Försäkring för lätt lastbil

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

En bra försäkring för olika typer av lätta lastbilar, både flak- och skåpbil samt andra utföranden.

Vår lätt lastbilsförsäkring passar alla lätta lastbilar, oavsett om den används för egna transporter, uthyrning eller t.ex. entreprenadarbete. Utöver trafikförsäkring är det bra att försäkra lätt lastbil för olika skadehändelser som den kan råka ut för. Hos oss ingår ersättning för skadegörelse redan i Halvförsäkringen! Om försäkringen ska omfatta skada vid kollision, vägavkörning eller t.ex. för att något faller ned på bilen, så välj Helförsäkring.

Är du privatperson med lätt lastbil? Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner.


 • Ingen självrisk vid hyra av bil

  Vi ersätter hela hyran från skadedagen, inte bara en del av den.

 • Välj avbrott istället för hyra av bil

  För att få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Lätt lastbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av bilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i bilen.
 • resa för att hämta reparerad bil. 

Lägg till vår försäkring Hyrbil & Extra så kan resan oftast fortsätta med en hyrd bil istället.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med bilen. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och snöplogning samt skada som dessa orsakat på bilen.
 • vid djurtransport för djurtransportbil.

 Om lastbilen inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.
 • feltankning med en extra självrisk på 25% av skadekostnaden.

Tillägg för lätt lastbil

Gör försäkringen för lätt lastbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna måste vara på verkstad efter en skada. Om bilen har ett ovanligt utförande kan vår flexibla avbrottsförsäkring vara bättre. Extraskyddet som följer med dessa ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil, från första dagen upp till 45 dagar, när egna bilen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. 

Om skada sker med hyrbilen så ingår även

 • sänkt självrisk om hyrbilens självrisk är högre än den egna bilens. 

Dessutom ingår för egen bil

 • sänkt självrisk vid djurkollision.
 • sänkt självrisk för skada vid snöplogning.
 • ersättning vid nyckelförlust. 

Välj Avbrott & Extra istället om det är svårt att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte som den egna!

Välj Hyrbil & Extra istället om det brukar gå att hyra en bil som ni kan använda i samma syfte som den egna! 

Lägg till Avbrott & Extra så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 60 dagar, när lastbilen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. Hos oss kan ni välja dagsbelopp för försäkringen. 

Dessutom ingår

 • sänkt självrisk vid djurkollision.
 • sänkt självrisk för skada vid snöplogning.
 • ersättning vid nyckelförlust. 

Försäkringen gäller endast i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafik- och arbetsolycka med lastbilen. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare samt anställd arbetsutförare. För uthyrningsbil omfattas endast vissa personer, t.ex. anställd hos försäkringstagaren. Självrisk 0 kr.

Har företaget eget gods eller verktyg för arbete i lastbilen?

Komplettera företagets egendomsförsäkring med försäkring för egendom i bil. Då är egna lösa saker försäkrade även när de förvaras eller transporteras i era bilar och släpvagnar.


Avställningsförsäkring för lastbilen

Om lastbilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Lastbilen får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När lastbilen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilken omfattning behövs för lastbilen?

Om lastbilen skadar något

Skador som lastbilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om lastbilen skadas

Skada på och förlust av lastbilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

 Skyddsomfattning som endast avser delar av lastlastbilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Även extra skydd i Hyrbil & Extra och Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk
  - vid djurkollision
  -skada vid vinterväghållning.
 • Nyckelförlust.

Om resan med lastbilen inte kan fortsätta

Transport av lastbilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om lastbilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att lastbilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyrbil & Extra, eller
 • Avbrott & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av lastbilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Hyrbil & Extra - Sänkt självrisk för hyrd bil via denna försäkring.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i lastbilen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av lastbilens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Resa med lastbilen utomlands | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Försäkringen för Avbrott & Extra gäller dock bara i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis. 

Läs mer och beställ Grönt kort

Om lastbilen används på flygplats

Om lastbilen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Övrigt om vår försäkring för Lätt lastbil

Även för lastbil som hyrs ut och lastbil med bodel av underordnad betydelse men inte Husbil. Inte heller Budbil eller lastbil i annan yrkesmässig godstransport som vi också försäkrar som Budbil. Avser inte veteran- eller samlarbil. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för lastbilen är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.