Olycksfallsförsäkring

10 % medlemsrabatt
10 % rabatt

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.
 1. Smart Senior
 2. Försäkringar
 3. Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall.


 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.

 • Händelseförsäkring

  Engångsersättning vid allvarlig fraktur eller brännskada eller avsliten hälsena.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 100 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Du betalar ingen självrisk. 

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 %. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 % får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfallsersättning

Om du avlider till följd av ett olycksfall betalas 50 000 kr ut i dödsfallsersättning.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. En förutsättning för att få ersättning är också att olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Denna del av försäkringen gäller om du köper försäkringen innan du fyllt 50 år. Rätt till ersättning för förlorad arbetsförmåga gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Kristerapi

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död på grund av ett olycksfall, om du drabbas av ett olycksfall som försäkringen gäller för, överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av oss i förväg.

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner och resekostnader efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Sjukhusvistelse

Du får ersättning med 100 kr per dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för tandskadebehandlingar på grund av ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 % av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kronor.

Ersättning för ärr

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ett olycksfall som ger en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion leder till något som kallas medicinsk invaliditet. Om du drabbas får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Det kan underlätta om situationen innebär påfrestningar på din ekonomi eller om du behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet.

DITT FÖRSÄKRINGSBELOPP

Du kan välja försäkringsbelopp från 500 000 kr och uppåt, beroende på din ålder. Ersättning vid bestående skada (medicinsk invaliditet) baseras på valt försäkringsbelopp.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden och vid tillfällig vistelse utanför Norden som varar i högst ett år. I sådant fall ersätts inte kostnader för tandskada eller rese- och behandlingskostnader. 


 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk utom vid tandskador och ersättning för rese- och behandlingskostnader. Då är självrisken 1 000 kr.

 • Anmäl olycksfall

  Om du eller någon i familjen har råkat ut för ett olycksfall kan du göra en skadeanmälan här.

  Anmäl skada
 1. Smart Senior
 2. Försäkringar
 3. Olycksfallsförsäkring