Förebygg skador på båt & fartyg

Vi har sett det mesta som kan hända med fartyg och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Trygg och säker bogsering

Det är vanligt att pontoner, fartyg, flytdockor, skrovsektioner och andra flytande konstruktioner bogseras över öppet hav. Till din hjälp har vi sammanställt råd och tips för en trygg och säker bogsering, så att den bogserade enheten når destinationen oskadad och i rätt tid.

Säker bogsering av fartyg

Svängningsdämpare

En bidragande orsak till vevaxelbrott på medelvarvsmotorer kan vara att svängningsdämpare som gått över rekommenderad driftstid avseende kontroll/renovering/byte är en bidragande orsak till vevaxelbrott. Kontrollera med motortillverkaren vilka rekommendationer som gäller.

Svängdämpare medelvarvsmotorer

Lagring av information

En spara-rutin i fartygens SMS är viktig för att för att säkerställa att den information som finns tillgänglig i systemen inte går förlorad. Den lagrade informationen är oerhört viktig, dels för förståelsen av förloppet vid t.ex. en kollision och dels vid eventuella rättsliga efterspel.

Lagring av information vid haveri

Vinteruppläggning

En självklarhet är att inför vinteruppläggning av ouppvärmda fartyg stänga bottenventilerna och dränera rör och filter. Glömmer du detta kan rör och filter sprängas sönder vid sträng kyla.

Säker vinteruppläggning av fartyg

Fel på automatstyrning

Många gånger uppstår fel på automatstyrningssystemet ombord på fartyg, särskilt vid navigering i trånga och tätt trafikerade farvatten. Överväg handstyrning i sådana farvatten.

Haveri pga. automatstyrning

Transport av gods

Läs om hur du kan minska risken för stöld och skador genom att förpacka dina varor på rätt sätt när de ska transporteras. Tips för dig som anlitar en transportör eller kör godsen själv. 

Säker transport av varor och gods

Certfikat och säkerhetsföreskrifter

Fartyg i yrkesmässig trafik måste alltid uppfylla de krav som har fastställts av myndighet och klassificeringssällskap. Se till att nödvändiga certifikat är giltiga. Redaren och/eller ägaren ansvarar för:

  • Att fartyget är korrekt bemannat enligt gällande beslut om säkerhetsbesättning och lagstiftning
  • Att besättningen har rätt utbildning och giltiga behörighetscertifikat
  • Att fartyget har giltiga klass- eller myndighetscertifikat.

Certifikat och säkerhetsföreskrifter

Sjövattensystem

Bristfälliga installationer av flexibla slangar i sjövattensystem kan göra att slangar spricker eller lossnar, vilket i sin tur kan orsaka allvarliga haverier med vattenfyllda maskinrum.

Vi rekommenderar installation av flexibla expansionselement med bultade flänsförband. Dessa ska ha dubbla rostfria slangklämmor, som är Sjöfartsinspektionens minimikrav.

Sjövattenventiler eller överbordventiler ska kunna stängas från en högt belägen plats i maskinrummet och det ska finnas ett fungerande högnivåalarm i maskinrummet.

Sjövattensystem och flexibla slangar

Fartygsförsäkringar

Läs mer om våra försäkringar för båt och fartyg