Skogsförsäkring

Det tar 70–100 år för en skog att bli fullvuxen, men bara timmar att utplåna den. Vår skogsförsäkring ger dig ett tryggt skydd för din skog!

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
  • Ingen schablonersättning

    Vi gör en individuell bedömning vid varje skada, och ersätter den faktiska skadekostnaden.

  • Ersätter oförutsedda fysiska skador

    Vi ger skydd för oförutsedda fysiska skador, för att du ska vara skyddad mot det oförutsebara.

  • Snabb skadehantering

    Vi hjälper dig snabbt och gör det enkelt för dig när du behöver hjälp.

Detta ingår i skogsförsäkringen

Omfattar skydd för etablerad skog och plantskog på produktiv skogsmark samt skogsprodukter. Vi har uppdaterat innehållet i försäkringen under februari 2019, och nedan beskriver vår nya omfattning. Kontakta oss för information om vilken försäkring du har.

Brand

Efter sommaren 2018 känns skogsförsäkring viktigare än någonsin, och vår skogsförsäkring har ett omfattande skydd för brandskador på både plantskog och etablerad skog.

Storm- och snöskador

Skydd för storm- och snöbrottsskador när ett sammanhängande område om minst 0,5 hektar skadas samtidigt, och minst 50 % av virkesförrådet skadas inom det området.

Torka, frost, svamp- och insektsangrepp

Skogsförsäkringen ersätter skador genom torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp på både etablerad skog och plantskog. Det innebär t.ex. att skador orsakade av granbarkborren omfattas.

Oförutsedda skador

Skogsförsäkringen innehåller ett skydd för oförutsedda fysiska skador. Det innebär att du förutom skydd för de vanliga skadehändelserna också är försäkrad mot det oförutsedda.

Olika typer av skog

Etablerad skog
Skog som passerat etableringsfasen och nått en medelhöjd på minst 1,3 meter.

Plantskog
Skog under etablering med en medelhöjd under 1,3 meter.

Skogsprodukter
Rundvirke, stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.

Så ersätter vi skador

Exempel på skador
Brand- eller stormskada på etablerad skog

Vi betalar kostnad för brandbevakning som är beordrad av Räddningstjänsten efter skogsbrand (s.k. räddningskostnad), virkesförlust, t.ex. för höga stubbar och fördyrad avverkning (rotvärde). Dessutom betalar vi värdeförlust på grund av att skadad skog avverkas i förtid, dvs. mervärdeskostnader. Vid skador på fröträdsställning av tall kan du även få betalt för nödvändig föryngring.

Brandskada på skogsmark

Vi betalar ersättning om skadan orsakat permanent sänkning av produktionsförmågan.

Brandskada på skogsprodukter

Vi betalar ersättning med skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före och efter skadan.

Skada på plantskog

Om föryngring skadats till följd av torka, frost, svamp, sork eller insektsangrepp betalar vi kostnaden för utförd hjälpplantering eller komplettering av sådd.

Mer information om vår skogsförsäkring

Vanliga frågor och svar

Vad menas med teknisk skada?
Tekniska skador är brott, sprickor och höga stubbar – alltså skador genom yttre påverkan på skogen - till skillnad från biologiska skador som till exempel insekts- eller svampangrepp.

Ska jag försäkra den delen av skogen som klassas som impediment?
Nej, enbart produktiv skogsmark (skog som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar och år) tas med och omfattas av försäkringen och impediment räknas inte som produktiv.

​På min skogsfastighet ingår en hel del fjällnära skog. Ska den försäkras?
Fjällnära skog kan ha vissa restriktioner på sig när det gäller avverkning och skötsel men kan (och bör) försäkras så länge det är produktiv skogsmark (tillväxttakt på över en skogskubikmeter per hektar och år).

Varför är kostnad för brandsläckning undantaget?
Det är för att Räddningstjänsten ansvarar för brandsläckningen. Om efterbevakning krävs bekostas denna av försäkringen.

Varför är skador orsakade av renar undantaget i försäkringen?
Renar räknas till tamboskap och ersättning för betesskador orsakade av renar ska därför i första hand försöka lösas mellan skogsägare och ansvarig sameby. I andra hand kontaktas Skogsstyrelsen som har utarbetat en speciell ärendehantering för renbetesskador. Läs mer om renskador hos Skogsstyrelsen

Gäller försäkringen för miljöavsättningar?
Om miljöavsättningen är frivillig ska sådan areal produktiv skogsmark inkluderas i totala arealen produktiv skogsmark och omfattas då av försäkringen. Arealen på områden man har avsatt mot en ersättning ska inte ingå i den försäkrade arealen produktiv skogsmark då det inte anses vara sådan och inte omfattas av försäkringen.

Naturvård skötsel (NS) och Naturvård orörd (NO) är frivilliga avsättningar och omfattas av försäkringen förutsatt att man inkluderat sådana arealer i den totala arealen produktiv skogsmark vid tecknandet av försäkringen.

Täcker skogsförsäkringen kostnaden för att anlita hjälp för att fälla ett träd som lutar ut mot väg och telefonledning, det behöver vinschas så att det faller i annan riktning?
En skogsförsäkring gäller för en inträffad skada såsom till exempel vid storm eller skogsbrand. Det innebär att försäkringen inte ersätter kostnaden för att anlita hjälp med trädfällning.

Vi förklarar svåra ord

Bonitet
Markens förmåga att producera virke.

Etablerad skog

Skog som passerat etableringsfasen och nått en medelhöjd på minst 1,3 meter.

Fröträdsställning

Kvarstående fröträd av tall, jämt fördelade över föryngringsytan.

Föryngring
Uppkomst av plantskog eller ungskog som ersätter avlägsnad skog.

Hektar
En hektar är en ytenhet (100x100 m) som motsvarar ett hundra ar, tio tusen kvm, eller en hundradels kvadratkilometer.

Maskinell markberedning
Markberedning utförd med traktordraget redskap för markberedning.

Mervärde
Värdeförlust som uppstår på grund av för tidig avverkning.

Plantskog

Skog under etablering med en medelhöjd under 1,3 meter.

Produktiv skogsmark
Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål och som i genomsnitt producerar minst 1 m3sk per hektar och år, enligt skogsvårdslagens föreskrifter 2 §.

Rotvärde
Skillnaden mellan respektive Skogsägarförenings gällande leveranspriser för virke och avverknings- och utforslingskostnader.

Skogsprodukter
rundvirke (t.ex. timmer, massaved m.m.) stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.

Ståndort
Den miljö där en växtart har goda förutsättningar att leva, växa och föröka sig.

Tekniska skador
Till exempel brott, sprickor eller för höga stubbar.

Tillväxtområde 1a
Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län samt Älvdalens kommun i Dalarnas län.

Tillväxtområde 1b
Övriga län än de som anges i Tillväxtområde 1a samt övriga kommuner än Älvdalens kommun i Dalarnas län.

Uppfrysning
Upplyftning till markytan av föremål, t.ex. plantor eller stenar ur underliggande markskikt i samband med tjällyftning och isbildning.

Mervärdestabell

Därför har pris och innehåll i försäkringen ändrats

I samband med den senaste försäkringsuppdateringen har vi även gjort prishöjningar som påverkar dig som skogskund. Prishöjningarna följer av att vi ser en risk för ökade skadekostnader framöver. Vi har även uppdaterat och förbättrat innehållet i produkten. 

Läs mer om påverkan på skogsförsäkringen här