Försäkring för villabyggnad


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Om du äger ett hus som du varken bor eller förvarar några saker i, behöver du bara försäkra huset och övriga byggnader – en villabyggnadsförsäkring.

Om du har hemförsäkring för dina personliga saker via facket eller om hyr ut huset, kan villabyggnadsförsäkring räcka. Den gäller för de flesta händelser husägare kan råka ut för. Det kan vara reparation efter inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Villabyggnadsförsäkringen gäller endast för byggnader och tomtmark.  


 • Hjälp dygnet runt

  Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss direkt när du behöver hjälp.

 • Begränsat åldersavdrag

  Med Stor Villa är åldersavdraget för skadad byggnadsdel högst 15 000 kr.

 • Skadedjursförsäkring ingår

  Ingen självrisk vid sanering av skadedjur som råttor, möss, getingar och vägglöss.

Jämför innehåll i byggnadsförsäkring Stor Villa Villa Extra Villa
Ansvar och rättsskydd

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att försäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Naturskada, storm och översvämning

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Skadedjur i bostadshuset

Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Otur för byggnad

Om villabyggnaden eller tomtmarken skadas betalar vi ersättning upp till 200 000 kronor. Övriga byggnader ersätts med högst 50 000 kronor.

Huskollen

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag. Den kostnaden blir max 15 000 kronor. Undantag finns ex. äldre badrum när åldersavdraget blir 100 %.

StorskadeXtra

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Utökat vattenläckageskydd

Detta gäller för skador på villabyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​​


Gäller försäkringen för pool och växthus?

Växthus

Ja, det gör den om växthuset finns angivet i försäkringsbrevet. När du har Stor Villabyggnadsförsäkring får du ersättning för skador på växthuset som orsakats av storm, hagel, inbrott eller skadegörelse upp till 25 000 kronor. Stor Villabyggnadsförsäkring eller VillabyggnadExtra gäller även för otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Pool

Utombusbad som pool och badtunna och bassäng ingår i villabyggnadsförsäkringen och behöver inte stå med i försäkringsbrevet. När du har Stor Villabyggnadsförsäkring får du ersättning för skador på poolen eller utomhusbassäng som orsakats av storm och/eller hagel samt skadegörelse med upp till 50 000 kronor. Stor Villabyggnadsförsäkring eller VillabyggnadExtra gäller även för otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Tips och information om pool.

Vid bygglov och när huset byggs

Villabyggnadsförsäkringen gäller för byggnader som är under uppförande, om- eller tillbyggnad. Försäkringen gäller även för arbetsbodar och verktyg som du skaffat för byggnadsarbetet, samt för material som ska ingå i byggnaden. Verktyg och material ska förvaras inlåsta. Rörsystem ska ha provats och bedömts vara felfria för att läckageskada och skada på installationer ska gälla.

Om en renovering blivit felaktigt gjord

Detta kan du göra om renoveringen eller reparationen blev felaktig

Om du beställt en tjänst av ett företag t.ex. renovering av ett badrum, och du anser att det blev felaktigt har du rätt att reklamera det. Det gör du enklast genom att kontakta den som utfört arbetet och framföra ditt klagomål. Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha märkt felet. För tjänster på byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.

Tjänsten är felaktig om:

 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Företaget inte har utfört tjänsten enligt de säkerhetsföreskrifter (i t.ex. lagtext eller föreskrifter från myndigheter och EG-förordningar) som gäller.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har utfört tilläggsarbete som det är skyldigt att utföra för att undvika allvarlig skada.
 • Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.

Om en tjänst är felaktig kan du som köpare av tjänsten ha rätt att hålla inne betalningen, kräva avhjälpande av felet, göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom finns en rätt att kräva skadestånd.

Vid om- eller tillbyggnationer (småhusentreprenad)

När du bygger till eller bygger nytt hus, så kallad småhusentreprenad, gäller särskilda regler som finns i konsumenttjänstlagen 51-61 §§. När entreprenaden är slutförd ska en slutbesiktning göras och behovet av och tiden för att göra reklamation är till viss del beroende av denna. Eventuell garanti brukar finnas i entreprenadkontraktet, så börja med att titta i det.

Beträffande småhusentreprenader finns det en tvåårig presumtionsfrist (enligt 59 § konsumenttjänstlagen) som i korthet anger att om ett förhållande som avses i 9-11 §§ visar sig inom två år från slutbesiktning eller, om sådan inte genomfördes, från det att arbetena avslutades, anses entreprenaden felaktig.
Detta gäller dock inte om företaget kan göra sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande från din sida.

Information från Konsumentverket

Mer information om tjänster utförda av hantverkare finns på Konsumentverkets sida hallakonsument.se.

Här finns även Hantverkarformuläret som är bra att använda som mall när du som konsument ingår ett avtal gällande t.ex. reparation eller ombyggnation.

För dig som vill veta mer

Vi arbetar dagligen med risker, säkerhet och skydd mot skador. Med vår kunskap som grund kan vi tipsa dig om hur du kan göra din vardag lite tryggare.