Budbils- och taxiförsäkring

Se ditt pris och köp direkt

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår budbils- och taxiförsäkring är anpassad för alla personbilar och lätta lastbilar som används för att transportera gods eller personer mot betalning.

Vår budbilsförsäkring avser även bilar i annan yrkesmässig godstransport än just budbilstransporter.

Om bilen har vagnskadegaranti rekommenderar vi Halvförsäkring med Avbrott & Extra. Annars rekommenderar vi Helförsäkring med Avbrott & Extra. Då är taxin eller budbilen skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka i kupén. Även vid skadegörelse – om bilen då har vagnskadegaranti kan det innebära att vi kan ersätta en del av garantisjälvrisken.


 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr självrisk för skada på annan egendom.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Taxi och Budbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse. Om bilen är personbilsregistrerad och värd över 1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada för budbil

Försäkringen gäller för budbil och ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och i vissa fall även passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka.

Tillhörigheter

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland och ersätter med begränsade belopp

 • förarens personliga saker och passagerares resgods i taxi som skadas eller förloras
 • försäkringstagarens värdehandlingar som förloras vid rån

under färd med bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser. Interiörolycka ersätts upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. För lätt lastbil även skada på anordning för lastning och snöplogning samt skada på fordonet genom anordningen liksom genom fellastning, fel i lasten och djurtransport.


Tillägg för taxi och budbil

Gör försäkringen för taxi och budbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen när bilen inte kan användas pga. skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti med t.ex. interiörolycka.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag bilen inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Dagsbeloppet är i de flesta fall högre än det ni får från trafikförsäkring när motparten är helt vållande. Ingen självrisk/karens gäller.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid

 • djurkollision

samt ersättning vid

 • nyckelförlust
 • annan vagnskada om våra villkor är bättre än bilens vagnskadegaranti, det kan gälla t.ex. interiörolycka.

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och vissa passagerare, t.ex. anställda, vid skada i följd av trafik med bilen.

För dig som kör Uber

För dig som kör Uber har vi en särskilt bra taxiförsäkring! Den har fri uppsägning och ju högre förarbetyg du får av dina kunder desto mindre kostar den. Läs mer om Uber taxiförsäkring

TRANSPORTÖRANSVAR

Används bilen för transport av gods mot betalning så behöver företaget utöka ansvarsförsäkringen med transportöransvar.


Avställningsförsäkring för bilen

Om bilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Bilen får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller budbils- och taxiförsäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen, Tillhörigheter och Avbrott & Extra gäller dock bara i Sverige.