Sjuk- och olycksfallsförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig en tryggare ekonomisk situation om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

 • Ekonomisk första hjälp

  50 000 kr som engångsutbetalning vid vissa allvarliga sjukdomar.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden blir 30 % eller högre.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 100 kr/dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.


Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter olycksfall eller en i försäkringen specificerad sjukdom (medicinsk invaliditet). Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet.

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Ekonomisk första hjälp

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kr så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bl.a. vissa cancerdiagnoser, stroke, diabetes typ 1 och hjärtinfarkt. 

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Du får ersättning om du blir så svårt sjuk eller skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan skadan eller sjukdomen. En förutsättning för att få ersättning är också att sjukdomen eller olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av att du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom som försäkringen gäller för eller om du drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av If i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 100 kr per dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas inneliggande på sjukhus.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet. 

Ersättning för ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom som försäkringen gäller för. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

För dig som vill veta lite mer

 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring