Utlandsplacering

Få offert på utlandsförsäkring när du ska bo och arbeta utomlands.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring som gäller vid utlandsarbete och passar dig som ska arbeta utomlands under en period. Du är lika bra försäkrad som hemma och hela familjen kan försäkras.

Fördelar med utlandsplaceringsförsäkring

  • För hela familjen

    ​Försäkringen gäller för anställda och även för medföljande familj.

  • Gäller i hela världen

    ​Gäller vid både privata resor och i tjänsten, i hela världen. Lätt att anpassa.

  • Sjukvård där du befinner dig

    Du får tillgång till bra vård genom vårt samarbete med SOS International.


Enligt lag måste man skriva ut sig från Försäkringskassan om man ska arbeta utomlands. Vår utlandsförsäkring vänder sig till dig som ska ha en utlandsplacerad tjänst och ger ett heltäckande och fullgott försäkringsskydd – även för medföljande familjemedlemmar.

Innehåll Ingår
Sjukvård

Du får ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader. Du får även ersättning för behandling, läkemedel och hjälpmedel som en läkare föreskrivit.

Ersättning lämnas även för kostnader för läkarintyg.

Hemtransport

Försäkringen lämnar ersättning för hemtransport på grund av medicinska skäl eller vid dödsfall.

Resa för ersättare

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga biljettkostnader för en ersättares resa till arbetsorten i utlandet, om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall tvingas avbryta resan och återvända till hemorten/hemlandet.

Akut tandvård

Ersättning för tillfällig behandling vid akuta besvär, oavsett orsak. Vid resa lämnas endast ersättning för behandling som utförts på resmålet, eller inom 48 timmar efter hemkomsten.

För tandskador vid olycksfall är dock ersättningstiden tre år från skadetillfället under förutsättning att behandlingen påbörjas inom ett år från skadetillfället.

Ersättning för sjukhusvistelse

Ersättning lämnas för den tid som försäkrad är inlagd på sjukhus för vård utomlands på grund av akut sjukdom eller olycksfall som inträffat under resan.

Avbeställning

Försäkringen ersätter kostnader vid avbeställning till följd av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller den försäkrades anhöriga, kollega eller närmaste chef och som innebär att avsikten med resan förloras.

Förlorade resdagar

Om den försäkrade drabbas av akut sjukdom, eller allvarlig olycka, under en planerad resa, lämnar försäkringen ersättning för förlorade resdagar.

Ersättning lämnas för de faktiska kostnader som erlagts för resa och logi.

Skada/förlust av personliga saker

Försäkringen ersätter fysisk skada eller förlust av personliga saker som orsakats av oförutsedda händelser.

Pengar och värdehandlingar ersätts endast vid stöld och brandskada.

Förseningar

Om resan blir försenad mer än fyra timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstått på grund av, och i direkt samband med, förseningen.

Vid bagageförsening lämnar försäkringen en första ersättning för inköp av hygienartiklar och kläder.

Hemförsäkring

Gäller för den egendom som tillhör försäkrad eller som hyrts eller lånats och som huvudsakligen är avsett för privat bruk.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson. Försäkringen betalar i vissa tvister ombuds- och rättegångskostnader som den försäkrade inte kan få ersättning för av motpart.

En trygg försäkring vid utlandsarbete

Försäkringen ersätter bl.a. kostnader för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för den anställdes saker, otursskydd för personlig egendom i bostaden på stationeringsorten och lämnar dessutom ersättning för varje dag den anställde är inlagd på sjukhus.

Utlandsförsäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder resor till, men kan utökas för att även gälla i dessa länder.

Vi anpassar försäkringen individuellt beroende på var och hur länge den anställde ska jobba utomlands. Du kan själv välja nivå på självrisken.