Skogsförsäkring

Det tar 70–100 år för en skog att bli fullvuxen, men bara timmar att utplåna den. Vår skogsförsäkring ger dig ett tryggt skydd för din skog.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Ingen schablonersättning

  Vi gör en individuell bedömning vid varje skada, och ersätter den faktiska skadekostnaden.

 • Ersätter oförutsedda fysiska skador

  Vi ger skydd för oförutsedda fysiska skador, för att du ska vara skyddad mot det oförutsebara.

 • Snabb skadehantering

  Vi hjälper dig snabbt och gör det enkelt för dig när du behöver hjälp.

Detta ingår i skogsförsäkringen

Omfattar skydd för etablerad skog och plantskog på produktiv skogsmark samt skogsprodukter.

 • Brand

  Efter sommaren 2018 känns skogsförsäkring viktigare än någonsin, och vår skogsförsäkring har ett omfattande skydd för brandskador på både plantskog och etablerad skog.

 • Storm- och snöskador

  Skydd för storm- och snöbrottsskador när ett sammanhängande område om minst 0,5 hektar skadas samtidigt, och minst 50 % av virkesförrådet skadas inom det området.

 • Torka, frost, svamp- och insektsangrepp

  Skogsförsäkringen ersätter skador genom torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp på både etablerad skog och plantskog. T.ex. för skador orsakade av granbarkborren omfattas det när det är ett stort område som skadas samtidigt. Skyddet mot insektsangrepp blir gällande först efter en karenstid på 6 månader.

 • Oförutsedda skador

  Skogsförsäkringen innehåller ett skydd för oförutsedda fysiska skador. Det innebär att du förutom skydd för de vanliga skadehändelserna också är försäkrad mot det oförutsedda.

Olika typer av skog

Etablerad skog
Skog som passerat etableringsfasen och nått en medelhöjd på minst 1,3 meter.

Plantskog
Skog under etablering med en medelhöjd under 1,3 meter.

Skogsprodukter
Rundvirke, stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.

Så ersätter vi skador

Exempel på skador

Vi betalar kostnad för brandbevakning som är beordrad av Räddningstjänsten efter skogsbrand (s.k. räddningskostnad), virkesförlust, t.ex. för höga stubbar och fördyrad avverkning (rotvärde). Dessutom betalar vi värdeförlust på grund av att skadad skog avverkas i förtid, dvs. mervärdeskostnader. Vid skador på fröträdsställning av tall kan du även få betalt för nödvändig föryngring.

Vi betalar ersättning om skadan orsakat permanent sänkning av produktionsförmågan.

Vi betalar ersättning med skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före och efter skadan.

Om föryngring skadats till följd av torka, frost, svamp, sork eller insektsangrepp betalar vi kostnaden för utförd hjälpplantering eller komplettering av sådd.

Mer information om vår skogsförsäkring