Transportansvarsförsäkring

Transportansvarsförsäkring innehåller försäkringar för transportörer och speditörer som hanterar eller fraktar varor och gods för annans räkning.

Försäkring som skyddar vid transportansvar.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Tryggt skydd på vägen

    Skapar trygghet för både dig som transportör och för kunden.

  • Skräddarsydd försäkring

    Vi skräddarsyr din försäkringslösning, oavsett om företaget är litet eller stort.

  • Snabb skadereglering

    ​Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

Transportansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd för transportör och speditör som hanterar eller fraktar gods för annans räkning. Dessa har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Transportansvar är benämningen på flera olika typer av ansvar, t.ex. transportöransvar och speditöransvar, som styrs av olika lagar och branschbestämmelser. De skiljer sig åt beroende på hur godset transporteras eller hur mycket du som företag har åtagit dig att göra. En förutsättning för att ersättning ska betalas genom en ansvarsförsäkring är att det finns ett vållande, dvs. någon är ansvarig för att skadan eller förlusten inträffade.

Exempel på transportansvarsförsäkringar

Transportöransvarsförsäkring, speditöransvarsförsäkring, skeppsmäklaransvar och stuveriansvar är exempel på olika transportansvarsförsäkringar.

Transportöransvar

Transportör är den som mot betalning åtar sig uppdrag avseende godsbefordran med fordon på väg. I samband med transport hanteras och/eller transporteras gods av andra än de som äger godset. Dessa har då ett ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort under tiden godset är i deras vård dvs. från mottagande till utlämnande.

Ansvaret regleras främst av Alltrans 2007 där du kan se vilket ansvar och förpliktelser transportören har och när transportören är fri från ansvar och vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer samt Lag om inrikes vägtransport (VTL) och konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefodran på väg (CMR).

Speditöransvar

Speditör är den som för annans räkning tar emot och sänder iväg gods, hanterar omlastningar, tull och fraktavtal. Ansvaret regleras av NSAB 2000 eller NSAB 2015 som nordiska speditörer normalt förhåller sig till. Här beskrivs speditörens olika roller, dess ansvar och förpliktelser samt även situationer där speditören är fri från ansvar och vilka begränsningar som finns. I tillägg till NSAB 2000/2015 regleras ansvaret även av nationella lagar samt olika konventioner.

Agerar speditören som transportör med egna transportmedel så bör han även teckna transportöransvarsförsäkring. Genom vårt webb-baserade system Cargo Online kan du som speditör teckna transportförsäkring för din kunds räkning.

Skeppsmäklaransvar och Stuveriansvar

Försäkringen skeppsmäklaransvar täcker det ansvar enligt nationell skadeståndsrätt som kan åläggas skeppsmäklaren/klareraren eller dennes anställda vid utförandet av mäklar- eller klareringsuppdrag.

Ansvarsförsäkring för stuverier, i anslutning till Sveriges Hamn- och Stuveriförbunds Terminalbestämmelser 1989, innehåller bl.a. ansvar för skadestånd som kan drabba stuveriföretag vid skada på gods som företaget åtagit sig att lasta, lossa eller på annat sätt omhänderta.

Tips på Fordonsförsäkringar

Vi försäkrar alla typer av företagsägda fordon