Kan jag själv bestämma när ansvarsförsäkringen ska användas?

Fråga:

Om någon stämmer mig och riktar ett skadeståndskrav om ex antal miljoner kronor för att jag (enligt kärandens uppfattning) i mitt uppdrag för ett bolags räkning brustit i rutiner och ej gjort mitt jobb. Kan jag, istället för att låta domstolen avgöra saken, förlikas med käranden och komma överens om att jag till honom ska utge 500.000 kr istället?

Det vill säga, kan jag förfoga över ansvarsförsäkringen på så vis att jag bestämmer till vem, när och hur mycket som ska betalas?

Svar:

Det är inte möjligt att på egen hand förfoga över ansvarsförsäkringen. När vi får en anmälan från den försäkrade så ingår det i vårt åtagande att bl.a. utreda det inträffade och förhandla med den skadeståndskrävande. Bedömningen görs på skadeståndsrättlig grund utifrån lag och gällande avtal och det är just utifrån detta strikt juridiska perspektiv som ersättning kan betalas ut från försäkringen.

Beroende på vad vi i utredningen kommer fram till så betalar vi antingen ut skadestånd till den skadelidande, eller så tillbakavisar vi kravet. Kommer vi inte överens med den skadeståndskrävande så kan ärendet prövas av domstol, och då är det domstolens utslag som gäller. Men den försäkrade har aldrig rätt att själv utan Ifs tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning.