People Abroad

Tyvärr säljer vi inte denna försäkring längre.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Reseförsäkring
 4. Jobba eller studera utomlands (People Abroad)

People Abroad är en trygg försäkring vid jobb, praktik eller studier utomlands i högst fem år.

 • Gäller i hela världen
 • Familjen kan försäkras
 • Trygg försäkring

Att jobba eller studera utomlands är ofta en spännande och givande upplevelse. Men vad är det egentligen som gäller om du blir sjuk och behöver läkarvård utomlands? Eller får översvämning i din bostad, blir skadeståndsskyldig eller råkar ut för något annat som man brukar vara skyddad för på hemmaplan? Försäkringen People Abroad ger dig ett bra skydd. Om familjen är med på resan kan familjemedlemmarna också försäkras.

Det här ingår i försäkringen Ingår
Läkekostnader

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader för läkar- och sjukhusvård, läkemedel, hjälpmedel samt merkostnader för kost och logi.

Tandvård

Vid ett ett olycksfall betalar försäkringen kostnader för tandvård inklusive den permanenta behandlingen. Även akut tandvård som inte beror på olycksfall ersätts men då endast den tillfälliga behandlingen för att avhjälpa den akuta situationen.

Resekostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader i samband med vård och behandling.

Hemtransport

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för hemtransport.

Reseavbrott

Om väsentlig egendomsskada inträffar i hemmet eller på arbetsplatsen på hemorten, eller om nära anhörig hemma blir livshotande sjuk eller dör, betalar försäkringen merkostnader för hemresa.

Ledsagare

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för resa, kost och logi för en ledsagare.

Tillkalla nära anhörig

Om du blir kidnappad, eller råkar ut för olycksfall eller sjukdom som behandlande läkare anser som livshotande, betalar försäkringen merkostnader för två anhörigas resa fram och åter inklusive kost och logi.

Kristerapi

Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Hemförsäkring

Försäkringen gäller för egendom i bostad.

Resgods

Skadas din personliga egendom som du medfört på resan av en plötslig oförutsedd yttre händelse ersätts den av försäkringen. Även ersättning för kvarglömd egendom (inte pengar och värdehandlingar) ersätts av försäkringen.

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Ekonomisk invaliditet vid olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till ekonomisk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Dödsfall vid olycksfall

Skulle du drabbas av olycksfall som leder till döden utbetalas ersättning till de efterlevande utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Privat ansvar

Om du i egenskap av privat person blir tilldömd att betala skadestånd för person- eller sakskada betalar försäkringen skadeståndet. Försäkringen gäller dock in för dig egenskap av förare av motorfordon.

Privat rättsskydd

Om du i egenskap av privat person blir indragen i tvist eller rättegång betalar försäkringen rättegång- och ombudskostnader.

Överfall

Blir du blir överfallen och tilldömd skadestånd ersätter försäkringen detta skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadeståndet.

Rätt försäkring när du ska jobba eller studera utomlands

Försäkringen ger ett bra skydd för dig som ska jobba, praktisera eller studera utomlands i högst fem år. ​People Abroad ersätter bland annat vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Du kan även få ersättning om du orsakar en skada privat och blir skyldig att betala skadestånd. 

Du måste vara anställd eller inskriven på skola, samt högst 66 år gammal. Försäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder resor till .

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Reseförsäkring
 4. Jobba eller studera utomlands (People Abroad)