Förhindra brand i motorredskap

Brand i motorredskap är en vanlig skadehändelse och skadan blir ofta omfattande. Minska brandrisken genom att följa våra säkerhetsföreskrifter.

Minska brandrisken genom att:

 • Installera brandsäkerhetsutrustning
 • Håll motorrummet rent
 • Gör en årlig säkerhetsbesiktning enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF127
 • Säker laddning av batterier, t.ex. vid truckladdning.

Om säkerhetsföreskriften inte följts, har If rätt att minska skadeersättningen helt eller delvis. Avdrag görs normalt med 20% av ersättningen.

Fordon med stora volymer brännbar vätska

Fordon som innehåller stora volymer brännbar vätska är en stor brandrisk. Damm och skräp som kommit in i motorrummet suger åt sig olja och kan fatta eld genom motorns värme, kortslutning eller externa värmeaggregat. Finns dessutom motorredskapet i en brandfarlig miljö kan en brand lätt sprida sig till resten av företaget.

Skadeexempel för brand i motorredskap

En entreprenör lastade jord med sin grävmaskin när han kände röklukt och såg eldsflammor vid motorn. Han stannade genast maskinen, lämnade förarutrymmet och bröt huvudströmmen via den utvändiga strömbrytaren. Med maskinens handbrandsläckare kunde han därefter släcka elden. Branden hade dock orsakat relativt omfattande skador bl.a. på kablage.

Enligt säkerhetsföreskrifterna ska en certifierad besiktningsman årligen utföra en brand- och säkerhetskontroll för denna typ av motorredskap. Vid skadeutredningen framkom att någon sådan kontroll inte hade skett. Ersättningen reducerades därför med 20% utöver självrisken.

Brandskyddskrav enligt SBF 127

 • Huvudströmbrytare/batterifrånskiljare mekanisk eller elektrisk 
  ska finnas monterad, lätt åtkomlig och placerad så nära batteriet som möjligt.
 • Avsäkring, all elutrustning som kopplas in före maskinens huvudströmbrytare ska avsäkras var för sig och med minsta möjliga ampertal.
 • Batteriet ska vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta vilket förhindrar kortslutning.
 • Startmotor/generator ska vara försedd med polskydd.
 • Batteriet ska vara fastsatt och batteriutrymmet ska vara väl ventilerat.
 • Batterikabel ska i hela sin längd, från batteri till startmotor, ligga i för ändamålet avsett skyddshölje. Kabelgenomföringar ska skyddas med gummiskoningar. Batterikabel får inte uppvisa några nötskador.
 • Handbrandsläckare, maskinen ska vara utrustad med en godkänd handbrandsläckare av klass 27A 144B (minst 4 kg).
 • Elkablar ska vara avsäkrade och oskadade. Kabelgenomföringar ska vara försedda med gummiskoningar. Kabel och skyddshöljen ska hålla hög kvalité. Byt ut kablar som är skadade på grund av t.ex mekanisk åverkan, olje- eller torkskador.
 • Hydraulsystemet ska vara fritt från läckage. Slangar får inte vara skadade och de ska vara klamrade så att nötning undviks.
 • Skyltar ska markera huvudströmbrytaren samt handbrandsläckaren.
 • Bränsleledningar ska vara utformade så att läckage undviks. Bränsleslangar ska vara av hög kvalitét och bränslesystemet ska vara fritt från läckage. Spridarrör ska vara klamrade enligt fabrikantens anvisningar.
 • Gasolvärmares ledning ska vara försedd med slangbrottsventil. Avgasrör från värmare ska vara så monterat och utformat att det inte kan förorsaka brand.
 • Brand- och säkerhetskontroll ska genomföras en gång per år av certifierad besiktningsman. Protokoll upprättat vid besiktning, ej äldre än 14 månader, ska kunna uppvisas vid eventuell brand.