Vägvis användarvillkor

Läs dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) noggrant innan du installerar eller använder applikationen Vägvis. Applikationen Vägvis, inbegripet samtliga de tjänster som tillhandahålls i den, benämns nedan för ”Appen”. Om du installerar Appen eller använder Appen innebär det att du godkänner Användarvillkoren. Om du inte godkänner Användarvillkoren, ladda inte ned Appen och använd inte Appen.

1. Inledning

1.1

Användarvillkoren utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan å ena sidan den som installerat Appen och/eller den som använder Appen och å andra sidan If IT Services A/S, org.nr 26079489, (”If”). I texten hänvisar ”du” till den som installerat Appen och/eller använder Appen.

2. Körkortsteorifrågor tillhandahållna av tredje part

2.1

En av tjänsterna i Appen består av körkortsteorifrågor som tillhandahålls av Trafikteori A/S, org.nr 27290078, eller sådan annan leverantör som trätt i Trafikteori A/S:s ställe (”Körkorsteorileverantören”). För dessa körkortsteorifrågor och tillhörande material ansvarar enbart Körkorsteorileverantören. En användning av körkorsteorifrågorna och tillhörande material förutsätter, liksom all annan användning av Appen, att du godkänner och följer detta Avtal.

3. Tjänsterna i Appen

3.1

Med hjälp av Appen kan du registrera antalet körda kilometer och körtid, öva på körkortsteorifrågor samt fullgöra olika nivåer och uppgifter som ger färdigheter för körning i trafik och inför körprov.

3.2

Appen och Tjänsten, inbegripet körkortsteorifrågorna tillhandahållna av Körkorsteorileverantören, är avsedda uteslutande för din personliga användning och får inte distribueras, säljas vidare, överföras eller överlåtas till någon annan.

4. Förmåner

4.1

Om du uppnår en övningskörningssträcka om 2 000 km i Appen har du rätt att teckna en trafikförsäkring hos If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102,(”If Skadeförsäkring”) utan det tillägg på premien som normalt påförs försäkringstagare under 25 år. Den förälder till dig som skulle ha fått betala tilläggspremie pga. att du använder eller avser att använda dennes personbil och är under 25 år har rätt att, efter särskild anmälan, inte erlägga sådan tilläggspremie. Till undvikande av missförstånd antecknas att förmånen inte innefattar någon förmån i förhållande till självrisken.

4.2

Förmåner kan endast erhållas avseende trafikförsäkringar för personbilar för privat bruk.

4.3

Eventuella förmåner träder i kraft först sedan den som har rätt till förmånen har gjort en anmälan till If Skadeförsäkring enligt de anvisningar som tillhandahålls av If Skadeförsäkring från tid till annan. Rätten till förmåner gäller alltså inte retroaktivt.

5. Installation och teknisk utrustning

5.1

För att använda tjänsterna i Appen måste du först ladda ned och installera Appen på en kompatibel enhet.

5.2

Det ankommer på dig att på egen bekostnad anskaffa, uppdatera och underhålla den hårdvara, mjukvara och andra funktioner som krävs för att använda Appen, inbegripet men inte begränsat till nödvändig programvara, mejladress och internetanslutning.

6. Datatrafik

6.1

Du ansvarar gentemot din mobiloperatör för alla anslutningar, tjänster och avgifter som behövs för användningen av Appen, inbegripet eventuella kostnader för dataanslutning, avgifter för avgiftsbelagda telefonnummer, kostnader för textmeddelanden, övriga telefonkostnader, roamingavgifter eller andra telefon- eller dataanslutningsavgifter. Vid användningen av vissa funktioner i Appen kan det dessutom uppstå avgifter för standardmeddelandetjänster och andra avgifter.

7. Uppgifter om användarkonto

7.1

Du ska:

a) vid registreringen i Appen ge If begärda sanningsenliga, felfria, uppdaterade och fullständiga uppgifter om dig själv, och
b) underrätta If om alla ändringar i dessa uppgifter för att kontinuerligt hålla dem sanningsenliga, felfria, uppdaterade och fullständiga.

7.2

Om Du ger If osanna, felaktiga, inte uppdaterade eller bristfälliga uppgifter eller om If har rimlig orsak att misstänka det, har If rätt att avbryta eller avsluta din möjlighet att använda Appen.

8. Särskilda villkor för användning av Appen

8.1

Du får tillgång till Appen i den utformning och med det innehåll den har vid respektive tidpunkt.

8.2

Du har inte rätt att:

a) kopiera eller använda Appen eller något som helst material som ingår i den för andra än ovan nämnda begränsade ändamål;

b) sälja, distribuera eller på annat sätt överföra Appen till tredje part eller göra ovan nämnda som berör material som ingår i Appen;

c) skapa bearbetningar av Appen eller material som ingår i den;

b) använda Appen eller något som helst material som ingår i den för kommersiella ändamål, såsom för att sälja material som producerats genom att använda Appen eller för annat kommersiellt ändamål;

e) använda Appen för att ta emot eller överföra olagliga eller kränkande uppgifter eller innehåll eller sådana uppgifter som är en olaglig kopia av tredje parts uppgifter;

f) radera eller ändra Ifs eller dess leverantörers varumärken, produktnamn, loggor, patent eller upphovsrätter eller andra meddelanden eller anteckningar som finns i Appen;

g) tillåta tredje part att göra något av ovan nämnda åtgärder;

h) lagra eller ladda ned annan information från Appen än de uppgifter som erhålls genom din användning av Appen; eller

i) på annat sätt begå intrång i Ifs, Körkorsteorileverantörens eller annan tredje parts immateriella rättigheter.

8.3

Du är också införstådd med att:

a) If inte garanterar att Appen kan användas utan avbrott och att de uppgifter som du sparat i Appen på grund av t.ex. serviceavbrott i servrar kan vara tillsvidare onåbara, eller att uppgifter och annat material av oförutsedd orsak kan förstöras eller försvinna för gott,

b) If har när som helst rätt att utan ersättning ändra Appens användargränssnitt, funktioner, egenskaper eller innehåll utan att meddela om sådana ändringar på förhand eller upphöra med att hålla Appen tillgänglig tillsvidare eller helt,

c) Appen, inbegripet det material som den innehåller, levereras i befintligt skick, och If, för egen del och för innehavarna av rättigheterna till det material som ingår i Appen, frisäger sig från alla utfästelser eller garantier som direkt eller indirekt framgår avseende Appen eller material i den eller uppgifter om din användning,

inbegripet uppgifter som matats in i Appen (av antingen dig eller If) samt från att uppgifterna i Appen är korrekta, fungerar, är felfria, lämpar sig för ett specifikt syfte, lämpar sig för det allmänna syfte för vilket motsvarande i allmänhet används eller kan användas samt från kränkning av tredje parters immateriella rättigheter eller genmäle avseende krav eller påståenden i anslutning till dem, och

d) If, för egen del och för innehavarna av rättigheterna till det material som ingår i Appen, frisäger sig från ansvaret för alla skador, kostnader, avgifter eller andra påföljder med stöd av lagstiftning eller avtal, som orsakats av användningen av Appen, inbegripet skador på din enhet, att uppgifter försvinner, problem vid användningen av Appen samt vilka som helst övriga direkta, indirekta, särskilda, omedelbara och medelbara skador.

8.4

Som användare av Appen är du skyldig att hålla ditt personliga lösenord konfidentiellt och inte överlåta det till utomstående. Om ditt lösenord kommer till utomståendes kännedom eller du misstänker att det kan ha skett, är du skyldig att utan dröjsmål underrätta If om detta.

8.5

Appen kan innehålla material som lagrats av utomstående. Appen och det material som den innehåller omfattas av svenska och internationella bestämmelser om upphovsrätt, varumärke och patent samt andra immateriella rättigheter. Olovlig kopiering eller distribution av Appen eller material i den kan leda till civil- eller straffrättsliga påföljder.

8.6

Vissa hypertextlänkar i Appen leder användaren till webbplatser som inte administreras av If. Genom att använda en hyperlänk förflyttar du dig bort från den Appen. If är till inga delar ansvarig för innehållet på tredje parters webbplatser som du länkas till och ger inga garantier för innehållet på sådana webbplatser. If kan inte övervaka innehållet på sådana webbplatser och rekommenderar inte webbplatser, information på dem eller några som helst produkter eller tjänster av tredje part.

8.7
Du ska vid användningen av Appen visa normal omsorg och skydda din tekniska utrustning från obehörig användning.

9. Övriga begränsningar

9.1

Du förstår och godkänner att du laddar ned Appen på din enhet på egen risk.

9.2

I den mån som behövs ser If till att dina uppgifter inte försvinner eller missbrukas till följd av en uppsåtlig eller oavsiktlig störning. If lämnar dock inga garantier för att databehandlingen mellan din enhet och If skulle vara helt fri från störningar.

9.3

Du ansvarar själv för att skydda all information som skapats eller sparats med hjälp av Appen från förlust, missbruk, ändringar eller oavsiktlig radering.

9.4

If vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller oavsiktlig utplåning, men ger inga löften eller garantier för att data- eller informationsöverföringen mellan Appen eller If och din enhet är trygg.

10. Ansvar och ansvarsfriskrivning

10.1

Ifs ansvar gentemot dig begränsar sig till vad som anges i detta Avtal och i tvingande lagstiftning.

10.2

If, dess licenstagare och leverantörer är under inga omständigheter ansvariga för din användning av Appen eller för de beslut eller åtgärder som du eller någon annan vidtar på basis av den information som Appen erbjuder. Du bär själv det fulla ansvaret och risken för din användning av Appen. Du är skyldig att känna till vid var tid gällande trafikregler.

10.3

If, Ifs leverantörer eller tredje parter som samarbetar med If är inte skyldiga att ersätta skada som du kan orsakas av användningen av Appen eller till följd av att Appen inte motsvarar dina förväntningar. If eller någon annan tredje part som samarbetar med If ersätter aldrig skador som kan anses höra till näringsverksamhet, eller indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra indirekta skador, förutom vid uppsåt eller grov oaktsamhet, personskador eller ansvar som följer av tvingande lagstiftning.

10.4

Appen tillhandahålls i sin nuvarande form, och du ansvarar för hur du använder Appen, enheter, programvara eller annan utrustning som krävs för att få tillgång till Appen och för användningen av Appen. If, Ifs leverantörer eller annan tredje part med vilken If samarbetar för att tillhandahålla Appen, ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att du inte har skött dina skyldigheter i enlighet med Avtalet eller Ifs anvisningar eller om du inte följt bestämmelserna i sådana särskilda villkor som gäller handelsplatser för mobilapplikationer där kunden erbjuds tillgång till Appen (t.ex. Google Play eller Apples App Store).

10.5

If garanterar inte och frisäger sig från alla uttryckliga, underförstådda eller laga garantier, inklusive garantier avseende kvalitet, äganderätt, tredjeparts rättigheters okränkbarhet, Appens allmänna lämplighet och Appens lämplighet för ett bestämt ändamål.

10.6

If ansvarar inte för skada som orsakas av svenska eller utländska lagbestämmelser, svenska eller utländska myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan motsvarande omständighet. Begränsningen avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller också om If själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

If är också befriat från påföljder om If eller en underleverantör som If anlitar försummat sina skyldigheter, om försummelsen beror på omständigheter som förhindrar eller väsentligen försvårar uppfyllandet av en skyldighet vid rätt tidpunkt, t.ex. vid elektronisk databehandling och överföring eller vid systemtekniska problem, och som dessutom står utanför den kontroll som rimligen kan förutsättas av parten. If ansvarar inte för att uppgifter eventuellt försvinner eller för att vidareförsändelsen av uppgifter misslyckas.

10.7

If ersätter inte skada som uppstått på annat sätt än vad som anges ovan, om If har visat normal omsorgsfullhet.

10.8

I händelse av skada är både du och If skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om någondera parten försummar denna skyldighet, kan ersättningen nedsättas i motsvarande grad.

10.9

Du är skyldig att ersätta If för skada som orsakas till följd av hur du använder Appen; t.ex. om din användning orsakar funktionsstörningar, funktionsavbrott eller skada. Du ansvarar för skada eller förlust som orsakas If, tredje part eller dig själv till följd av att du inte har iakttagit din a skyldigheter enligt detta Avtal.

11. Uppsägning

11.1

If förbehåller sig rätten att när som helst säga upp detta Avtal. Om If säger upp detta Avtal upphör din rätt att använda Appen.

11.2

Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att ta bort Appen från din enhet. Sådana bestämmelser i Avtalet som till sin natur är ägnade att vara tillämpliga även efter uppsägning, ska fortsätta att vara tillämpliga.

12. Ändringar

12.1

If förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Användarvillkoren genom att meddela en sådan ändring i Appen eller genom att kontakta dig i övrigt. Om du inte godkänner ändringar som If gjort i Användarvillkoren, har du rätt att omedelbart och utan avgift säga upp Avtalet att upphöra senast dagen innan den aktuella ändringen träder i kraft.

Om du inte säger upp Avtalet i enlighet med denna punkt inom utsatt tid anses du har godkänt ändringarna i fråga. Om du säger upp Avtalet har du inte längre rätt att använda Appen. En ändring som är till gagn för dig får tillämpas med omedelbar verkan.

13. Tillämplig lag

13.1

På dessa villkor tillämpas svensk lag.

14. Personuppgiftshantering

14.1

If iakttar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om Ifs behandling av personuppgifter hänförliga till Appen finns i dokumentet ”Information om hanteringen av dina personuppgifter” som du ska ta del av innan du börjar använda Appen.

Allmän information om If Skadeförsäkrings hantering av personuppgifter finns på if.se/hantering-av-personuppgifter

15. Övriga villkor

15.1

Du har inte rätt att sälja eller överföra dina rättigheter i enlighet med detta Avtal, och If har rätt att omedelbart häva detta Avtal utan att If påförs ansvar till följd av det. If har rätt att fritt överföra de rättigheter som följer av detta Avtal till tredje part genom att underrätta dig om detta i Appen eller genom att kontakta dig på annat sätt.

15.2

Om något eller några av villkoren i Användarvillkoren konstateras vara ogiltiga ska Användarvillkoren i övrigt vara giltiga. Användarvillkoren ska tolkas på så sätt att tillämpningen av dessa i så stor utsträckning som möjligt motsvarar det ursprungliga syftet.

15.3

Genom att använda Appen godkänner du att kontakten mellan dig och If avseende Appen sker elektroniskt. If kan kontakta dig antingen via e-post eller med meddelanden via Appen.

15.4

Om du har frågor om Användarvillkoren, vänligen kontakta If på det sätt som framgår av Appen.