Hur agerar man om det uppstår vattenskada i fastigheten?

Fastighetens försäkring gäller för skada på byggnaden men inte för sådan skada som bostadsrättshavare enligt bostadsrättsföreningens stadgar eller bostadsrättslagen har underhållsansvar för, om inte skadan orsakas av sådan brand- eller vattenledningsskada som föreningen ansvarar för.

Högsta Domstolen har i en dom från år 2006 tolkat bostadsrättslagen (7 kap. 12§) att med vattenledningsskada avses utströmning från s.k. tappvattenledning, dvs. utströmning från kall- eller varmvattenledning. Skador orsakade av utströmning från tappvattenledning ska således i sin helhet ersättas från fastighetens försäkring. Vid utströmning från avlopps- eller värmeledning eller våtutrymme är det däremot bostadsrättshavaren som ska ansvara för skada på sådan egendom som han har underhållsanvar för. Denna dom är vägledande för vår hantering av vattenskador i bostadsrättfastigheter.

Hos If finns möjlighet att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkringen som omfattar samtliga lägenheter.

Fördelen med att ha både fastigheten och det kollektiva bostadsrättstillägget hos If är att det inte uppstår några gränsdragningsproblem vid skador mellan vad som ska betalas genom fastighetens resp. bostadsrättshavarens försäkring. En annan fördel är att bostadsrättstillägget gäller utan självrisk om ersättning betalas genom båda försäkringarna.