People Abroad

People Abroad är en försäkring som gäller vid studier, praktik eller jobb utomlands i högst fem år i hela världen. För närvarande kan denna försäkring inte tecknas, men du som tecknade försäkringen före 1 september 2019 har naturligtvis kvar din försäkring.

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Hemförsäkring
  4. Försäkring vid studier eller praktik utomlands
  • Gäller i hela världen
  • Familjemedlemmar kan försäkras

​People Abroad ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Är familjen med på resan kan familjemedlemmarna också försäkras.

Försäkringens innehåll Detta ingår
Läkekostnader

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader för läkar- och sjukhusvård, läkemedel, hjälpmedel samt merkostnader för kost och logi.

Tandvård

Vid ett ett olycksfall betalar försäkringen kostnader för tandvård inklusive den permanenta behandlingen. Även akut tandvård som inte beror på olycksfall ersätts men då endast den tillfälliga behandlingen för att avhjälpa den akuta situationen.

Resekostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader i samband med vård och behandling.

Hemtransport

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för hemtransport.

Ledsagare

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för resa, kost och logi för en ledsagare.

Tillkalla nära anhörig

Om du blir kidnappad, eller råkar ut för olycksfall eller sjukdom som behandlande läkare anser som livshotande, betalar försäkringen merkostnader för två anhörigas resa fram och åter inklusive kost och logi.

Kristerapi

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Bestående skada efter olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Förlorad arbetsförmåga efter olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till ekonomisk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Dödsfall vid olycksfall

Skulle du drabbas av olycksfall som leder till döden utbetalas ersättning till de efterlevande utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Hemförsäkring

Försäkringen gäller för dina personliga tillhörigheter som du förvarar i bostaden.

Reseavbrott

Om väsentlig egendomsskada inträffar i hemmet eller på arbetsplatsen på hemorten, eller om nära anhörig hemma blir livshotande sjuk eller dör, betalar försäkringen merkostnader för hemresa.

Resgods

Skadas din personliga egendom som du medfört på resan av en plötslig oförutsedd yttre händelse ersätts den av försäkringen. Även ersättning för kvarglömd egendom (inte pengar och värdehandlingar) ersätts av försäkringen.

Personligt ansvar

Om du i egenskap av privat person blir tilldömd att betala skadestånd för person- eller sakskada betalar försäkringen skadeståndet. Försäkringen gäller dock in för dig egenskap av förare av motorfordon.

Rättsskydd

Om du i egenskap av privat person blir indragen i tvist eller rättegång betalar försäkringen rättegång- och ombudskostnader.

Överfall

Blir du blir överfallen och tilldömd skadestånd ersätter försäkringen detta skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadeståndet.

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Hemförsäkring
  4. Försäkring vid studier eller praktik utomlands