traktorförsäkring

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra ett oregistrerat fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår traktorförsäkring passar de flesta traktorer, även t.ex. en åkgräsklippare. Välj omfattning efter hur traktorn används och vilka skador som ska ersättas.

Om traktorn har en dragkrok, tjänstevikten är över 2000 kg eller om den är registrerad så måste traktorn ha trafikförsäkring, oavsett var den används. Du kan se nedan vilken omfattning som kan väljas därutöver. Ersättning för skadegörelse ingår redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring ingår också skador som kan uppstå vid t.ex. kollision, snöröjning och under transport på annat fordon. Läs mer nedan om traktorförsäkringen, vilka fordon vi försäkrar som Traktor och om försäkring av utbytbara redskap och maskiner – t.ex. plog.

Traktorförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.


Fördelar med vår traktorförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr självrisk för skada på annan egendom.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från första avbrottsdagen (ingen karenstid).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Traktor Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste resa till startplatsen för förare och i vissa fall passagerare, t.ex. anställda, samt hämtningsresa till reparerat fordon för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Tillhörigheter

Gäller inte för fordon i uthyrning.

Försäkringen ersätter med begränsat belopp förarens personliga saker som skadas eller förloras under färd med fordonet.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet samt bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafik- eller arbetsolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse och skada under transport på annat transportmedel m.fl. händelser. Gäller även skada på anordning för vägarbete och snöplogning samt skada på fordonet genom anordningen. Dessutom skada genom aggregat, redskap och kran på fordonet eller av att gods lossnat från det.


Tilläggsförsäkringar för traktor

Gör traktorförsäkringen ännu bättre. Om traktorn är viktig för företagets inkomster så lägg till Avbrottsförsäkring – den skyddar företagets ekonomi från första dagen traktorn inte kan användas pga. skada. Lägg till Fordonsansvar för åkgräsklippare om den inte är trafikförsäkringspliktig.


Lägg till Avbrott så ersätter vi kontant för varje dag traktorn inte kan användas – upp till 45 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Dagsbeloppet vi betalar anges i villkoren.

Exempel: för ny traktor som kostade högst 500 000 kr med tjänstevikt 1 ton som inte används i entreprenad är dagsbeloppet minst 518 kr. Om den används i entreprenad och enskift: minst 1 037 kr de tio första ersättningsdagarna. Ingen självrisk/karens gäller.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och vissa passagerare, t.ex. anställda, vid skada i följd av trafik med fordonet. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med fordonet.

Om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt så ingår inte Trafik i halv- eller helförsäkringen. Lägg då till Fordonsansvar om ni ändå vill ha samma skydd som trafikförsäkringen ger för personskador och skador på annan egendom än fordonet och vad som transporteras med det. Fordonsansvar är frivillig samt skattefri och kostar därför mindre.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Avställningsförsäkring

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret eller om oregistrerat fordon inte ska användas så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Plog och andra redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan vara medförsäkrade genom halv- och helförsäkringen. Högsta ersättning är alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre bör utrustningen försäkras separat, vilket är fördelaktigare vid skada även vid lägre värde. Läs mer om detta på sidan om Utbytbara redskap och maskiner.

Vilken omfattning behövs för traktorn?

Om traktorn skadar något

Skador som traktorn kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Fordonsansvar – för åkgräsklippare om den inte är trafikförsäkringspliktig.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när traktorn används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafikförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om traktorn skadas

Skada på och förlust av traktorn

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Annan vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av traktorn

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med traktorn inte kan fortsätta

Transport av traktorn, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om traktorn inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att traktorn inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av traktorn m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker i traktorn eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av traktorns försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.