Rätt försäkring vid sjukdom och olycksfall

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning vid olycksfall, men inte om du blir allvarligt sjuk. För det behövs en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Att ha rätt försäkring kan göra stor skillnad.

Därför ger sjuk- och olycksfallsförsäkringen ett bättre skydd

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ett skydd både om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller om du råkar ut för ett olycksfall. Med en olycksfallsförsäkring kan du aldrig få ersättning vid sjukdom, utan enbart vid olycksfall.

Exempel på vad du kan få ersättning för om du har sjuk- och olycksfallsförsäkring:

  • Om du drabbas av en, i försäkringen uppräknad, allvarlig sjukdom exempelvis cancer eller stroke så kan du få 50 000 kronor som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen blivit fastställd och säkerställd av läkare.
  • Om din sjukdom dessutom innebär bestående skada eller förlorad arbetsförmåga så kan försäkringen även lämna en engångsersättning för detta. Om du i framtiden inte kommer att kunna arbeta på samma sätt som tidigare så kan dessa ersättningar stötta ekonomiskt.
Man oroar sig för räkningarna på grund av sjukskrivning.
Utan sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ekonomin pressas hårt om du blir allvarligt sjuk.

Jämför försäkringarna

Åldrarn avser när respektive försäkring kan tecknas.

Innehåll Olycksfall 18-79 år Sjuk- och olycksfall 18-49 år

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet.

Ingår Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter en i försäkringen specificerad sjukdom (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det försäkringsbelopp du valt.

Ingår inte Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår Ingår

Om du drabbas av en, i försäkringen uppräknad, allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bland annat vissa cancerdiagnoser, stroke och öppen hjärtoperation.
Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna få ersättning.

Ingår inte Ingår

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. En förutsättning för att få ersättning är också att olycksfallet medfört minst 8 % medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Ingår Ingår

Du får ersättning om du blir så svårt sjuk att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan sjukdomen. För att få ersättning för förlorad arbetsförmåga måste sjukdomen medfört minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts.

Ingår inte Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister helt – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Ingår Ingår

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av att du drabbas av en händelse som försäkringen gäller för eller om du drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död genom olycksfall. I sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätts även krisreaktion på grund av nära anhörigs död genom sjukdom. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av If i förväg.

Ingår Ingår

Du ersättning med 200 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Ingår Ingår

Du ersättning med 200 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av sjukdom.

Ingår inte Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår Ingår

Så ändrar du din försäkring

Känner du dig redo att ändra din försäkring så att den även gäller vid sjukdom? Då kan du logga in på Mina sidor och göra det själv. Om du känner dig osäker och vill prata med en rådgivare först kan du ringa oss eller boka en tid för rådgivning.

Vanliga frågor och svar

Relaterat innehåll