Sjuk- och olycksfallsförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är en ekonomisk trygghet om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

Hur skulle din ekonomi påverkas om du inte skulle kunna arbeta på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall? Om du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall och blir sjukskriven en längre tid, täcker inte samhällets försäkringsskydd hela inkomstbortfallet. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk trygghet om något sådant skulle hända.

Du som är mellan 18-50 år kan köpa vår sjuk- och olycksfallsförsäkring. När du är mellan 50-70 år kan du köpa Vuxenförsäkring 50+. ​


Fördelar med försäkringen

 • Ekonomisk första hjälp

  50 000 kr som engångsutbetalning vid vissa allvarliga sjukdomar.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden blir 30 % eller högre.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 100 kr/dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter olycksfall eller en i försäkringen specificerad sjukdom (medicinsk invaliditet). Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet.

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Ekonomisk första hjälp

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kr så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bl.a. hjärnblödning, vissa cancerdiagnoser och öppen hjärtoperation.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Du får ersättning om du blir så svårt sjuk eller skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan skadan eller sjukdomen. En förutsättning för att få ersättning är också att sjukdomen eller olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Kristerapi

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död, ett olycksfall eller sjukdom som försäkringen gäller för , överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av If i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 100 kr per dag, i upp till 365 dagar, om du behöver vårdas på sjukhus.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kronor.

Ersättning för ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom som försäkringen gäller för. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ditt försäkringsbelopp 

Du väljer det försäkringsbelopp du vill ha för bestående skada (medicinsk invaliditet) och för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​, och du kan välja mellan följande belopp.

Bestående skada:

500 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
2 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga:

500 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr

Så beräknas ersättningen

Förutom det valda försäkringsbeloppet påverkas ersättningen du kan få av den invaliditetsgrad i procent läkaren fastställer för din skada.

Ett exempel: Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är 1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Utgifter för resor, mediciner och behandlingar, som inte ersätts från annat håll, ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.​


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

Självrisker

Försäkringen gäller utan självrisk utom vid tandskador och ersättning för rese- och behandlingskostnader. Då är självrisken 1 000 kr.

Anmäl sjukdom

Om du eller någon i familjen råkat ut för en allvarlig sjukdom kan du göra en skadeanmälan till oss här.


Behövs det en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge dig det bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in din ansökan till oss.

Frågor och svar om hälsodeklaration

När kan jag teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Du kan teckna sjuk- och olycksfallsförsäkringen när du är mellan 18-50 år. Försäkringen gäller tills du fyller 55 år.

När sjuk- och olycksfallsförsäkringen upphör övergår den till Vuxenförsäkring 50+ och du behöver inte fylla i en ny hälsodeklaration.

Behåller försäkringen sitt värde?

Ja, det gör den. För att försäkringen alltid ska vara värd lika mycket räknas försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde även om 10 år.​​​​​​

Vad händer om jag byter yrke?

Ditt yrke eller sysselsättning påverkar hur försäkringen gäller. Om du byter yrke måste du meddela det till oss. Om du inte berättar för oss att du bytt yrke finns det risk att den ersättning du kan få vid eventuell skada minskas. Hur stor minskningen blir beror på omständigheterna. 

Om du byter från ett riskfyllt arbete till ett som inte är det ska du naturligtvis meddela det också. 

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring