Hur gäller Incoterms när Sjölagen är tillämplig?

Syftet med Incoterms är att tillhandahålla ett antal internationella regler för att tolka de vanligast förekommande handelstermerna i utrikeshandel. Dessa regler är begränsade till att gälla rättigheter och skyldigheter för parterna i ett köpeavtal. De behandlar relationen mellan köpare och säljare i en köp/säljrelation. Det är alltså inte fråga om en lag eller annan föreskrift men användandet av "Incoterms 2000" underlättar tolkningen av innehållet i ett köpeavtal.

Sjölagen däremot är en lag som behandlar många frågor av sjörättslig karaktär och innehåller även regler om styckegodstransporter. Där avhandlas bl.a. det ansvar redaren tar på sig genom sitt transportlöfte. Redaren har ett vårdansvar för det transporterade godset. Det ansvar han har kallas för presumtionsansvar för egen eller annans culpa.

Har han orsakat skadan kan han hållas ansvarig för detta. SjöL tillämpningsområde för styckegodstransporter hittar du i 13 kap: 2 § och vad som menas med konventionsstat hittar du under legaldefinitionerna i 1 §. Som du också är inne på finns det dock regler för ansvarsbegränsning som kan komma ifråga.

CIF villkoret i Incoterms innehåller ett "I" som står för Insurance vilket innebär att säljaren skall för köparen räkning teckna en transportförsäkring för köparens räkning på minimivillkor. Har man t.ex. fått en bräckageskada omfattas denna skada förmodligen inte av försäkringen. Normalt brukar parterna komma överens om att teckna en försäkring på fulla villkor enligt Insitute Cargo Clauses (A) eller motsvarande svenska villkor.

Det finns alltså inte någon koppling mellan Incoterms och Sjölagen. Har säljaren tecknat en försäkring på minimivillkor och ersättning inte har betalats ut kvarstår att hålla redaren ansvarig med de begränsningar detta kan innebära.