Fullmakt

När du kontaktar oss och företräder någon annan
Vi värnar om våra kunders uppgifter och integritet. Därför behöver vi en fullmakt från den person du företräder för att du ska kunna ta del av försäkringsinformation och göra ändringar i en försäkring.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär att någon ger dig tillåtelse att vidta vissa åtgärder för dennes räkning. På fullmakten ska det framgå vad du får göra med stöd av fullmakten. Det ska också framgå vilka parterna är, giltighetstid för fullmakten och den ska vara underskriven. Alla fullmakter ska skickas i original till oss för att vara giltiga.

Vi kan inte ge dig personlig rådgivning hur en fullmakt ska skrivas. Om du ska skriva en fullmakt kan du vända dig till en jurist eller använda dig av en mall hos någon av de tjänster som finns på Internet. Tänk på att en mall inte ersätter kunskapen hos en advokat eller annan jurist. 

Vad gäller för mig?

Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi behöva olika underlag som styrker att du får ta del av försäkringar som inte är dina egna. En del underlag kan du mejla till oss men fullmakter måste alltid postas i original. Här kan du läsa om hur du ska göra i olika situationer. 

Dödsbo

När du kontaktar oss för information eller annat som rör en avliden persons försäkringar måste du visa att du har rätt att företräda dödsboet. Innan vi kan hjälpa dig med ärenden som rör ett dödsbo behöver du skicka följande till oss

Ensam dödsbodelägare

  • bouppteckning

Flera dödsbodelägare

  • bouppteckning
  • fullmakt 

Bouppteckningen visar vem eller vilka som är dödsbodelägare och därmed har rätt att fatta beslut i frågor som rör dödsboet. Bouppteckningen måste vara klar innan ändringar kan göras i den avlidnes försäkringar. Du kan skicka bouppteckningen via post eller mejla den till oss.

Om det finns flera personer som är dödsbodelägare behöver du även skicka en fullmakt till oss. En fullmakt visar att du har rätt att företräda dödsboet och den ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare för att vara giltig. Fullmakten måste skickas i original till oss. Posta till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

God man och förvaltare

En god man eller en förvaltare behöver styrka sin behörighet att företräda en annan person. Det kan göras genom att visa ett registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller genom ett förordnande av tingsrätt. 

Du kan skicka intyget genom att mejla oss. Det går också bra att skicka via post, beskriv ditt ärende och skicka intyget till If, P10, 106 80 Stockholm.

Om du företräder en anhörig

Vi rekommenderar alltid att försäkringstagaren tar kontakt med oss själv, för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Försäkringstagaren är den person som står på försäkringsbrevet och om någon annan kontaktar oss, till exempel en anhörig eller familjemedlem, kan vi behöva be om fullmakt eller hänvisa att försäkringstagaren ska kontakta oss själv.

En fullmakt ska postas i original till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

Mäklare, ombud och myndighet

Du som är försäkringsmäklare, ombud eller myndighet och företräder en privatperson postar fullmakt i original till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Försäkringsmäklare för företag

Är du mäklare för ett företag? Här hittar du kontaktuppgifter till vår mäklardisk.