Vuxenförsäkring 50+

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom ger Vuxenförsäkring 50+ dig en ekonomisk hjälp. Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas även en engångsersättning ut direkt när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

 • Ekonomisk första hjälp

  Direktutbetalning på 50 000 kr vid vissa allvarliga sjukdomar, som du kan använda som du vill.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 300 kronor per dygn i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

 • Skattefri ekonomisk hjälp

  Du får skattefri ekonomisk hjälp vid bestående men efter ett olycksfall.

Försäkringens innehåll Vuxen 50+
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall

Om du drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen innebär det medicinsk invaliditet. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare. Den ersättning du får blir så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Du betalar ingen självrisk.

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. 

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Ekonomisk första hjälp

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kr så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bl.a. vissa cancerdiagnoser, stroke och öppen hjärtoperation. Denna del av försäkringen gäller inte för sjukdom eller följder av sjukdom som visat sig inom 90 dagar från försäkringens startdatum.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av ett olycksfall eller en nära anhörigs död på grund av ett olycksfall. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. 

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Rådgivning

Du får tillgång till rådgivning per telefon, bland annat sjukvårdsrådgivning, råd om kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 300 kr per dygn i max 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus. Denna del av försäkringen börjar gälla efter 90 dagar från försäkringens startdatum.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet. 

Ersättning för ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

För dig som vill veta lite mer

 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts..

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.