Skogsförsäkring

Få offert på prisvärd skogsförsäkring med förmånliga villkor.

Storm och brand kan vara förödande för skogen. Då är det tryggt med en bra skogsförsäkring.

Är du skogsägare? Har du tänkt på att det tar 70–100 år för en skog att bli fullvuxen men att den kan vara utplånad på några timmar? Stormar och bränder är oberäkneliga och kan vara förödande för din skog och verksamhet. Med vår skogsförsäkring erbjuder vi dig ett tryggt skydd för din skog, mark och skogsprodukter. 


 • Växande skog

 • Skogsmark

 • Skogsprodukter

Omfattas av skogsförsäkringen

Ifs skogsförsäkring omfattar:

 • växande skog på skogsmark
 • skogsmark
 • skogsprodukter, till exempel timmer och massaved.

Skogsförsäkringen gäller utan beloppsbegränsning för skada till följd av: 

 • brand
 • storm
 • snöbrott
 • torka, frost, svamp, sork- eller insektsangrepp på föryngring (plantskog).

Det här ersätter skogsförsäkringen vid skada

Växande skog
Vid brand- eller stormskada på växande skog betalar vi:

 • kostnad för brandbevakning beordrad av Räddningstjänsten efter en skogsbrand (räddningskostnad)
 • virkesförlust, t.ex. för höga stubbar och fördyrad avverkning (rotvärde)
 • värdeförlust på grund av att skadad skog avverkas i förtid (mervärde)
 • vid skador på fröträdsställning av tall kan du även få betalt för nödvändig föryngring

Brandskada på skogsmark
Vi betalar ersättning om skadan orsakat permanent sänkning av produktionsförmågan.

Brandskada på skogsprodukter
Vi betalar ersättning med skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före och efter skadan.

Skada på föryngring
Om föryngrig skadats till följd av torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp betalar vi kostnaden för utförd hjälpplantering eller komplettering av sådd.


Mer information

Skadeersättning

Tabeller för beräkning av ersättning vid för tidig avverkning.

Öppna tabell (pdf)

Pris på försäkring

Skicka en offertförfrågan så återkommer vi med prisförslag.

Be om offert för din verksamhet

Förklaring av ord och termer

Bonitet

Markens förmåga att producera virke.

Fröträdsställning

Kvarstående fröträd av tall, jämt fördelade över föryngringsytan.

Föryngring

Uppkomst av plantskog eller ungskog som ersätter avlägsnad skog.

Hektar

En hektar är en ytenhet (100x100 m) som motsvarar ett hundra ar, tio tusen kvm, eller en hundradels kvadratkilometer.

Maskinell markberedning

Markberedning utförd med traktordraget redskap för markberedning.

Mervärde

Värdeförlust som uppstår på grund av för tidig avverkning.

Produktiv skogsmark

Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål och som i genomsnitt producerar minst 1 m3sk per hektar och år, enligt skogsvårdslagens föreskrifter 2 §.

Rotvärde

Skillnaden mellan respektive Skogsägarförenings gällande leveranspriser för virke och avverknings- och utforslingskostnader.

Skogsprodukter

 • rundvirke (t.ex. timmer, massaved m.m.)
 • stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.

Ståndort

Den miljö där en växtart har goda förutsättningar att leva, växa och föröka sig.

Tekniska skador

Till exempel brott, sprickor eller för höga stubbar.

Tillväxtområde 1a

Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län samt Älvdalens kommun i Dalarnas län.

Tillväxtområde 1b

Övriga län än de som anges i Tillväxtområde 1a samt övriga kommuner än Älvdalens kommun i Dalarnas län.

Uppfrysning

Upplyftning till markytan av föremål, t.ex. plantor eller stenar ur underliggande markskikt i samband med tjällyftning och isbildning.

Växande skog

Träd som omedelbart före skadetillfället var levande.

Frågor och svar om skogsförsäkring

​Vad menas med teknisk skada?
Tekniska skador är brott, sprickor och höga stubbar – alltså skador genom yttre påverkan på skogen - till skillnad från biologiska skador som till exempel insekts- eller svampangrepp.

Man läser mycket i tidningarna om granbarkborren men jag är mer orolig för alla de nya insektsarter som börjar sprida sig till Sverige från södra Europa, t.ex. ungersk gransköldlus. Är min skog bara skyddad mot hittills kända insekter?
Försäkringen gäller för oförutsedda fysiska skador och hit räknas insekts- och svampangrepp oavsett art. Det betyder att du inte behöver vara orolig för att inte vara försäkrad mot nya kryp eller svampar som kan tänkas dyka upp i de svenska skogarna. Enda kravet för att din försäkring ska gälla är att angreppet ska ha påbörjats efter det att du tecknat försäkring.

Ersätter försäkringen gatubelysningsföreningen för kostnader som uppstår när stormfälld skog har rivit ner belysningen?
Om man har tecknat ansvars- och rättsskyddsförsäkring gäller denna för skadeståndsanspråk som ställs av skadelidande t.ex. en granne som får ett träd över sin byggnad eller som i detta fall en förening som äger och förvaltar gatubelysning och får dessa skadade av fallande träd. 

Det innebär dock inte att skadelidande automatiskt blir ersatt utan markägaren måste även vara skadeståndsskyldig t.ex. för att man inte vårdat skogen som man ska. Om skadan uppstår på grund av extremt väder och inte för att man brustit i sin vård av skogen så kan man inte anses skadeståndsskyldig.  Det är därför viktigt att skadelidande också tecknar försäkring för sin egendom som då denne kan kräva ersättning ut. Gör skadelidandes försäkringsbolag bedömningen att skogsägaren är ansvarig driver de kravet istället och det blir då en fråga mellan försäkringsbolagen.

Fördelen med ansvarsförsäkringen är att skogsägaren får anspråket bedömt av försäkringsbolaget och att försäkringsbolaget tar hand om kommunikationen med skadelidande. Resultatet kan alltså bli att försäkringen gäller men att markägaren inte är skadeståndsskyldig och därmed utgår ingen ersättning till skadelidande. Det är alltså markägaren som är skyddad i en ansvarsförsäkring, inte skadelidande.

Ska jag försäkra den delen av skogen som klassas som impediment?
Nej, enbart produktiv skogsmark (skog som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar och år) tas med och omfattas av försäkringen och impediment räknas inte som produktiv.

​Vad gäller vid nyckelbiotoper som man inte har fått ersättning för? Ska man räkna med den i försäkringen och får man ersättning för den?
Om nyckelbiotopen består av produktiv skogsmark kan den tas med i försäkringen men man ska vara medveten om att Skogsstyrelsens tolkning av skogsvårdslagen i det specifika fallet avgör om man kan få ut något på försäkringen eller inte. Det kan alltså bli så att Skogsstyrelsen inte godkänner upparbetning och utforsling av de skadade träden vilket innebär att man inte kan få någon ersättning från försäkringen.

​På min skogsfastighet ingår en hel del fjällnära skog. Ska den försäkras?
Fjällnära skog kan ha vissa restriktioner på sig när det gäller avverkning och skötsel men kan (och bör) försäkras så länge det är produktiv skogsmark (tillväxttakt på över en skogskubikmeter per hektar och år). 

​Vad menas med teknisk skada?
Tekniska skador är brott, sprickor och höga stubbar – alltså skador genom yttre påverkan på skogen - till skillnad från biologiska skador som till exempel insekts- eller svampangrepp.

​Varför är kostnad för brandsläckning undantaget?
Det är för att Räddningstjänsten ansvarar för brandsläckningen. Om efterbevakning krävs bekostas denna av försäkringen.

Varför är skador orsakade av renar undantaget i försäkringen?
Renar räknas till tamboskap och ersättning för betesskador orsakade av renar ska därför i första hand försöka lösas mellan skogsägare och ansvarig sameby. I andra hand kontaktas Skogsstyrelsen som har utarbetat en speciell ärendehantering för renbetesskador. Läs mer om renskador hos Skogsstyrelsen

Jag har en vattentäkt på min skogsfastighet. Gäller försäkringen för den?
Nej, försäkringen omfattar enbart oförutsedda skador på produktiv skogsmark, växande skog på produktiv skogsmark eller skogsprodukter. De tre begreppen förklaras nedan.

 • Produktiv skogsmark – Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål och som i genomsnitt producerar minst 1 m3sk per hektar och år, enligt skogsvårdslagens föreskrifter 2 §.
 • Skogsprodukter – Rundvirke (t.ex. timmer, massaved m.m.), stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.
 • Växande skog – Träd som omedelbart före skadetillfället var levande.

Gäller försäkringen för miljöavsättningar?
Om miljöavsättningen är frivillig ska sådan areal produktiv skogsmark inkluderas i totala arealen produktiv skogsmark och omfattas då av försäkringen. Arealen på områden man har avsatt mot en ersättning ska inte ingå i den försäkrade arealen produktiv skogsmark då det inte anses vara sådan och inte omfattas av försäkringen.

Naturvård skötsel (NS) och Naturvård orörd (NO) är frivilliga avsättningar och omfattas av försäkringen förutsatt att man inkluderat sådana arealer i den totala arealen produktiv skogsmark vid tecknandet av försäkringen.

Täcker skogsförsäkringen kostnaden för att anlita hjälp för att fälla ett träd som lutar ut mot väg och telefonledning, det behöver vinschas så att det faller i annan riktning? 
En skogsförsäkring gäller för en inträffad skada såsom till exempel vid storm eller skogsbrand. Det innebär att försäkringen inte ersätter kostnaden för att anlita hjälp med trädfällning.

Andra bra försäkringar