Försäkring för lätt lastbil

Få offert på lätt lastbilsförsäkring
  1. Lastbilsförsäkring - lätt lastbil

En flexibel försäkring för lätt lastbil där du själv kan välja vad lastbilsförsäkringen ska omfatta och hur mycket du är villig att betala i självrisk om en skada sker.

Försäkringen gäller för lätta lastbilar som ägs av företag och kan omfatta allt från trafikförsäkring till helförsäkring, samt även skydda varor och gods som transporteras i lastbilen om du köper till en av våra tilläggsförsäkringar. Ett vanligt komplement är också vår hyrbilsförsäkring som bland annat betalar delar av kostnaden för ersättningsbil om din lastbil inte kan användas. 

Försäkringsalternativ för lätt lastbil Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt lag och lämnar ersättning för personskador som det försäkrade fordonet orsakar. Orsakade skador på annan egendom än den som tillhör bilens ägare eller användare ersätts också.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Maskin

Maskinförsäkringen ger ersättning för kostnader till följd av skador eller fel på motor, växellåda och vissa elektroniska komponenter.

Räddning

Kan ersätta kostnader för bärgning till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren när t.ex. en skada eller annat driftstopp, en olycka eller sjukdom drabbat föraren eller nära anhörig passagerare.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Transportansvar för lätt lastbil

Om ditt företag transporterar varor och gods för annans räkning behöver du en ansvarsförsäkring som gäller för skador på kundens egendom. Transportansvarsförsäkring för budbil och lastbil täcker den ersättningsskyldighet som du är bunden till enligt lag, både vad det gäller inrikes vägtransport (Lag om inrikes vägtransport) och transport utomlands (CMR-transport). 


Tilläggsförsäkringar för lätt lastbil

Transporterad egendom

En försäkring som skyddar mot skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. För verktyg och provkollektioner kan försäkringen gälla även under uppehåll i transporten, dvs. då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet.

Transportöransvar

En försäkring som gäller skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods med försäkrad bil. Gods på tillkopplat släp omfattas också om det framgår av försäkringsbrevet och om släpet dras med det försäkrade fordonet. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Rörelseförsäkring för budbilsåkerier

Om ditt företag i huvudsak bedriver åkeriverksamhet bör du också ha ansvars-, rättsskydds- och egendomsförsäkring. Då kan vår Rörelseförsäkring passa. Den innehåller bland annat ansvarsförsäkring med rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du väljer själv de delar som passar ditt företag.​​

Avställningsförsäkring

Är lastbilen avställd i Vägtrafikregistret kan försäkringen ändras till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskydd, samt ger ersättning vid skadegörelse om lastbilen transporteras med annat fordon och då skadas.​

Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring betalar bl.a. en del av kostnaden för en ersättningsbil om din lastbils skadas och inte kan användas.​ 
Läs mer och beställ hyrbilsförsäkring

Broschyrer och ändring av uppgifter

Läs mer om försäkring för lätt lastbil

Ändra felaktiga uppgifter

Om uppgifterna i din försäkring inte stämmer så kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra uppgifter i din försäkring för lätt lastbil

Andra aktuella försäkringar

  1. Lastbilsförsäkring - lätt lastbil