Olycksfallsförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall.


 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.

 • Händelseförsäkring

  Engångsersättning vid allvarlig fraktur eller brännskada eller avsliten hälsena.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 100 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. 

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. 

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. En förutsättning för att få ersättning är också att olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Denna del av försäkringen gäller om du köper försäkringen innan du fyllt 50 år. Rätt till ersättning för förlorad arbetsförmåga gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av ett olycksfall som försäkringen gäller för eller på grund av nära anhörigs död på grund av olycksfall. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av oss i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 100 kr per dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet. 

Ersättning för ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ett olycksfall som ger en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion leder till något som kallas medicinsk invaliditet. Om du drabbas av det får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Hur mycket du kan få i ersättning beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och hur stor din nedsättning är räknat i procent. 

Ditt försäkringsbelopp

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din olycksfallsförsäkring. Du väljer försäkringsbelopp för bestående skada (medicinsk invaliditet) och om du är 50 år även för för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​. Du kan välja mellan följande belopp.

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Så beräknas ersättningen

Förutom det valda försäkringsbeloppet påverkas ersättningen av den invaliditetsgrad i procent läkaren fastställer för din skada. 

Exempel: Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är 1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Utgifter för resor, mediciner och behandlingar, som inte ersätts från annat håll, ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.​

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring