Bostadsrättsförening

Få offert på försäkring för bostadsrättsförening.

Vilken typ av försäkring behöver en bostadsrättsförening? Hos oss kan du köpa både kollektivt BRF-tillägg och fastighetsförsäkring

Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller ett omfattande försäkringsskydd för föreningen. Den ersätter skador orsakade av eld, vatten, brand, inbrott och mycket mer.

För att säkerställa att hela föreningen har samma breda skydd kan man välja till ett kollektivt bostadsrättstillägg som innebär att de skador som bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att ersätta (dvs. skador på golv, väggar och tak) också ingår i försäkringen. Som ytterligare skydd kan du även välja till Anticimexförsäkring som ersätter sanering efter de flesta skadedjur såsom råttor och vägglöss.​​​


 • Kollektivt BRF-tillägg

  Försäkra alla bostadsrättshavares ansvar genom vårt kollektiva bostadsrättstillägg.

 • Bred omfattning

  Försäkra föreningens egendom mot vattenskada, brand och inbrott genom vår omfattande försäkringslösning.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.

Försäkring för bostadsrättsförening Skydd ingår
Byggnaden

Försäkra fastigheten mot skador som kan uppstå vid exempelvis brand och vattenläckor, eller mot skador som orsakas av skadedjur. Dessutom kan du genom vår hyresförlustförsäkring försäkra dig mot förlust av hyresintäkter om en skada skulle uppstå.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättshavare har ett ansvar att hålla sin lägenhet i gott skick, och genom att försäkra samtliga bostadsrättshavares ansvar är föreningen trygg med att försäkring finns om en skada inträffar.

Ansvar

Om någon kräver föreningen på skadestånd kan ni få hjälp att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, samt hjälp med att betala skadeståndet. Försäkringen omfattar flera ansvarsmoment som rättsskydd, verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Olycksfall

Alla bostadsrättsföreningar bör ha en olycksfallsförsäkring för att skydda sig mot förutsedda skador. T.ex. om någon i föreningen skulle halka och skada sig under en städdag eller bränna sig illa på hett vatten.

det behövs ett bostadsrättstillägg

If:s bostadsrättstillägg är en försäkring för de skador som bostadsrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar ska ansvara för. Inom detta ansvar faller exempelvis skador på golv, väggar och tak, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Om en skada inträffar på egendom som bostadsrättshavaren ansvarar för gäller bostadsrättstilläggsförsäkringen. Om byggnaden istället råkar ut för en skada, ska den ersättas genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.


Förebygg skador på byggnaden

Här får du tips på viktiga saker att tänka på för att förebygga skador.

Fråga experten

Vår expert svarar på frågor som gäller fastigheten.


Vanliga frågor och svar

Vem kan teckna ett bostadsrättstillägg?

Bostadsrättsföreningen kan teckna BRF-tillägg för sina medlemmar, eller så kan varje medlem teckna ett bostadsrättstillägg samtidigt som de köper försäkring för sina saker.

Vilka behöver ett bostadsrättstillägg?

Bostadsrättshavare behöver en bostadsrättstilläggsförsäkring, eftersom de har ett ansvar för delar av lägenhetens skick enligt lag och stadgar.

Vad ingår i bostadsrättstillägget?

Genom If:s bostadsrättstillägg får bostadsrättshavaren skydd för sådant som tillhör bostadsrättsföreningen men som bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig för enligt lag och stadgar.

Läs mer om försäkring för bostadsrättsföreningar

Byggnaden

Vår försäkring erbjuder ett brett skydd för din fastighet och de skador som kan drabba denna. Exempelvis erbjuder försäkringen skydd mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. I försäkringen ingår även visst skydd för oljeskador, samt skydd för vissa oförutsedda skador. Inom ramen för försäkringen ingår dessutom en försäkring för maskiner i bostadshuset, som bland annat ersätter skador på hissar, ventilation och uppvärmning.

Betydelsefullt för dig som ansvarar för en bostadsrättsförening är att vi även erbjuder en tilläggsförsäkring för skador som bostadsrättsinnehavare enligt Bostadsrättslagen måste försäkra sig mot, detta kallar vi bostadsrättstillägget. Genom att teckna bostadsrättstillägget för hela föreningen försäkrar du dig om att ingen bostadsrättsinnehavare är oförsäkrad. Bostadsrättstillägget omfattar försäkring för skador som faller inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde, till exempel skada på fast bekostad inredning i bostadsrätten såsom skador på tapeter, köksluckor, golv och innerdörrar.

Oljeskador

Visste du att vår bostadsrättsförsäkring ger dig skydd för oljeskador? Det gör den! Om olja läcker ut ur ett ledningssystem som finns i din byggnad och skadar din försäkrade egendom har du ett automatiskt skydd för detta i din vanliga bostadsrättsförsäkring. På så sätt har du alltid ett minimiskydd för oljeskador! Dessutom är det möjligt att utöka skyddet för oljeskador genom våra tilläggsförsäkringar. Vill du veta mer om vilken ersättning du har rätt till vid en oljeskada? Kontakta oss på 0771-56 00 00.

Ansvarsförsäkring

 • Ansvarsförsäkringen gäller när föreningen krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. När någon kräver föreningen på skadestånd åtar vi oss att:
 • utreda om föreningen är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra föreningens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • betala eventuellt skadestånd.

Ansvar för hyrd lokal

Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen om föreningen krävs på skadestånd för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om ditt företag förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Försäkringen kan även omfatta försvarskostnader vid miljöbrott samt arbetsmiljöbrott när anställda i ledande ställning åtalas för denna typ av brott. Försäkringen gäller även för försvarskostnader för ditt företag om företaget krävs på företagsbot till följd av denna typ av brott.

Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.

Anticimex Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter sanering av fastigheten och lösöre vid skadedjursangrepp. Vid angrepp av träskadeinsekter ersätter försäkringen sanering och reparation av skadat virke.

Olycksfall för styrelse och medlemmar i obetalt arbete

Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter under den tid de utför obetalt arbete för föreningen. Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. Dessutom ersätts kostnader för krisbehandling om boende och styrelseledamöter vid uppdrag för föreningen drabbas av en allvarlig traumatisk händelse.​​

Tilläggsförsäkringar

​Kollektivt bostadsrättstillägg

För att få skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar för bör tilläggsförsäkringen "Kollektivt bostadsrättstillägg tecknas". Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring gäller för skada på byggnaden men inte för sådan skada som bostadsrättsinnehavare enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningen stadgar har underhållsansvar för om inte skadan orsakas av sådan brand- eller vattenledningsskada som föreningen ansvarar för.

Bostadsrättstillägget omfattar skada på egendom i bostadsrättslägenhet som

 • bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
 • är fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat
 • är inglasad balkong eller altan samt tomtmark och växtlighet som bostadsrättshavaren har bekostat.

Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus

Nu kan vi erbjuda våra fastighetskunder möjligheten att teckna Trygghetspaket för flerfamiljshus, en tjänst som vi förmedlar mellan dig som kund och Anticimex Försäkringar AB. I trygghetspaketet ingår tre olika delar som du får för 220 kr per lägenhet. Du får även även rabatt på din fastighetsförsäkring.

Läs mer om vad som ingår i trygghetsförsäkringen längre ner på sidan.

Extrakostnadsförsäkring

Extrakostnadsförsäkringen betalar merkostnader vid en större skada i t.ex. ett förvaltningskontor eller i föreningens gemensamma tvättstuga/servicehus, eftersom det kan det bli aktuellt att vidta provisoriska åtgärder för att föreningens medlemmar ska få samma service som vanligt.

Merkostnad på grund av byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde

I vissa fastigheter, särskilt äldre, kan det finnas dyrbara konstnärliga eller kulturella värden, som t.ex. en utsmyckad trappuppgång, en fin takmålning eller en särskilt vacker fasad. Om sådana kulturella värden drabbas av skada återställs fastigheten enligt normal standard. För att få ersättning för merkostnader som uppkommer för att återställa de konstnärliga eller kulturella utsmyckningarna måste man ha denna tilläggsförsäkring.

Kristerapi

Försäkringen ersätter kostnader för krisbehandling om en, av föreningen anställd person drabbas av en allvarlig traumatisk händelse vid uppdrag för föreningen. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring, se tilläggsförsäkring olycksfall, nedan. Försäkringen gäller utan självrisk.

Olycksfall för anställda

Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor vid en olycksfallskada samt ger ersättning vid invaliditet om en, av föreningen anställd person, skadas vid ett olycksfall.

Överfallsskydd

Försäkringen är ett komplement till olycksfall för styrelse och medlemmar vid obetalt arbete. Den kan även väljas som ett komplement till Olycksfall för föreningens anställda. Om någon använder våld eller hot om våld och skadar en av föreningens försäkrade styrelseledamöter, medlemmar eller anställda,kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Sveda och värk

Försäkringen är ett komplement till Olycksfall för föreningens anställda och lämnar ersättning om olycksfallet har medfört sjukskrivning till minst 25% under mer än 30 dagar.

Sjukvårdsförsäkring

Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Särskilt om vården för den som är sjuk inte fungerar så snabbt och bra som man önskar. Även föreningen får kostnader för sjuklön och avgifter för vikarie. Med sjukvårdsförsäkring kan sjukfrånvaron minskas genom att de anställda snabbt får tillgång till privat vård av hög kvalitet.​

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Trygghetsförsäkring i samarbete med Anticimex

​Trygghetsförsäkring för bostadsrättsförening​

Av alla lägenheter som besiktigas har 4 % redan pågående läckageskador och sammanlagt 88 % av alla lägenheter är i riskzonen. 80 % av alla problem med inomhusmiljö är ett resultat av fukt- och vattenproblem. (Källa:Anticimex) ​

Nu kan vi erbjuda bostadsrättsföreningar möjlighet att köpa Trygghetspaket för flerfamiljshus, en tjänst som vi förmedlar mellan kunden och Anticimex Försäkringar AB.

I trygghetspaketet ingår tre olika delar, köper man trygghetspaketet får man även rabatt på fastighetsförsäkringen.

Det här ingår i trygghetsförsäkringen 

1. Regelbundna besiktningar
Anticimex besiktigar byggnaden när du köper försäkringen och därefter vart tredje år. Vid besiktningen kontrolleras synliga tecken på fukt- och läckageskador i samtliga lägenheter och i byggnadens allmänna utrymmen. I protokollet noteras även förslag på åtgärder.

2. Vid skada eller befarad vattenskada 
Anticimex gör en besiktning vid skada eller misstänkt skada på byggnad om vatten läckt ut från ledningssystem eller liknande, eller trängt genom tak eller grund utifrån eller liknande.

3. Försäkring
Försäkringen betalar skada genom hussvamp upp till 1 miljon kr. Är det en bostadsrättsförening betalar försäkringen också bostadsrättsinnehavarens självrisk vid:

 • ​läckageskada på fast egendom för vilken bostadsrättsinnehavaren enligt lag eller föreningens stadgar är reparationsskyldig
 • för skada på bostadsrättsinnehavarens vitvaror om hemförsäkring med bostadsrättstillägg finns

Ska du försäkra en bostadsrätt som är ägt av företaget?