Förebygg stöld på byggarbetsplats

Här får du information om hur du kan förebygga stöld på byggarbetsplatsen för att minska riskerna så effektivt som möjligt.

Ett stort problem på byggarbetsplatser

Stölder på byggarbetsplatser är ett stort problem som drabbar byggentreprenörer och maskinuthyrare, och i förlängningen även entreprenörers slutkunder. Varje år stjäls det för uppskattningsvis 1,4 miljarder i Sverige, och stölder medför dessutom kringkostnader i form av störningar i produktionen och extraarbeten.

Med andra ord finns det all anledning att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga stölder. Genom att ha en fungerande stöldskyddsplan, som utvärderas kontinuerligt under och efter bygget, kan kostnader till följd av stölder minskas.

Checklista för stöldskydd

Utformning av byggarbetsplats

Stöldrisken kan minska genom rätt placering av bodar och containers, avspärring av vägar och terräng, öppen insyn av passerande och försvårad insyn för tjuven.

 • Begränsa transportmöjligheterna för tjuven genom att blockera tillfartsvägar, spärra transportvägar och försvåra för bilkörning genom att sätta upp bommar eller ställa tunga maskiner, cementblock eller dylikt, och sätta upp inre stängsel runt känsliga områden.
 • Se över placeringen av containrar. Vänd dem med dörrarna mot varandra vid längre uppehåll i arbetet, och skydda dem genom att ställa tunga maskiner och liknande framför.

 

Lagring på byggplatsen

Genom att korta lagringstiden på bygget så mycket som möjligt minskar exponeringen av stöldbegärligt gods.

 • Tillämpa ”just in time”-leveranser, det vill säga att material såsom vitvaror levereras i direkt anslutning till monteringstillfället.
 • Mellanlagra hos en leverantör som redan har ett gott skydd och transportera till byggplatsen successivt i lagom mängder.
 • Låt inte fordon stå kvar på bygget över natten i onödan, då dessa kan stjälas och utnyttjas för transporter av ytterligare gods.

 

Låsning och larmning

Utöver att uppfylla försäkringsvillkoren kring låsning och larmning, kan det löna sig att satsa ytterligare på att höja säkerheten.

 • Säkerställ att samtliga lokaler uppfyller gällande krav på inbrottsskydd.
 • Maskiner bör låsas in i containrar varje dag. Större maskiner som är svåra att låsa in bör vara fastlåsta med kedja och hänglås.
 • Dyra mätinstrument och datorer bör förvaras i säkerhetsskåp eller andra väl låsta utrymmen.
 • Inför ordentliga rutiner kring låsning och larmning, och utse vem som är ansvarig för att de följs.
 • Stifta dörrar så att det inte lönar sig att skära av gångjärnen eller slå ut sprintar.
 • Använd larm på alla låsta utrymmen.
 • Använd ljudlarm när detta kan vara effektivt, det vill säga på platser där det finns någon som kan reagera eller i trånga utrymmen där larmet blir svårt att uthärda för tjuven.

 

Övervakning

Stöldförebyggande åtgärder i form av övervakning kan vidtas med både externa och interna medel.

 • Anlita ronderande vaktbolag.
 • Visa med skyltning att byggplatsen är övervakad.
 • Se till att byggplatsen är ordentligt belyst (och tänk på att skydda belysningen mot sabotage).

 

Informationsspridning

Sätt stopp för stölder redan i det tidigaste skedet.

 • Inför tystnadsplikt för all personal avseende leveranser, förvaring och annan information som kan initiera stölder.
 • Inför kvittering av stöldbegärliga maskiner om detta är relevant.
 • ID-bricka ska bäras av alla på entreprenaden, följ upp användningen.