Försäkring för lätt lastbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

En bra försäkring för olika typer av lätta lastbilar, både flak- och skåpbil samt andra utföranden.

Vår lätt lastbilsförsäkring passar alla lätta lastbilar, oavsett om den används för egna transporter, uthyrning eller t.ex. entreprenadarbete. Utöver trafikförsäkring är det bra att försäkra lätt lastbil för olika skadehändelser som den kan råka ut för. Hos oss ingår ersättning för skadegörelse redan i Halvförsäkringen! Om försäkringen ska omfatta skada vid kollision, vägavkörning eller t.ex. för att något faller ned på bilen, så välj Helförsäkring.

Är du privatperson med lätt lastbil? Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner.

Lätt lastbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen samt bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafik- eller arbetsolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser. Gäller även skada på anordning för lastning och snöplogning samt skada på fordonet genom anordningen liksom genom fellastning, fel i lasten och djurtransport.

För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning med extra självrisk 25 % av skadan och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk.


Tillägg för lätt lastbil

Gör försäkringen för lätt lastbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna inte kan användas. Om bilen har ett ovanligt utförande kan vår flexibla avbrottsförsäkring vara bättre. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor ersättningsbil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid

  • skada med hyrbilen om den egna bilens självrisk är lägre
  • djurkollision

samt ersättning vid

  • nyckelförlust.

Välj Avbrott & Extra istället om det är svårt att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte t.ex. pga. er bils utförande.

Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag bilen inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Dessutom ingår

  • sänkt självrisk vid djurkollision
  • ersättning vid nyckelförlust.

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Välj Hyrbil & Extra istället om det brukar gå att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med bilen. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med bilen.

För bil i yrkesmässig uthyrning omfattar försäkringen endast vissa förare och passagerare, t.ex. anställda.

HAR FÖRETAGET UTRUSTNING, VERKTYG ELLER ANDRA SAKER I BILEN?

Med försäkring för egendom i bil kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna lösa saker är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era bilar.


Avställningsförsäkring för bilen

Om bilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Bilen får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Försäkringen för Avbrott & Extra gäller dock bara i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.