Vuxenförsäkring 50+


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom, är det en trygghet att ha en Vuxenförsäkring 50+.

Kom ihåg att försäkra dig själv. Samhällets försäkringsskydd är begränsat om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom som påverkar ditt liv. Med en Vuxenförsäkring 50+ kan du få ersättning vid bestående skada efter ett olycksfall. Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas en engångsersättning ut direkt när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Vår Vuxenförsäkring 50+ ger dig en ekonomisk trygghet som kan underlätta situationen om din vardag plötsligt förändras. Ersättningen som utbetalas är skattefri​.

Du kan köpa försäkringen när du är mellan 50-70 år. Välj sjuk- och olycksfallsförsäkring om du är yngre än 50 år.


Försäkringens fördelar

 • Ekonomisk första hjälp

  Direktutbetalning på 50 000 kr vid vissa allvarliga sjukdomar, som du kan använda som du vill.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 300 kronor per dygn i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

 • Skattefri ekonomisk hjälp

  Du får skattefri ekonomisk hjälp vid bestående men efter ett olycksfall.

Försäkringens innehåll Vuxen 50+
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall

Om du drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen innebär det medicinsk invaliditet. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare. Den ersättning du får blir så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Du betalar ingen självrisk.

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Ekonomisk första hjälp

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kr så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bl.a. hjärnblödning, vissa cancerdiagnoser och öppen hjärtoperation. Denna del av försäkringen gäller inte för sjukdom eller följder av sjukdom som visat sig inom 90 dagar från försäkringens startdatum.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död på grund av ett olycksfall, om du drabbas av ett olycksfall som försäkringen gäller för, överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av oss i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Rådgivning

Du får tillgång till rådgivning per telefon, bland annat sjukvårdsrådgivning, råd om kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 300 kr per dygn i max 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus. Denna del av försäkringen börjar gälla efter 90 dagar från försäkringens startdatum.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kronor.

Ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Är du rätt försäkrad?

Det är enkelt att bli rätt försäkrad. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov tillsammans, det tar cirka 15 minuter. Vi kontaktar dig på en tid som passar bra för dig. 


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts..

Självrisker

Försäkringen gäller utan självrisk. Ett undantag finns; vid tandskador och ersättning för rese- och behandlingskostnader är självrisken 1 000 kr.

Har det hänt något?

Om du har råkat ut för ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom kan du göra en skadeanmälan till oss här.


Vilket försäkringsbelopp ska jag välja?

Du väljer försäkringsbelopp

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din försäkring. Det finns fyra nivåer att välja på:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Försäkringsbeloppets storlek påverkar ersättningen

Den ersättning du får utbetald beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och vilken invaliditetsgrad som fastställts i procent läkaren.

Ett räkneexempel

Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är
1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Bra att tänka på är att utgifter för resor, mediciner och behandlingar som inte ersätts från annat håll ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.

När kan jag teckna försäkringen?

Du kan teckna Vuxenförsäkring 50+ när du är mellan 50-70 år. Försäkringen gäller livet ut.

Vad händer om jag byter yrke?

Ditt yrke eller sysselsättning påverkar hur försäkringen gäller, och om du byter yrke måste du meddela oss. Gör du inte det riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.​

Vad innebär värdesäkrad försäkring?

Försäkringen är värdesäkrad. Det betyder att försäkringsbeloppet räknas upp varje år vid förfallodagen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet från januari föregående år.