Olycksfallsförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall.

Ett olycksfall som ger en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion leder till något som kallas medicinsk invaliditet. Om du drabbas av det får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Det kan underlätta om situationen innebär påfrestningar på din ekonomi eller om du behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet. 


Fördelar med försäkringen

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.

 • Händelseförsäkring

  Engångsersättning vid allvarlig fraktur eller brännskada eller avsliten hälsena.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 100 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Du betalar ingen självrisk. 

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. En förutsättning för att få ersättning är också att olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Denna del av försäkringen gäller om du köper försäkringen innan du fyllt 50 år. Rätt till ersättning för förlorad arbetsförmåga gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död på grund av ett olycksfall, om du drabbas av ett olycksfall som försäkringen gäller för, överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av oss i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 100 kr per dag, i upp till 90 dagar, om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kronor.

Ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ditt försäkringsbelopp

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din olycksfallsförsäkring. Du väljer försäkringsbelopp för bestående skada (medicinsk invaliditet) och för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​, och du kan välja mellan följande belopp.

Bestående skada:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr

Så beräknas ersättningen

Förutom det valda försäkringsbeloppet påverkas ersättningen av den invaliditetsgrad i procent läkaren fastställer för din skada. 

Exempel: Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är 1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Utgifter för resor, mediciner och behandlingar, som inte ersätts från annat håll, ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.​


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

Självrisker

Försäkringen gäller utan självrisk utom vid tandskador och ersättning för rese- och behandlingskostnader. Då är självrisken 1 000 kr.

Anmäl olycksfall

Om du eller någon i familjen har råkat ut för ett olycksfall kan du göra en skadeanmälan här.


När och var gäller olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen gäller i Norden, och vid tillfällig vistelse utanför Norden i högst ett år. I sådana fall ersätts inte tandskada eller rese- och behandlingskostnader.​

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt arbete. Vilken omfattning din försäkring har står i ditt försäkringsbrev.

Olycksfallsförsäkringen gäller livet ut.

När kan jag teckna olycksfallsförsäkring?

Du kan teckna försäkringen fram tills du fyller 70 år.

Försäkring på heltid och fritid

Försäkring dygnet runt – heltid

För barn, ungdom under utbildning eller värnpliktstjänstgöring och icke-yrkesverksamma pensionärer gäller försäkringen dygnet runt. För dig som har ett yrke med låg risk gäller försäkringen dygnet runt.

Exempel på arbeten där försäkringen gäller dygnet runt är:

 • kontorsarbete
 • arbete inom vård och omsorg
 • hantverk med liten grad av fysisk aktivitet och med liten grad av användande av redskap och maskiner.

Försäkring endast utanför din arbetstid – fritid

Om olycksfallsrisken är hög får du en olycksfallsförsäkring som gäller på din fritid. Försäkringen gäller aldrig när du utöver följande yrke eller vistas på uppräknade arbetsplatser: 

 • dykare
 • fiskare
 • all verksamhet offshore
 • tjänstgöring ombord på militära fordon, militära sjö- och flygfarkoster
 • yrkesmässig provflygning
 • produktionsarbete i stenbrott, sand- och grustag
 • all verksamhet knuten till framställning, lagring och transport av explosiva eller frätande ämnen.

Meddela oss när du byter yrke

Om din försäkring gäller med heltidsomfattning måste du omedelbart anmäla till oss om du byter yrke, om det nya yrket är mer riskfyllt. Om du inte gör det riskerar du att ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna.​​​​​​

Om du byter från ett riskfyllt arbete till ett som inte är det ska du naturligtvis meddela det så att du kan få en försäkring som gäller dygnet runt. 

Vad menas med olycksfall?

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfall. 

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret inte kroppsskada orsakad av

 • Överansträngning, sträckning eller annan vridning än mot knä.
 • Ensidig rörelse eller förslitning.
 • Åldersförändring eller sjuklig förändring, handikapp.
 • Smitta eller förgiftning genom bakterie, virus, parasit (med undantag av smitta till följd av fästingbett) eller annat smittämne.
 • Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck.
 • Användning av medicinska preparat.
 • Ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfall som omfattas av denna försäkring.
 • Godkänd behandlings- eller läkemedelsskada.

Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring