Om du inte är nöjd

Vårt mål är att ha försäkringsbranschens nöjdaste kunder, men ibland händer det såklart att en kund har en annan åsikt än vi. Både privat- och företagskunder kan kostnadsfritt få beslut och hantering av ett ärende omprövat.

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om ni inte kommer överens har du möjlighet att gå vidare till kundombudsmannen som kan se på ditt ärende på nytt.

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat.

  • Skicka in din begäran om prövning inom 12 månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.

Observera att ärenden som handläggs av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) inte kan omprövas av kundombudsmannen. Önskar du ompröva ett sådant ärende, exempelvis en parkerings- eller smitningsskada, vänligen kontakta din rådgivare.

Ärenden som rör patient- och behandlingsskador kan inte heller prövas genom kundombudsmannen. Du kan begära prövning av dessa ärenden via Patientskadenämnden.

Kontakta kundombudsmannen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Nämndens avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet. Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Endast privatpersoner kan vända sig till ARN. Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-508 860 00

ARN

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

PFN

Patientskadenämnden (PSN)

Nämnden prövar tvister gällande ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Om du vill få ärendet prövat av nämnden, ska begäran om detta sändas till handläggaren på If. Ange kortfattat skälen till varför du anser att vårt beslut är felaktigt. Ange alltid ärendenumret i kontakt med oss. Ansökan om prövning i PSN måste göras inom ett år från det att du fått ditt beslut.

Begäran om prövning av tandvårdsskador mejlas till tandvardsskador@if.se eller skickas till:

If
Personskador F200
106 80 Stockholm

Begäran om prövning av övriga patient- och behandlingsskador mejlas till personskador@if.se eller skickas till:

If
Personskador A500
106 80 Stockholm

PSN

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till
FNR måste göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

FNR

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. If hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Trafikskadenämnden

Om du vill ha ärendet prövat av domstol

Tag kontakt med närmaste tingsrätt för information. Om du har en rättsskyddsförsäkring hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist mot If. Tänk på att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k. preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är under prövning hos andra instanser. Tiden är olika lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare information om gällande preskriptionstid just i ditt ärende kan du få av handläggaren hos oss.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring, men prövar inte tvister.

Telefon: 0200-22 58 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå