Kan jag använda Incoterms inom Sverige?

Incoterms gäller rättigheter och skyldigheter för parterna i ett köpeavtal med avseende på leverans av sålda varor. I första hand används Incoterms när varor säljs för leverans över nationsgränser. De är följaktligen internationella handelstermer. Numera används de även för försäljning av gods inom rent nationella marknader. När Incoterms används i sådana sammanhang blir termer som handlar om export och import överflödiga. Handlar man inom Sverige kan alternativ för DDU (levererat oförtullat) vara "fritt", "levererad" eller "fritt levererad" med angivande av en viss ort. Då anses varan leverad när godset kommit fram till denna ort.