Konsultförsäkring

Konsultförsäkring för dig med ett konsultföretag eller tjänsteföretag. Vi har tagit fram anpassade konsultförsäkringar för att möta behovet i just din bransch oavsett verksamhet eller storlek på uppdrag.

Köp konsultförsäkring

Vi anpassar försäkringen

Viktiga skydd för dig som konsult

 • Vad händer med verksamheten om den måste pausas pga en skada?

  Om en skada inträffar i din verksamhet är sannolikheten stor att du drabbas av en ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå, exempelvis kostnader för ersättningslokal eller annonsering.

 • Viktigt med en ansvarsförsäkring

  Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

  Skadeståndskrav

  T.ex. om projektet du jobbar med går åt skogen och du blir stämd av kunden.

  Tvister

  Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

 • Viktigt att försäkra dina värdefulla saker

  Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

  Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad datainformation. Om en skada inträffar, till exempel stöld av din dator, hjälper vi dig att komma igång igen. Dessutom erbjuder vi ett allriskskydd för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

 • Hur skulle företaget påverkas om du eller någon anställd blir sjukskriven?

  Sjukdom

  Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

  Olycksfall

  Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

  Tjänsteresa

  Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

  Kostnader vid arbetsoförmåga

  Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Svårt att veta vilken försäkring du behöver?

Genom att svara på några enkla frågor om företaget så hjälper vi dig med en rekommendation om vilken försäkring ditt företag behöver.

Försäkringar som ingår

Du kan även anpassa skyddet helt och hållet själv med hjälp av en rådgivare utan att behöva välja just dessa paketen.

Välj mellan två olika paket Plus Plus Bas Bas

Försäkringen hjälper dig om företaget skulle krävas på skadestånd. Om skadeståndskrav framställs mot ditt företag hjälper vi dig att utreda det inträffade, förhandla med den som kräver ersättning, föra din talan vid domstol och står för rättegångskostnaderna. Vi ersätter även det eventuella skadestånd som är aktuellt.

Produktansvar omfattar skydd i de fall då ditt företags produkter orsakat skada på en människa, eller på en persons saker. Försäkringen tar hand om allt och ersätter eventuella skadeståndskrav och rättegångskostnader.

Ingår Ingår

Rättsskydd
Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för juridisk ombud samt eventuell rättegång om företaget hamnat i en rättslig tvist. Vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag.

Juridikhjälpen
I försäkringen ingår 15 timmars affärsjuridisk rådgivning utan självrisk.

Vi erbjuder rådgivning inom:

 • avtalsrätt
 • bolagsrätt
 • arbetsrätt
 • hyresrätt, samt andra nyttjanderätter
Ingår Ingår

Databrott
Databrottsförsäkring ger ersättning vid avbrott i verksamheten till följd av dataintrång som är direkt riktat mot den försäkrade verksamheten eller hos en moln- eller servertillhandahållare där den försäkrade förvarar sin data.

Försäkringen omfattar:

 • experthjälp dygnet runt
 • ersättning vid förlorad inkomst
 • ersättning för återställning
 • ersättning vid skadestånd
 • proaktiva säkerhetslösningar

Förmögenhetsbrott
Förmögenhetsbrott ersätter förluster som uppstår när en anställd begår brott mot företaget eller mot företagets kunder. Försäkringen ersätter även förluster som uppkommer vid intrång av egna datorer och system.

Ingår Ingår

Försäkringen ger ersättning på saker som ditt företag äger t ex datorer, ritningar, maskiner och varor. Den skyddar om sakerna skadas vid t ex brand, inbrott eller vid skada på en hyrd lokal. Försäkringen gäller beloppslöst och självrisken är 5 000 kr. Dessutom ingår allriskskydd för bärbar dator, mobiltelefon och surfplatta upp till 50 000 kr.

Ingår Ingår

Försäkringen hjälper till vid en större egendomsskada t ex brand eller vatten som leder till att verksamheten inte kan drivas alls eller i mindre omfattning. Ersättning betalas för de fasta kostnader som ändå behöver betalas t ex hyra och löner men också för eventuell utebliven vinst. Försäkringen betalar dessutom extrakostnader såsom att t ex hyra en ny lokal för att fortsätta bedriva verksamheten.

Ingår Ingår

Försäkringen ger ett bra skydd för alla typer av resor i tjänsten, från det korta uppdraget i närområdet till den långa resan ut i världen. Försäkringen omfattar ersättning och tillgång till:

 • sjukvård och olycksfall
 • förseningar och inställda resor
 • förlust av saker
 • ansvar och rättskydd för person
 • eller sakskada du orsakat på en tjänsteresa

Ingen självrisk

Ingår Ingår

Försäkringsskydd vid ett eventuellt olycksfall, detta oavsett när och var dina anställda utför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Försäkringen omfattar:

 • ersättning vid vård och behandling
 • läkemedelskostnader
 • resekostnader i samband med vård och behandling
 • kristerapi vid traumatiska händelser
 • ersättning vid invaliditet/bestående skada
 • ersättning vid arbetsoförmåga
Ingår Ingår inte

Vad är skillnaden mellan en konsultförsäkring och en konsultansvarsförsäkring?

En konsultförsäkring är en sammansättning av flera olika försäkringar för att du som konsult ska ha ett heltäckande skydd.

Som en del i vår konsultförsäkring ingår en konsultansvarförsäkring som är ett skydd som hjälper dig i rollen som rådgivare i de fall du av misstag gett felaktig rådgiving eller orsakat ekonomisk skada gentemot din uppdragsgivare. 

Vanliga frågor och svar om konsultförsäkringar

Vi guidar dig rätt

3 tips om du ska starta ett konsultföretag

Drömmer du om att bli konsult, men vet inte riktigt vart du ska börja? Vi har tagit fram en trestegsmodell som hjälper dig att komma igång som egenföretagande konsult. Läs mer om hur du etablerar din konsultverksamhet här.

Så startar du eget konsultföretag