i etik, mångfald och inkludering finns för alla anställda.

Ansvarsfulla affärsmetoder

Vi erbjuder ansvarsfulla och lättillgängliga försäkringsprodukter. Vi anser att en hög etisk standard, till exempel hur människor behandlar varandra på arbetsplatsen och hur medarbetare hanterar kunder, partners och andra intressenter, är avgörande för företagets långsiktiga framgång.

 • Ansvarsfullt erbjudande innebär att vi har ansvarsfulla produkter och en ansvarsfull marknadsföring och försäljning. Vi ger kunden den information som krävs för att kunna fatta rätt beslut och våra medarbetare med kundkontakt genomgår en omfattande utbildning i ansvarsfull försäljning. Vårt fokus är att alla kunder ska vara rätt försäkrade och att våra tjänster ska vara lättillgängliga och lätta att förstå.
 • Ansvarsfulla investeringar betyder att vi tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer när vi gör investeringar. I samband med investeringsbeslut analyserar vi hållbarhetsriskerna kopplade till enskilda investeringar.
 • Etikkommitté och -policy förtydligar vår hållning i etiska frågor. Vi har en intern etikkommitté där etiska frågor i företaget diskuteras och koordineras. Vi har också en etikpolicy som innehåller mål, principer och ansvar, och arrangerar utbildningar med hjälp av etiska dilemman. Vi kräver att alla anställda följer etikpolicyn liksom Sampo Groups Code of Conduct.
 • Risk Management System innefattar strategier, processer och rapporteringsförfaranden som är nödvändiga för att identifiera, mäta, hantera och rapportera risk. Systemet är en del av ett större internt kontrollsystem som säkerställer att alla risker hanteras utifrån ett bredare koncernperspektiv.
 • Visselblåsarkanaler och en visselblåsarrutin på lokala språk finns på intranäte. Rapporteringen är anonym och hanteras konfidentiellt.

vid frågor om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Philip
Philip Thörn

Ifs hållbarhetschef

Philip Thörn
Telefon 010-6037768
Skicka mejl