Säljaren levererar mina varor med CIF leveransklausul?

Till att börja med finns ett förhållande mellan köpare och säljare beträffande köp och sälj av varor som skall levereras. Detta förhållande regleras i regel i köpeavtalet. Här regleras också vem som skall sluta fraktavtal och hur långt.

I det aktuella fallet har köpare/säljare kommit överens om en CIF-klausul enligt Incoterms 2000, vilken innebär att säljaren bär risken för förlust eller skada på varorna fram till dess att varorna passerar fartygets reling. Därefter är det köparens risk.

CIF-avtalet innebär också att säljaren, på egen bekostnad skall anskaffa en transportförsäkring fram till destinationshamnen, så att köparen får rätt att begära ersättning direkt från försäkringsgivaren. Försäkringen skall tecknas hos försäkringsgivare med gott anseende och om inte annat uttryckligen överenskommits på minimivillkor enligt ”Institute Cargo Clauses” (Institute of Londons Underwriters) eller andra liknande villkor.

Ett råd kan vara att med säljaren komma överens om en försäkring av allrisk karaktär.

En annan fråga som kommer upp är det fraktavtal som är slutet mellan köpare/säljare och en fraktförare. Följer man CIF-avtalet ankommer det på säljaren att ordna med transporten till destinationshamnen. Köparen ordnar fortsättningstransporten. En fraktförare är ansvarig för godset under transporten. Hans ansvar är i princip strikt med vissa så kallade force majeure-undantag. Det stränga ansvaret uppvägs emellertid av att fraktföraren i förhållande till köpare/säljare samtidigt givits en rätt att begränsa ersättningen till vissa typer av skador och till vissa belopp.

Sammanfattingsvis kan sägas att Incoterms reglerna inte har följts fullt ut när det gäller anordnandet av transporten. Men oavsett vem av parterna som betalar frakten från destinationshamnen till köparen, är frakten i sig inte bestämmande av vem som bär risken för skada. Däremot har fraktföraren ett ansvar för eget vållande. Det är således viktigt att sära på begreppen varuförsäkring, som är köpare/säljarens försäkring och transportansvarsförsäkring som är fraktförarens försäkring.