Försäkring för lätt lastbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

En bra försäkring för olika typer av lätta lastbilar, både flak- och skåpbil samt andra utföranden.

Vår lätt lastbilsförsäkring passar alla lätta lastbilar, oavsett om den används för egna transporter, uthyrning eller t.ex. entreprenadarbete. Utöver trafikförsäkring är det bra att försäkra lätt lastbil för olika skadehändelser som den kan råka ut för. Hos oss ingår ersättning för skadegörelse redan i Halvförsäkringen! Om försäkringen ska omfatta skada vid kollision, vägavkörning eller t.ex. för att något faller ned på bilen, så välj Helförsäkring.

Är du privatperson med lätt lastbil? Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner.


 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Ingen självrisk vid hyra av bil

  Vi ersätter hela hyran från skadedagen, inte bara en del av den.

 • Välj avbrott istället för hyra av bil

  För att få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

Lätt lastbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen samt bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafik- eller arbetsolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och snöplogning samt skada som dessa orsakat på bilen.
 • vid djurtransport för djurtransportbil.

 Om lastbilen inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.
 • feltankning med en extra självrisk på 25% av skadekostnaden.

Tillägg för lätt lastbil

Gör försäkringen för lätt lastbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna inte kan användas. Om bilen har ett ovanligt utförande kan vår flexibla avbrottsförsäkring vara bättre. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor ersättningsbil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid

 • skada med hyrbilen om den egna bilens självrisk är lägre
 • djurkollision

samt ersättning vid

 • nyckelförlust.

Välj Avbrott & Extra istället om det är svårt att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte t.ex. pga. er bils utförande.

Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag bilen inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Dessutom ingår

 • sänkt självrisk vid djurkollision
 • ersättning vid nyckelförlust.

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Välj Hyrbil & Extra istället om det brukar gå att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med bilen. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med bilen.

För bil i yrkesmässig uthyrning omfattar försäkringen endast vissa förare och passagerare, t.ex. anställda.

Förvaras verktyg, utrustning eller ANDRA SAKER I BILEN?

Komplettera med försäkring för egendom i bil. Då är även egna lösa saker försäkrade när de förvaras eller transporteras i era bilar.


Avställningsförsäkring för lastbilen

Om lastbilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Lastbilen får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för lastbilen?

Om lastbilen skadar något

Skador som lastbilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om lastbilen skadas

Skada på och förlust av lastbilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

 Skyddsomfattning som endast avser delar av lastlastbilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Även extra skydd i Hyrbil & Extra och Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk
  - vid djurkollision
  -skada vid vinterväghållning.
 • Nyckelförlust.

Om resan med lastbilen inte kan fortsätta

Transport av lastbilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om lastbilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att lastbilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyrbil & Extra, eller
 • Avbrott & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av lastbilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Hyrbil & Extra - Sänkt självrisk för hyrd bil via denna försäkring.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i lastbilen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av lastbilens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Resa med lastbilen utanför norden

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Försäkringen för Avbrott & Extra gäller dock bara i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis. 

Läs mer och beställ Grönt kort

Om lastbilen används på flygplats

Om lastbilen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.