Försäkring för gaffeltruck

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar alla gaffeltruckar. Den avser också andra lyfttruckar som lyfter och förflyttar gods på ett liknande sätt, t.ex. stapeltruck.

Trucken måste alltid trafikförsäkras – även om den t.ex. bara används inomhus. Komplettera med halvförsäkring så ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det skadas t.ex. om gods ramlar ned på det, vid kollision och under transport på annat fordon.

Läs mer om försäkring av andra sorts truckar, såsom dragtruck, på sidan om Övriga självgående motorredskap.
För försäkring av motorredskap där gafflarna kan bytas ut mot t.ex. en skopa, läs mer om Traktor och Lastmaskin.


Fördelar med vår truckförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Gaffeltruck Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning eller transport av motorredskapet.
 • returresa för föraren till platsen där motorredskapet började köras för egen motor.
 • hämtningstransport av reparerat motorredskap.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter upp till ett begränsat belopp förarens tillhörigheter som skadas eller förloras under färd med motorredskapet. 

Gäller inte för motorredskap i uthyrning.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på motorredskapet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada genom aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.


Tilläggsförsäkringar för gaffeltruck

Utöka försäkringen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets kostnader redan från första dagen för att trucken inte kan användas pga. skada.


Lägg till Avbrott så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 45 dagar, när motorredskapet inte kan användas t.ex. efter en brandskada eller en vältningsolycka. 

Dagsbeloppet beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafik- och arbetsolycka med motorredskapet. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare samt arbetsutförare, om personen är försäkringstagaren eller anställd hos denne. Självrisk 0 kr.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring.


Om trucken ställs av

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen i Vägtrafikregistret erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen. 

Om fordonet är oregistrerat måste försäkringstagaren meddela oss när fordonet ställs av och på.

Vilken omfattning behövs för gaffeltrucken?

Om gaffeltrucken skadar något

Skador som gaffeltrucken kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när gaffeltrucken används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafikförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om gaffeltrucken skadas

Skada på och förlust av gaffeltrucken

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av gaffeltrucken

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med gaffeltrucken inte kan fortsätta

Transport av gaffeltrucken vid skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om gaffeltrucken inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att gaffeltrucken inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av gaffeltrucken m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som lastas och transporteras av gaffeltrucken skadas täcks det inte av gaffeltruckens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Här gäller gaffeltrucksförsäkringen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Trafik- och Krisförsäkringen samt ”Extra kontantbelopp vid personskada” gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Skopa, plog och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.

Körs gaffeltrucken på flygplats?

Om trucken orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Viktigt om försäkringen och vilka lyfttruckar som avses

Avser även andra motorredskap som är utformade enbart för att lasta, lyfta och transportera gods på ett liknande sätt, där lyftfaciliteten är central och godset också kan förflyttas genom fordonets förflyttning och lossas. Men inte sådan där lyftredskapet kan bytas ut mot en skopa eller annat redskap. 

Exempel på lyfttruckar som avses

 • brädgårdstruck
 • containertruck
 • gaffeltruck
 • grensletruck
 • ledtruck
 • motviktstruck
 • pivot-truck
 • plocktruck
 • sidlastare
 • stapeltruck
 • stativtruck
 • teleskoptruck/teleporter
 • vedgårdstruck. 

Men dessa avses t.ex. inte

 • lyftredskapet kan bytas ut mot t.ex. en skopa – försäkras som Traktor eller Lastmaskin.
 • redskapsbärare – försäkras som Övriga självgående motorredskap.
 • redskapshanterare – försäkras som Grävmaskin
 • dragtruck – försäkras som Övriga självgående motorredskap.
 • terminaltruck – försäkras som Övriga självgående motorredskap.
 • pallyftare avsedd att föras av gående även om den har en motor.
 • veteran- och samlarfordon.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.