Försäkring för lätt lastbil

Se pris och köp här
  1. Lastbilsförsäkring - lätt lastbil

Försäkra bilen på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt försäkring för er lätt lastbil.

Vår lätt lastbilsförsäkring för företag kan omfatta allt från trafikförsäkring till ett fullständigt skydd för företagets lätta lastbil. Försäkringen är flexibel och du kan själv välja omfattning för att få rätt skydd för företagsbilens ändamål och hur den används. Om du har en försäkring i ett annat bolag, så kan vi säga upp den åt dig. 
Har du en privatägd lätt lastbil? Här hittar du lastbilsförsäkring för privatpersoner.

Försäkringsalternativ för lätt lastbil Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare, andra inblandade personer och annat än bilen samt vad som transporteras med den och tillkopplat släp. 

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar. Självrisk 2 500 kr upp till 8 000 mil eller om bilen fyllt fem år, därefter är den 3 750 kr. För direktimporterad bil som körts mer än 500 mil är det dubbel självrisk.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk och juridisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och arbetstagare hos försäkringstagaren efter trafikolycka och efter rån, hot och överfall i samband med färd med bilen. Ingen självrisk.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. 

Brand

Försäkringen ersätter skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Gäller även skada genom fellastning, fel i lasten, lastanordning, djurtransport och snöplogning.  För bil som inte hyrs ut ersätter vi  feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp samt sänkt självrisk. 


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Du kan komplettera din försäkring med Hyrbil & Extra, som bland annat ersätter hela kostnaden för hyrbil i upp till 45 dagar. Eller Extra kontantbelopp som ger högre ersättning vid personskada utöver Trafikskadereglerna.


Försäkringen Extra kontantbelopp ger ersättning upp till 700 000 kr per person, utöver vad som betalas från Trafikförsäkringen. Gäller förares och passagerares personskada vid skada i följd av trafik med bilen.

Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

  • Vi ersätter mellanskillnaden om hyrbilsförsäkringens självrisk är högre.
  • Självrisksänkning vid djurkollision.
  • Ersättning vid nyckelförlust.
  • Ersättning enligt Ifs vagnskadeförsäkring om den är fördelaktigare.

Avbrott & Extra är ett alternativ till Hyrbil & Extra, som passar när det är svårt att hyra ett ersättningsfordon. Exempelvis för att den egna bilen är till- eller ombyggd.

  • Kontant dygnsersättning om bilen inte kan användas.
  • Självrisksänkning vid djurkollision.
  • Ersättning vid nyckelförlust.
  • Ersättning enligt Ifs vagnskadeförsäkring om den är fördelaktigare.

Har du utrustning, verktyg eller andra saker i bilen?

I så fall rekommenderar vi en GVP-försäkring (Gods, Verktyg, Provkollektion) för företaget. Då är företagets saker försäkrade i alla era bilar. Läs mer om GVP eller kontakta oss för ett prisförslag.


Fler tilläggsförsäkringar för lätt lastbil

Transporterad egendom

En försäkring som skyddar mot skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. För verktyg och provkollektioner kan försäkringen gälla även under uppehåll i transporten, dvs. då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet.

Transportöransvar

En försäkring som gäller skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods med försäkrad bil. Gods på tillkopplat släp omfattas också om det framgår av försäkringsbrevet och om släpet dras med det försäkrade fordonet. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Rörelseförsäkring för budbilsåkerier

Om ditt företag i huvudsak bedriver åkeriverksamhet bör du också ha ansvars-, rättsskydds- och egendomsförsäkring. Då kan vår Rörelseförsäkring passa. Den innehåller bland annat ansvarsförsäkring med rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du väljer själv de delar som passar ditt företag.​​

Avställningsförsäkring

Är lastbilen avställd i Vägtrafikregistret kan försäkringen ändras till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskydd, samt ger ersättning vid skadegörelse om lastbilen transporteras med annat fordon och då skadas.​

Broschyrer och ändring av uppgifter

Läs mer om försäkring för lätt lastbil

Ändra felaktiga uppgifter

Om uppgifterna i din försäkring inte stämmer så kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra uppgifter i din försäkring för lätt lastbil

  1. Lastbilsförsäkring - lätt lastbil