Transportsäkerhet

Säkra hela transportkedjan

Läs våra tips om transportsäkerhet för att varor och gods ska nå sin slutdestination utan några skador. Det är viktigt att säkra hela transportkedjan och undvika riskabla situationer.

Använd alltid välrenommerade transportörer

Använd välrenommerade transportörer. Vare sig en transport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg är det klokt att anlita ett transportföretag som du känner förtroende för, antingen av egen erfarenhet eller genom goda omdömen från andra i den egna branschen. Vid multimodala transporter (transporter där flera transportmedel avlöser varandra vid godsbefordran), gäller samma sak vid valet av speditör. 

Vid transporter till udda eller exotiska destinationer kan du ibland vara hänvisad till ett fåtal eller rentav enstaka alternativ.

Du bör då förhöra sig om transportväg, status på transportmedel samt eventuella omlastningsplatser. Sedan bedömer du själv om affären ifråga är värd de risker som kanske är förknippade med själva transporten.

Kontrollera transportmedlens status

Tänk på att det finns ett statistiskt samband mellan åldern på ett transportmedel och det antal skador som drabbar detsamma. Men det är samtidigt ett trubbigt verktyg för att göra en riskbedömning, ett nytt men dåligt underhållet transportmedel kan vara ett sämre alternativ än ett gammalt som är väl underhållet. 

Fråga transportföretaget om statusen på deras transportmedel, be att få se dem om du känner dig tveksam. Att bedöma fartyg kan vara svårt, men vi hjälper dig.

Det lönar sig med ändamålsenliga förpackningar och emballage

Vid export, se till att godset är ändamålsenligt förpackat, anlita expertis! Att investera i en ordentlig exportförpackning, kantskydd, oceanpapp, air-bags etc. lönar sig ofta. Vid import, ställ krav på leverantören om ändamålsenlig förpackning.

Undvik omlastningar!

Undvik omlastningar! Det kan ju låta som ett orimligt förhållningssätt men faktum är att inom modern logistik sker ofta ganska få omlastningar av själva godset som transporteras. Containers eller andra lastbärare som omsluter godset omlastas ju desto oftare. Kom ihåg att hanteringsskador uppstår i samband med just lastning, omlastning om lossning. Välj därför transportörer som tillämpar ett modernt logistikkoncept.

Måste godset mellanlagras?

I samband med omlastning mellanlagras ofta gods. Då är det viktigt att lagringen sker i lokaler som duger för just ditt ändamål.

  • Ligger lagret ligger i närheten av ett vattendrag som svämmar över med jämna mellanrum?
  • Är det mycket gamla lokaler byggda i trä som brinner lätt?
  • Transporterar du stöldbegärligt gods, hur det står till med inbrottsskyddet? Ställ frågor och försök att se lokalen ifråga med egna ögon eller begär att få se foton över lokalen.

Ha alltid alla dokument i god ordning

Se till att alla dokument som ska följa godset på väg, verkligen gör det. Se också till att de innehåller korrekta uppgifter. Ett uteblivet transiteringsdokument kan göra att godset fastnar i tullen i ankomstlandet och lagras bristfälligt med skador som följd. Kom även ihåg att det finns t.ex. mer än ett New York, det finns ett New York i England också!

Gör inte affärer i konfliktdrabbade områden

Undvik att göra affärer i konfliktdrabbade områden. Även om ett visst försäkringsskydd kan finnas, är det i regel begränsat. Det finns pirater än idag!

Remburser/Letter of Credit

Vi ser ofta de mest fantasifulla och obegripliga utfärdade remburser. Konsultera gärna oss innan du går med på innehållet i en sådan remburs. Det förstärker våra möjligheter att ge dig korrekt försäkringsskydd.

Har transportören försäkring?

Kontrollera att din transportör verkligen är försäkrad. Det säger något om kvaliteten på densamme.

CLP - Cargo Loss Prevention

Om du har stora godsflöden hjälper vi till med skadeförebyggande arbete s.k. CLP. 

Hänvisa alltid till Incoterms

Och så ett gott råd, leveransvillkor är en internationell djungel med olika traditioner och lokala tolkningar. Hänvisa därför alltid till Incoterms 2020. Dessa har Internationella Handelskammaren tagit fram just för att undvika missförstånd mellan säljare och köpare. Var därför noga med valet av leveransklausul så du får den riskfördelning som du önskar, hänvisa till Incoterms 2020 i anslutning till densamma.