Varför behövs personförsäkring?

Det handlar om att skapa ekonomisk trygghet

De flesta av oss försäkrar bilen och hemmet, men har du tänkt på att det är viktigt att även försäkra dig själv och familjen?

 1. Varför personförsäkring

En privat personförsäkring är ett viktigt komplement till det försäkringsskydd som samhället ger och det du kan omfattas av genom din arbetsgivare. Det ger dig en extra trygghet om du eller någon av dina familjemedlemmar blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka.

Därför behövs personförsäkringar

Du har ett grundläggande skydd genom socialförsäkringen och i de flesta fall genom din arbetsgivare. Men detta skydd är förmodligen inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller avlida. Med en privat personförsäkring får du en tryggare ekonomisk situation om det otänkbara skulle inträffa.

Tre olika försäkringsskydd

Hur skulle ekonomin påverkas om du eller någon annan familjemedlem inte skulle kunna arbeta på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall? Eller om ditt barn drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall som gör att du som förälder måste stanna hemma från ditt arbete och vårda barnet under en längre tid?

Vid vård av barn på grund av långvarig sjukdom blir din inkomst oftast betydligt lägre än om du själv skulle bli sjuk. Ett viktigt moment i barnförsäkringen är att täcka upp för den inkomstförlust som uppstår när en förälder måste stanna hemma från sitt arbete för att vårda långvarigt sjukt barn.

Så fungerar de olika försäkringarna

Här kan du läsa mer om hur de olika försäkringarna fungerar och vilken ersättning du kan få.

Offentlig försäkring

Sjukersättning du kan få via Försäkringskassan

Socialförsäkringen ger ett grundläggande skydd om du exempelvis blir sjuk eller stannar hemma från arbetet för att vårda sjukt barn. Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14 motsvarande 80 % av din inkomst (första dagen är karensdag utan ersättning). Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året.

 • Första året är ersättningen 77,6 % av din sjukpenninggrundande inkomst, maximal ersättning som utbetalas är 23 216 kr per månad före skatt (baserat på en 30-dagarsmånad).
 • Om du är sjuk längre tid än ett år har du möjlighet att ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Ersättningen minskas då till 72,75 % av din sjukpenninggrundande inkomst.
 • Om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och du troligen aldrig kommer att kunna återgå till heltidsarbete har du möjlighet att få sjukersättning. Om du beviljas hel sjukersättning får du ersättning motsvarande 64,7 % av din antagandeinkomst, maximal ersättning som utbetalas är 18 399 kr per månad före skatt.

Om ditt barn blir sjukt

 • Om ditt barn blir sjukt så kan du få tillfällig föräldrapenning för vård av barn.
 • Om ditt barn blir allvarligt sjukt kan du beviljas tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Ersättningen uppgår till 77,6 % av din sjukpenninggrundande inkomst.
 • Om ditt barn blir långvarigt sjuk och du måste stanna hemma från ditt arbete en längre tid kan du beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan. Högsta ersättning som kan betalas ut (helt vårdbidrag) är 9 479 kr per månad före skatt.

Källa: Försäkringskassan

Försäkring via ditt jobb

Ersättning du kan få via din arbetsgivare

Du kan få ersättning från din arbetsgivare och genom kollektivavtal vid sjukperiod längre än två veckor. Hur stor ersättning som betalas ut beror på om och vilka förmåner du omfattas av genom din anställning och om och vilket kollektivavtal du omfattas av. Även om du omfattas av förmåner genom din arbetsgivare och genom kollektivavtal kommer du vid långvarig sjukfrånvaro att lida en inkomstförlust som kan göra det svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare.

Vid långvarig sjukskrivning 

Under rubriken Privat kan du läsa om Patricia som blev långvarigt sjuk och hur hennes inkomst påverkades trots ersättning från socialförsäkring, arbetsgivare och kollektivavtalade försäkringar. På ersättningskollen.se kan du ta reda på hur mycket ersättning du skulle få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
Ersättningskollen är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

Privat försäkring

Ersättning från din privata personförsäkring

Detta betydde en privat personförsäkring för Patricia

Vår exempelperson Patricia är gift, har två barn, bor i villa, familjen har två bilar och åker utomlands en gång per år. Barnen har varsin aktivitet som de utövar två gånger i veckan. Själv spelar hon fotboll två gånger i veckan och hennes man tränar löpning ett par gånger i veckan. Hon jobbar som projektledare (tjänsteman), tjänar 35 000 kr i månaden och omfattas av förmåner genom sin arbetsgivare och av kollektivavtal.

Patricia drabbas av en stroke (hjärninfarkt) som innebär att hon inte kan arbeta under två år. Patricia får ersättning genom socialförsäkringen, från sin arbetsgivare och genom det kollektivavtal hon omfattas av genom sin anställning, men familjens ekonomi blir trots allt lidande. Räddningen är att Patricia har tecknat en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring. Patricia har valt försäkringsbelopp 1 500 000 kr för både bestående skada och förlorad arbetsförmåga.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger Patricia följande ersättning

 • Ekonomisk första hjälp – 50 000 kr som betalas ut direkt när diagnos är fastställd och säkerställd av läkare.
 • Patricias bestående skada (medicinsk invaliditet) fastställs till 50 %. Det innebär att hon får 1 500 000 kr via försäkringen för den bestående skada som hennes stroke medför. (50 % av valt försäkringsbelopp 1 500 000kr = 750 000 kr. Eftersom den bestående skadan uppgår till 30 % eller mer så betalas dubbel ersättning ut (750 000 x 2 = 1 500 000)).
 • Sjukhusvistelse med 100 kr per dag (max 365 dagar) och ersättning för kristerapi (upp till 10 behandlingstillfällen). 

Om Patricias stroke även skulle innebära att hon skulle få svårt att återgå till arbetslivet fullt ut skulle försäkringsmomentet ekonomisk invaliditet kunna bli aktuell. Om det visar sig att Patricias stroke innebär en bestående nedsättning av hennes arbetsförmåga med minst 50 % betalas 750 000 kr (50 % av valt försäkringsbelopp 1 500 000 kr = 750 000 kr) ut genom ersättningsmoment ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga).

Utbetalning vid både medicinsk och ekonomisk invaliditet: 2 300 000 kr (50 000 + 1 500 000 + 750 000) samt ersättning för sjukhusvistelse och kristerapi.

Patricia använder en del av ersättningen som hon får genom sin sjuk- och olycksfallsförsäkring till att betala av boende- och billån, för att minska sina löpande kostnader. Resterande del har hon sparat för att täcka kommande inkomstförlust.

Olika behov i olika faser av livet

Vilken typ av personförsäkringar du bör ha beror på var i livet du befinner dig. Behovet varierar genom livet och är som allra störst när du har hemmavarande barn eller har höga lånekostnader.

Rekommenderade försäkringar Singel familj
Sjuk- och olyckfallsförsäkring / Vuxen 50+ försäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen omfattar sjukdom och olycksfall och kan köpas när du är mellan 18-49 år. Försäkringen gäller dock tills du är 55 år, sen övergår den till Vuxen 50+.
Vuxen 50+ försäkring omfattar olycksfall och vissa allvarliga sjukdomar och kan köpas när du är mellan 50-69 år.

checkmark checkmark
Barnförsäkring

Denna försäkring omfattar både sjukdom och olycksfall tills barnet fyllt 25 år. Försäkringen gäller dygnet runt.

checkmark
Livförsäkring

Med denna försäkring får dina anhöriga ersättning om du skulle avlida. En försäkring som är extra värdefull om du har barn som behöver försörjning eller om du har bostadslån.
Livförsäkringen kan köpas innan du fyller 60 år.


checkmark

Fler personförsäkringar

Vi har även gravidförsäkringar som ger skydd för dig som är gravid och för barnet under graviditeten, sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till privat vård, och olycksfallsförsäkring som kan köpas av alla som är mellan 0-69 år.

Om olycksfallsförsäkringen

Tänk på att olycksfallsförsäkringen inte ger någon ersättning vid sjukdom. Därför rekommenderar vi i första hand barnförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller både vid sjukdom och olycksfall, eller Vuxen 50+ försäkring som gäller vid olycksfall och vissa allvarliga sjukdomar. 

 1. Varför personförsäkring