Försäkring för gaffeltruck

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra ett oregistrerat fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar alla gaffeltruckar. Den avser också andra motorredskap som lyfter och förflyttar gods på ett liknande sätt, t.ex. stapeltruck.

Trucken måste alltid trafikförsäkras – även om den t.ex. bara används inomhus. Komplettera med halvförsäkring så ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det skadas t.ex. om gods ramlar ned på det, vid kollision och under transport på annat fordon.

Läs mer om försäkring av andra sorts truckar, såsom dragtruck, på sidan om Övriga självgående motorredskap.
För försäkring av motorredskap där gafflarna kan bytas ut mot t.ex. en skopa, läs mer om Traktor och Lastmaskin.


Fördelar med vår truckförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

 • Lägre eller högre självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisk för försäkringen i övrigt.

Gaffeltruck Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste resa till startplatsen för förare och i vissa fall passagerare, t.ex. anställda, samt hämtningsresa till reparerat fordon för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Gäller inte för fordon i uthyrning.

Försäkringen ersätter med begränsat belopp förarens personliga saker som skadas eller förloras under färd med fordonet.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på motorredskapet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada genom aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.


Tilläggsförsäkringar för gaffeltruck

Utöka försäkringen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets kostnader redan från första dagen för att trucken inte kan användas pga. skada.


Lägg till Avbrott så ersätter vi kontant för varje dag fordonet inte kan användas – upp till 45 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Hur dagsbeloppet beräknas anges i villkoren och beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av. Ingen självrisk/karens gäller.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och vissa passagerare, t.ex. anställda, vid skada i följd av trafik med fordonet. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med fordonet.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Försäkring för avställt motorredskap

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret eller om oregistrerat fordon inte ska användas så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för gaffeltrucken?

Om gaffeltrucken skadar något

Skador som gaffeltrucken kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när gaffeltrucken används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafikförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om gaffeltrucken skadas

Skada på och förlust av gaffeltrucken

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av gaffeltrucken

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med gaffeltrucken inte kan fortsätta

Transport av gaffeltrucken vid skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om gaffeltrucken inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att gaffeltrucken inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av gaffeltrucken m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som lastas och transporteras av gaffeltrucken skadas täcks det inte av gaffeltruckens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Här gäller gaffeltrucksförsäkringen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Trafik- och Krisförsäkringen samt "Extra kontantbelopp vid personskada" gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Används gaffeltrucken på flygplats?

Om trucken orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Skopa, plog och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.