Frågor och svar om egendomsförsäkring

När börjar försäkringen att gälla? Vad täcker min försäkring vid inbrott? Hur ska jag egentligen förvara nycklar för att försäkringen ska gälla? Det kan vara mycket att hålla reda på, här hittar du svar på frågor som gäller egendomsförsäkring.

Fler frågor och svar

Vad betyder Säkerhetsklass A och B för fönsterlås?

Frågat av Bengt

Fråga:

Vad betyder godkänd i Säkerhetsklass A respektive B när det gäller fönsterlås?

Svar:

​Hej Bengt!

Tack för din fråga. Vad som gäller angående klassning av fönsterlås så finns följande regler.
Klass A avser fönsterlås och klass B avser fönsterlås i dörrar t ex altandörr.

I våra säkerhetsföreskrifter för inbrott i skyddsklass 2 anger vi att öppningsbara fönster ska vara försedda med godkända fönsterlås. Vi hänvisar då till de produkter som Svenska Stöldskyddsföreningen provat och godkänt.

Hälsningar Sara Berglund

Hur långt måste det vara mellan truckladdning och tändkälla?

Frågat av Maria

Fråga:

​På laddningsplats får öppen eld eller andra tändkällor inte förekomma. Men vad gäller angående avståndet, hur långt måste det vara mellan truckladdning och tändkälla?

Svar:

​Hej Maria! Generellt gäller att det skall vara en meters skyddsavstånd om det rör sig om en eller ett fåtal truckar. Förekommer flera truckar bör dessa placeras i ett särskilt utrymme som är brandtekniskt avskilt från övrig verksamhet. Reglerna kring laddning av batterier finns i Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1988:4.

Läs mer om säker truckladdning

Vänliga hälsningar Sara

Vad betyder larmskydd 2 och låsskydd 2?

Frågat av Anna

Fråga:

​Vad innebär larmskydd 2 och låsskydd 2?

Svar:

​Hej! Beroende på vilken typ av verksamhet och värde av försäkrad egendom som du försäkrar ställer vi olika krav hur försäkringslokalen ska skyddas mot inbrott. De olika kraven benämns som skyddsklass 1, 2 eller 3. Ibland har vi även krav att försäkringslokalen ska vara försedd med inbrottslarm antingen i larmklass 2 eller 3.

Vilken skyddsklass och larmklass som gäller för din försäkringslokal framgår av ditt försäkringsbrev. Via länken nedan hittar du checklistor där du kan läsa om vad som krävs av bl.a. väggar, dörrar och fönster för att lokalen ska uppfylla skyddsklass 2. Via länken hittar du även vilka krav som ställs på ett larm i larmklass 2.
Läs mer om skydds- och larmklasser här

Vid osäkerhet om din lokal uppfyller kraven på inbrottsskydd bör du kontakta en låssmed som är ansluten till Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund. 

Hälsningar Sara Berglund

Varför bör jag ha avbrottsförsäkring när jag har en egendomsförsäkring?

Frågat av Johan

Fråga: 

​Hej! Jag undrar på vilka olika sätt en avbrottsförsäkring hör ihop med en egendomsförsäkring? Vad jag förstår så är de komplement till varandra?

Svar:

​Hej Johan!

Du har helt rätt i att egendoms- och avbrottsförsäkring kompletterar varandra. Egendomsförsäkring ​ersätter, vid t.ex. en brand, den förlorade egendomen men inte den förlust som uppstår genom att rörelsen helt eller delvis inte kan upprätthållas efter skadan. Avbrottsförsäkringens uppgift är att kompensera den förlust som uppstår under återuppbyggnadstiden och oftast tecknas försäkringen med en ersättningstid på 12 månader.

Den ekonomiska förlusten kan efter en skada många gånger bli dyrare än själva egendomsskadan och bli så kännbar att den äventyrar företagets fortsatta verksamhet. Därför rekommenderar vi alltid våra kunder att teckna en avbrottsförsäkring tillsammans med egendomsförsäkring.

Hälsningar Sara

Blir det billigare pris på försäkringen om jag har installerat ett inbrottslarm?

Frågat av Fredrik

Fråga:

Blir det billigare pris på försäkringen om jag har installerat ett inbrottslarm?

Svar:

Ja det stämmer att det kan påverka priset då det minskar risken för inbrtt. Oom larmet har en sådan omfattning att det inte är möjligt för en tjuv att stjäla egendom utan att först gå inom larmskyddat område. Ett inbrottslarm minskar risken för inbrott, men framför allt, om det blir inbrott trots larm, blir stöldens omfattning mindre.

Hälsningar Sara

Gäller företagsförsäkring för hyrd eller leasad utrustning?

Frågat av Mats

Fråga:

Hej! Gäller alla företagsförsäkringar för hyrd eller leasad utrustning?

Svar:

Ifs egendomsförsäkring för t.ex. byggnader, maskiner, inventarier och varor gäller för hyrd eller leasad egendom om försäkringstagaren är ersättningsskyldig för eller i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra egendomen. En förutsättning är att den hyrda eller leasade egendomen ingår i angivet försäkringsbelopp.

Hälsningar Sara

Ersätter försäkringen materiella skador efter brand?

Frågat av Peter

Fråga:

Hej! Kan er försäkring återställa materiella skador efter en brand? Hur funkar det?

Svar:

Hej Peter! Vid en brand ersätts kostnaden för att återställa det som skadats vid branden. Från ersättningen görs avdrag för självrisk och eventuellt avdrag p.g.a. ålder. Om kunden har valt att inkludera avbrott i sin försäkringsomfattning, vilket vi oftast rekommenderar, ersätts även utebliven vinst så att kunden inte drabbas ekonomiskt.

Ett av våra mål vid skada är att kunden ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet så fort som möjligt efter skadan, vilket i sin tur beroende av omfattande skadan är.

Hälsningar Sara

Är det godkänt att ha en magnetdörr om vi ska ha skyddsklass 2 på kontoret?

Frågat av Helene

Fråga:

Vårt företag ska ha skyddsklass 2 på kontoret. Vi funderar på att installera en elektronisk magnetdörr. Den är omöjlig att få upp om man inte bryter strömmen. Är den godkänd av er?

Svar: 

Hej! Magnetdörren är inte godkänd eftersom den saknar en godkänd låsenhet. För att en produkt ska vara godkänd krävs att den ska vara certifierad eller intygad av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).

Vi rekommenderar att ni kontaktar en låssmed som är medlem i Sveriges Låsmästares Riksförbund (SLR) alternativt kontaktar SSF som ger er kostnadsfri rådgivning om inbrottsskydd, tfn 08 -783 74 50.

Hälsningar Sara Berglund

Vad menas med helvärde?

Frågat av Håkan

Fråga:

Vad menas med "helvärde"?

Svar:

Hej Håkan! Med helvärdesförsäkring menas att försäkringsbeloppet ska motsvara egendomens hela värde för att full ersättning ska lämnas vid skada. Om beloppet är lägre är egendomen underförsäkrad och då ersätts endast så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av den försäkrade egendomens hela värde.

Kunden ansvarar för rätt försäkringsbelopp och för t.ex. maskinerier ska beloppet motsvara kostnaden för nyinköp av samma eller likvärdiga föremål. Vid försäkring av varor ska högsta värdet under året anges som försäkringsbelopp.

Hälsningar Sara

Vad gäller om en PRAO-elev orsakar en skada?

Frågat av Agneta

Fråga:

Hej! Vi tar ibland emot PRAO-elever. Dessa är personförsäkrade via sin skola. Min fråga är, vad händer om en PRAO-elev skulle orsaka skada på vår egendom? Finns det någon försäkring som täcker dessa kostnader?

Svar:

Hej Agneta! Det finns ingen principiell skillnad om någon av era anställda eller en praoelev skulle orsaka en skada på er egendom. Er egendomsförsäkring gäller om skadan är av sådant slag att den omfattas av försäkringen. Det kan t.ex. gälla om praoeleven orsakar en brand- eller vattenskada eller att han/hon tappar ett föremål i golvet som skadas.

Däremot gäller inte er ansvarsförsäkring för skador som era anställda eller praoelever orsakar på er egendom.

Hälsningar Sara

Vad ersätter försäkringen om någon gör inbrott och stjäl alla varor?

Frågat av Robert

Fråga:

Hej, jag undrar hur egendomsförsäkringen fungerar om det händer något med mina varor. T.ex. att någon bryter sig in genom ett fönster och stjäl alla varor. Då går jag miste om försäljning och den vinst som försäljningen skulle ge. Jag undrar om försäkringen täcker detta och om försäkringen täcker varorna till inköpspris eller till kundpris? Hur uppskattas varornas värde om företaget är så nytt att en inventering ännu inte är bokförd?

Svar:

Hej Robert! Genom egendomsförsäkringen betalar vi vad det kostar att återställa de skadade eller stulna varorna. Direkt efter skadan ersätter vi dig för vad du har betalt i inköp för varorna enligt fakturor. Skulle en prishöjning ha skett från inköpstillfället betalar vi merkostnaden när du återköpt de nya varorna.

Om skadan medför att du inte omedelbart kan återanskaffa motsvarande varor och du som en följd av brist på varor förlorar försäljningsintäkter omfattar avbrottsförsäkringen även denna förlust. Så genom försäkringen har du ett heltäckande skydd för den förlust som du gör pga. en skada.

Hälsningar Sara

Hur värderas lagret om allt brunnit upp?

Frågat av Erik

Fråga:

Hej! Hur baseras ersättning på varor i affär då allt brunnit upp?

Svar:

Hej! Vid en skada värderas varorna till vad det kostar att återställa dem. Med återställande avser vi reparation eller inköp av varor av samma slag. Har varornas värde minskat pga. föråldrade eller omoderna varor värderas varorna med hänsyn till detta.

Försäkringsbeloppet för varorna ska motsvara det högsta värdet av varulagret under året. Är försäkringsbeloppet för lågt kommer inte full ersättning att betalas.

Hälsningar Sara Berglund

Täcker min företagsförsäkring en sak värde ca 2500 kr?

Frågat av Martin

Fråga:

Hej! I jobbet förstörde jag en elektronisk enhet av misstag under ett jobb. Värdet på den är ca 2.500kr. Kan min företagsförsäkring täcka detta?

Svar:

Hej Martin! I din försäkring ingår ett allriskskydd på bl.a. egendom som du äger och kunders egendom som du mottagit för t.ex. reparation. Om du, t.ex. i samband med en reparation av ett föremål som du själv eller din kund äger, samtidigt råkar skada föremålet omfattas skadan av försäkringen.

Din försäkring gäller med 5.000 kr i självrisk, vilket också är den lägsta självrisk vi erbjuder våra kunder. Skadan omfattas således av försäkringen men värdet på det skadade föremålet understiger i detta fall din självrisk.

Hälsningar Roger

Ingår otursförsäkring i företagsförsäkring?

Frågat av Håkan

Fråga:

Hej! När jag för många år sedan valde If som försäkringsbolag, var det en fördel att det i företagsförsäkringen ingick en otursförsäkring. Idag tappade jag min nya mobil nerför en trappa. Tror inte den går att reparera. Gäller försäkringen?

Svar: 

Hej Håkan! Skadan på telefonen omfattas av din försäkring, om skadan överstiger självrisken som är på 5 000 kr. Om så är fallet kan du anmäla skadan på tfn 0771-815 815.

Hälsningar Roger

Slarvfel av byggfirma som nu gått i konkurs, gäller försäkringen för skadan?

Frågat av Birgitta

Fråga:

Vår bostadsrättsförening sålde vinden till en byggfirma som byggde/sålde 2 lägenheter. Firman gick i konkurs för ca 8 år sedan. Nu har vi upptäckt olika fel, t.ex. att de kopplat spisfläktarna till ventilationssystemet, satt upp fel dörrar (utan ventilation) m.m.

Har vår förening någon försäkring mot detta eller är det de som köpt lägenheterna som ska ordna med det? Eftersom byggfirman gick i konkurs hade vi ingen att klaga till då.

Svar: 

Tyvärr omfattar er fastighetsförsäkring inte kostnader för att åtgärda de slarvfel som byggnadsfirman gjorde i samband med ombyggnaden i er förening. Det är ett fel som byggfirman begått och som de är skyldiga att åtgärda. Byggfirman har nu gått i konkurs, vilket innebär att det inte finns någon som ni kan rikta era krav emot. Dessvärre innebär det att ni själva tvingas stå för kostnaderna.

Hälsningar Roger

Vad krävs för att montera ett elektroniskt lås?

Frågat av Mikael

Fråga:

Hej, jag skulle vilja montera ett elektriskt lås på min entré-dörr till företaget, vad krävs? Låset ska vara godkänd låsning även nattetid . Lokalen är belägen på ett industriområde, tomten är inhängnad. Verksamheten är inom skylt & reklam.

Svar:

Hej Mikael! Du kan montera en elektromekanisk låsanläggning i dörren. Den vanligast varianten av elektromekaniska lås är motorlås, som ser ut som ett godkänt mekaniskt lås. Motorlås får inte förväxlas med ellås eller elslutbleck. Sådana lås är endast avsedda för daglåsning av dörrar och uppfyller inte våra krav på inbrottsskydd.

Hälsningar Roger

Behöver jag anlita ett värdetransportföretag när jag ska transportera företagets pengar?

Frågat av Göran

Fråga:

Behöver jag anlita ett värdetransportföretag för att transportera företagets pengar till banken eller kan jag eller mina anställda själv göra det?

Svar:

Du eller dina anställda kan transportera pengar till banken upp till 200.000 kr. Men om beloppet överstiger 80.000 kr måste transporten antingen utföras gemensamt av minst två personer eller i en låst, godkänd värdetransportväska med sedelinfärgning.

Om det transporterade beloppet är högst 80.000 kr räcker det att transporten utförs av en person. Men vi rekommenderar att transport av pengar till eller från banken utförs av ett professionellt värdetransportföretag. Då är det värdetransportföretaget som är ansvarigt om ett rån sker under transporten.

Hälsningar Roger