Budbils- och taxiförsäkring

Vår budbils- och taxiförsäkring är anpassad för alla personbilar och lätta lastbilar som används för att transportera gods eller personer mot betalning.

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.


Försäkring för taxi och budbil

Vår budbils- och taxiförsäkring är anpassad för alla personbilar och lätta lastbilar som används för att transportera gods eller personer mot betalning.

Om bilen har vagnskadegaranti rekommenderar vi Halvförsäkring med Avbrott & Extra. Annars rekommenderar vi Helförsäkring med Avbrott & Extra. Då är taxin eller budbilen skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka i kupén. Även vid skadegörelse – om bilen då har vagnskadegaranti kan det innebära att vi kan ersätta en del av garantisjälvrisken.

Taxi och Budbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den. 

Om bilen är personbilsregistrerad och värd över 1 500 000 kr eller om det anges för försäkringen, måste den ha godkänd spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada för budbil

Försäkringen gäller för budbil och ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning av bilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för föraren.
 • resa för att hämta reparerad bil.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen gäller endast i Sverige, Danmark, Norge samt Finland och ersätter med begränsade belopp

 • förarens tillhörigheter som skadas eller förloras.
 • passagerares tillhörigheter i taxi som skadas eller förloras.
 • försäkringstagarens värdehandlingar som förloras vid rån. 

Händelsen måste ha inträffat under färd med bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för

 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

För lastbil ersätter försäkringen även skada

 • på anordning för lastning och skada som den orsakat på bilen.
 • vid djurtransport för djurtransportbil.

 Försäkringen behövs inte om bilen har vagnskadegaranti.

Tillägg för taxi och budbil

Gör försäkringen för taxi och budbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första dagen när bilen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti med t.ex. interiörolycka.

Transportöransvar

Används bilen för transport av gods mot betalning så behöver företaget utöka ansvarsförsäkringen med transportöransvar.

Du som kör taxi för Uber

För dig har vi en särskilt anpassad taxiförsäkring! Den har fri uppsägning och ju högre förarbetyg du får av dina kunder desto mindre kostar den. Läs mer om Uber taxiförsäkring

Läs mer om budbils- och taxiförsäkring