Hyreshusförsäkring

Få offert på fastighetsförsäkring för hyreshus.

Äger du hyreshus? Med vår paketlösning för fastigheter har du som är fastighetsägare alltid rätt försäkring.

I ett hyreshus kan det uppstå många olika typer av skador. I fastighetsförsäkringen ingår skydd för vattenskada, brandskada, inbrottsskador, hyresförlust och mycket mer. En av de vanligaste skadeorsakerna som kan orsaka stora skador är läckande diskmaskiner och rör. Skulle skadorna bli så omfattande att hyresgästen har rätt till hyresnedsättning får du ersättning från försäkringen.


  • Skräddarsydd

    Alltid rätt försäkrad med anpassad företagsförsäkring.

  • Flexibel

    Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

  • Toppbetyg på skadehantering

    Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur vi hanterar skador.

Hyreshusförsäkring Bra försäkring Bättre försäkring
Byggnaden

Försäkringen ersätter skada på fastighet pga. vattenläcka från ledningssystem, brand, inbrott, skadegörelse m.m. Om en skada leder till att fastighetsbolaget får en hyresförlust så ersätts den också.

Ansvar

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Hyrd lokal

Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen när skadestånd krävs för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten.

Anticimex Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter sanering av fastigheten och lösöre vid skadedjursangrepp. Vid angrepp av träskadeinsekter ersätter försäkringen sanering och reparation av skadat virke.

Olycksfall allmänna utrymmen

Olycksfallsförsäkring för boende och besökare i allmänna utrymmen. Försäkringen ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Rättsskydd Miljö

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.

Databrott

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter försäkringen intäktsförlusten.

Anticimex trygghetspaket

För att upptäcka skador i ett tidigt skede utförs besiktning av fastigheten var tredje år. I samband med denna får man tips och råd om vad man kan göra för att undvika framtida skador.

Tips och råd


Se upp för snömassor på taket

Snö på taket kan orsaka skador på både människor och byggnaden. Läs vår checklista för säker snöröjning.

Snöröjning på taket

Skydda byggnaden vid storm

När det blåser upp till storm kan du begränsa eventuell skada genom att vidta vissa åtgärder.

Begränsa skadan vid storm

Brandrisk vid heta arbeten

Heta arbeten, såsom svetsning och lödning, förekommer ofta vid ombyggnad av fastigheter.

Läs mer om heta arbeten