People Abroad

People Abroad är en försäkring som gäller vid studier, praktik eller jobb utomlands i högst fem år i hela världen. För närvarande kan denna försäkring inte tecknas, men du som tecknade försäkringen före 1 september 2019 har naturligtvis kvar din försäkring.

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Hemförsäkring
  4. Försäkring vid studier eller praktik utomlands

​People Abroad ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Är familjen med på resan kan familjemedlemmarna också försäkras.


  • Gäller i hela världen

  • Familjemedlemmar kan försäkras

Försäkringens innehåll Detta ingår
Läkekostnader

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader för läkar- och sjukhusvård, läkemedel, hjälpmedel samt merkostnader för kost och logi.

Tandvård

Vid ett ett olycksfall betalar försäkringen kostnader för tandvård inklusive den permanenta behandlingen. Även akut tandvård som inte beror på olycksfall ersätts men då endast den tillfälliga behandlingen för att avhjälpa den akuta situationen.

Resekostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader i samband med vård och behandling.

Hemtransport

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för hemtransport.

Ledsagare

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för resa, kost och logi för en ledsagare.

Tillkalla nära anhörig

Om du blir kidnappad, eller råkar ut för olycksfall eller sjukdom som behandlande läkare anser som livshotande, betalar försäkringen merkostnader för två anhörigas resa fram och åter inklusive kost och logi.

Kristerapi

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Bestående skada efter olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Förlorad arbetsförmåga efter olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till ekonomisk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Dödsfall vid olycksfall

Skulle du drabbas av olycksfall som leder till döden utbetalas ersättning till de efterlevande utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Hemförsäkring

Försäkringen gäller för dina personliga tillhörigheter som du förvarar i bostaden.

Reseavbrott

Om väsentlig egendomsskada inträffar i hemmet eller på arbetsplatsen på hemorten, eller om nära anhörig hemma blir livshotande sjuk eller dör, betalar försäkringen merkostnader för hemresa.

Resgods

Skadas din personliga egendom som du medfört på resan av en plötslig oförutsedd yttre händelse ersätts den av försäkringen. Även ersättning för kvarglömd egendom (inte pengar och värdehandlingar) ersätts av försäkringen.

Personligt ansvar

Om du i egenskap av privat person blir tilldömd att betala skadestånd för person- eller sakskada betalar försäkringen skadeståndet. Försäkringen gäller dock in för dig egenskap av förare av motorfordon.

Rättsskydd

Om du i egenskap av privat person blir indragen i tvist eller rättegång betalar försäkringen rättegång- och ombudskostnader.

Överfall

Blir du blir överfallen och tilldömd skadestånd ersätter försäkringen detta skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadeståndet.

Detaljerad information

People Abroad gäller för det mesta som kan hända utomlands

People Abroad-försäkringen vänder sig till dig som ska arbeta eller studera utomlands högst fem år och ger ett nästan heltäckande och tryggt skydd – även för medföljande familjemedlemmar. Du måste vara anställd eller inskriven på skola samt högst 66 år.

Försäkringen ersätter bl.a. för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Du kan även få ersättning om du orsakar en skada privat och blir skyldig att betala skadestånd.

People Abrod gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder resor till.

Hälsodeklaration

Innan försäkringen börjar gälla måste vi veta den försäkrades hälsostatus. Även om du inte är fullt frisk kan vi ofta erbjuda en försäkringslösning med vissa förbehåll.

Larmtjänst öppen dygnet runt

If Assistance är vår egen larmcentral som alltid står till tjänst om något händer. De talar ett 30-tal språk, har egna läkare och har ett nätverk med 10 000-tals vårdgivare runt om i världen.

Vill du veta mer?

Utförligare information om People Abroad finns i produktbladet nedan. Du är givetvis alltid välkommen att ringa din försäkringsrådgivare eller vårt servicecenter på telefon 0771-56 00 00.​

Fråga experten

Ställ en fråga Linda Apelqvist, produktspecialist

Läs vad andra har frågat eller ställ din fråga 

Särskilda regler för Australien

Australien har infört nya försäkringsregler för studerande. För att få visum för studier i Australien godkänns i fortsättningen endast CSN-försäkring och Kammarkollegiets försäkring. People Abroad får därför inte längre användas vid studier i Australien.

Vid förnyelse av visum

För att nytt visum ska godkännas måste CSN-försäkring eller Kammarkollegiets försäkring tecknas.

Arbete eller Working Holiday

De nya reglerna gäller endast för studerande, och inte för den som ansöker om annan typ av visum, som t.ex. visum för arbete eller Working Holiday-visum. För dessa gäller samma regler som tidigare, dvs. det går bra att teckna People Abroad.

Ansökan, hälsoförklaring och villkor

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Hemförsäkring
  4. Försäkring vid studier eller praktik utomlands