Rättsskydd

Om du hamnar i tvist kan du i vissa fall få ombuds- och rättegångskostnader betalda av rättsskyddsförsäkringen.

Begreppet tvist

En tvist anses ha uppstått när du framställt ett krav eller anspråk som avvisats, helt eller delvis.

Vid vilka tvister försäkringen gäller

Vilka tvister rättsskydd kan beviljas för beror på vilken försäkring du har. Rättsskyddsförsäkring ingår i följande försäkringar: 

Dessa tvister omfattas

 • Tvist som kan prövas som tvistemål i tingsrätt, hovrätt, eller Högsta domstolen.
 • Tvist om ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap Miljöbalken.
 • Överklagande av lantmäteriförrättning till mark- och miljödomstol och till Mark- och miljööverdomstolen.

Kostnaderna som ersätts

Nödvändiga, skäliga och motiverade kostnader med hänsyn till tvistens karaktär ersätts, bland annat ditt ombuds arvode och kostnader, kostnader för utredning före rättegång som ditt ombud beställt och bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.

Högsta ersättningen

Om rättsskydd beviljas betalar vi sammanlagt högst 250 000 kronor, varav högst 20 000 kronor för egna utredningskostnader och 20 000 kronor för vittnesersättning.

Självrisken

Självrisken är 25 % av den ersättningsbara kostnaden men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Läs den fullständiga informationen i villkoret för

Hemförsäkring, punkt 8 sid 13

Villaförsäkring, punkt 8 sid 17

Fritidshusförsäkring, punkt 8 sid 14

 

 

Rättsskydd kan beviljas vid 

 • Tvist som kan prövas som tvistemål i tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen.

Om du misstänks eller åtalas för

 • brott för vilket inte är stadgat strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik
 • vållande till annans död
 • vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Läs mer i punkt 7 sid 14 i villkoret för fullständig information

De kostnader som ersätts

Vi betalar i vissa tvister och brottmål ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få ersättning för av motpart eller annan. Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare, men inte för den som brukat fordonet utan lov. 

Den högsta ersättningen

Om rättsskydd beviljas betalar vi sammanlagt högst 250 000 kronor, varav högst 20 000 kronor för egna utredningskostnader och 20 000 kronor för vittnesersättning.

Din självrisk

Självrisken är 25 % av den ersättningsbara kostnaden,  men lägst 1 500 kronor.

Läs mer om

Rättsskydd kan beviljas vid

 • Tvist som kan prövas som tvistemål av dispaschör, tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen.
 • Brottmål om du misstänks eller åtalas för vårdslös gärning, som inte är uppsåtlig eller under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel.

Läs mer i punkt 7 sid 10 i villkoret för fullständig information

Kostnader som ersätts

Vi betalar i vissa tvister och brottmål ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få ersättning för av motpart eller annan. Försäkringen gäller för båtens ägare, förare eller brukare, men inte för den som brukat fordonet utan lov.

Högsta ersättning

Om rättsskydd beviljas betalar vi sammanlagt högst 200 000 kronor, varav högst 20 000 kronor för egna utredningskostnader och 20 000 kronor för vittnesersättning.

Självrisk

Självrisken är 25 % av den ersättningsbara kostnaden men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Läs mer om båtförsäkring

 • Man med jeansskjorta

  Kontakta oss

  Vi hjälper dig med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

  Kontakta kundservice
 • Familj packar bilen.

  Försäkringar för dig

  Rätt försäkring ger dig möjligheten att leva ditt liv som du vill. Om något händer hjälper vi dig.

  Hitta din försäkring
 • Kvinna i hängmatta

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning