Fastighetsförsäkring

Få offert på försäkring av byggnader och lokaler

Fastighetsförsäkring med skydd för bl.a. vattenskada, inbrottsskada, naturskada och brandskada, samt andra skador som kan drabba fastigheten.

Vår fastighetsförsäkring ger dig ett omfattande skydd för olika typer av skador som kan drabba din lagerlokal, kontor, verkstad, fabrik, bostadshus eller andra typer av fastigheter. I försäkringen ingår t.ex. skydd för skador på värme- och ventilationssystem och röjningskostnader i samband med en större skada. Försäkringen betalar även kostnader för skador som uppstått kring byggnader som hör till den försäkrade fastigheten.


 • Omfattande skydd

  Vi erbjuder ett brett försäkringsskydd mot oförutsedda skadehändelser.

 • Skräddarsydd

  Anpassad försäkring efter byggnadens funktion, t.ex. verkstad, lager eller bostad.

 • Skadehantering med toppbetyg

  Känn dig trygg i att vår skadehantering får 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.

Innehåll i fastighetsförsäkring Bra försäkring Bättre försäkring
Byggnaden

Försäkringen ger ett brett försäkringsskydd som bl.a. innehåller skydd för vatten-, inbrotts-, natur-, och brandskador. Den ersätter även andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten. Utöver detta omfattas fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem m.m. också av försäkringen. Även röjningskostnader i samband med en större skada ersätts med upp till 5 miljoner kronor. Försäkringen ersätter också tomt- och markanläggning med upp till 200.000 kr, vilket innebär att skador på område och egendom kring byggnaden som hör till fastigheten också återställs genom försäkringen.

Anticimex Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter sanering av fastigheten och lösöre vid skadedjursangrepp. Vid angrepp av träskadeinsekter ersätter försäkringen sanering och reparation av skadat virke.

Ansvar

Ansvarsförsäkringen gäller när föreningen eller fastighetsbolaget krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. När någon kräver skadestånd åtar vi oss att:

 • utreda om ni är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra er talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • betala eventuellt skadestånd
Hyrd lokal

Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen om föreningen eller fastighetsbolaget krävs på skadestånd för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Rättsskydd Miljö

Vid olyckor där anställda eller "den yttre miljön" kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.

Hyresförlust

Försäkringen ersätter hyresförlust upp till 24 månader som uppstår om byggnaden helt eller delvis blir oanvändbar på grund av en genom försäkringen ersättningsbar egendomsskada om bostadsinnehavaren enligt lag eller föreningens stadgar är berättigad till nedsättning av avgiften.

Olycksfall allmänna utrymmen

Olycksfallsförsäkring för boende och besökare i allmänna utrymmen. Försäkringen ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser.​​

Anticimex trygghetspaket

Anticimex trygghetspaket är i huvudsak en besiktningsförsäkring som ger dig som fastighetsägare möjlighet att få en regelbunden statuskontroll på din fastighet. Utöver detta ersätter försäkringen även angrepp av hussvamp.

Vad som ingår i Anticimex trygghetspaket:

 • Besiktning som omfattar alla våtutrymmen, kök, wc och boutrymmen i alla lägenheter. Dessutom besiktigas alla allmänna utrymmen som vindar, trappuppgångar, tvättstugor m.m.
 • Besiktningsprotokoll utfärdas, ett för varje lägenhet samt ett protokoll för allmänna utrymmen. Eventuella brister och förslag på åtgärder redovisas.
 • Hussvampsförsäkring.
 • Vid en eventuell vattenskada gör Anticimex en fuktmätning och upprättar en rapport.
Merkostnad för kulturellt värde

I vissa, särskilt äldre fastigheter, kan det finnas dyrbara konstnärliga utsmyckningar eller andra kulturella värden. Det kan t.ex. vara en fin takmålning, en utsmyckad trappuppgång eller en särskilt vacker fasad. Om det skulle uppstå en skada återställs fastigheten enligt normal standard. Därför är det klokt att köpa en tilläggsförsäkring för att få ersättning för de merkostnader som uppkommer för att återställa de konstnärliga eller kulturella utsmyckningarna.

Extrakostnadsförsäkring

Extrakostnadsförsäkringen betalar merkostnader vid en större skada i t.ex. ett förvaltningskontor eller i fastighetens gemensamma tvättstuga/servicehus, eftersom det kan det bli aktuellt att vidta provisoriska åtgärder för att erbjuda samma service som vanligt.

​Kollektivt bostadsrättstillägg

För att få skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar för bör tilläggsförsäkringen "Kollektivt bostadsrättstillägg tecknas". Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring gäller för skada på byggnaden men inte för sådan skada som bostadsrättsinnehavare enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningen stadgar har underhållsansvar för om inte skadan orsakas av sådan brand- eller vattenledningsskada som föreningen ansvarar för.

Är du fastighetsägare?

Är du fastighetsägare eller medlem i en förening som sköter om bostäder, byggnader eller mark? Vi erbjuder försäkringar som är speciellt anpassade efter din verksamhet. Hos oss kan du få ett tryggt skydd som inte bara täcker skador på själva byggnaden, utan även ersätter kostnader vid olycksfall och hjälper dig i ekonomiska tvister.

Pris på fastighetsförsäkring 

Skicka en offertförfrågan så återkommer vi med en skräddarsydd försäkringslösning.


Tilläggsförsäkringar

Olycksfall för anställda

Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor vid en olycksfallskada samt ger ersättning vid invaliditet om en, av företaget eller föreningen anställd person, skadas vid ett olycksfall.

Överfallsskydd

Försäkringen är ett komplement till olycksfall för styrelse och medlemmar vid obetalt arbete. Den kan även väljas som ett komplement till Olycksfall för de anställda. Om någon använder våld eller hot om våld och skadar en av de försäkrade styrelseledamöter, medlemmar eller anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Sveda och värk

Försäkringen är ett komplement till Olycksfall för företagets eller föreningens anställda och lämnar ersättning om olycksfallet har medfört sjukskrivning till minst 25% under mer än 30 dagar.

Kristerapi

Försäkringen ersätter kostnader för krisbehandling om en av företagets eller föreningens anställda personer drabbas av en allvarlig traumatisk händelse inom arbetet. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring, se tilläggsförsäkring olycksfall, nedan. Försäkringen gäller utan självrisk.

Sjukvårdsförsäkring

Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Särskilt om vården för den som är sjuk inte fungerar så snabbt och bra som man önskar. Även företaget eller föreningen får kostnader för sjuklön och avgifter för vikarie. Med sjukvårdsförsäkring kan sjukfrånvaron minskas genom att de anställda snabbt får tillgång till privat vård av hög kvalitet.​​

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.