Försäkring för grävmaskin

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra ett oregistrerat fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår försäkring passar alla grävmaskiner och avser även minigrävare och traktorgrävare. Välj omfattning på försäkringen efter vilka skador som ska ingå.

Om grävmaskinen har en dragkrok, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den är registrerad så måste den ha trafikförsäkring, oavsett var den används. Försäkringen kan också omfatta skada på och förlust av grävmaskinen. 

Redan i vår Halvförsäkring ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är grävmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. under transport på annat fordon och om den välter eller kolliderar. Försäkringen kan även omfatta utbytbara redskap och maskiner till grävmaskinen, t.ex. skopa. Läs mer om det och grävmaskinsförsäkringen nedan.

Grävmaskinsförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.


Fördelar med vår grävmaskinförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Grävmaskin Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste resa till startplatsen för förare och i vissa fall passagerare, t.ex. anställda, samt hämtningsresa till reparerat fordon för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Gäller inte för fordon i uthyrning.

Försäkringen ersätter med begränsat belopp förarens personliga saker som skadas eller förloras under färd med fordonet.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på motorredskapet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada

 • på anordning för vägarbete och vinterväghållning samt skador som dessa orsakat på fordonet.
 • genom aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.

Tilläggsförsäkringar för grävmaskin

Komplettera grävmaskinsförsäkringen så att den blir ännu bättre. Välj t.ex. att få avbrottsersättning redan från skadedagen när fordonet inte kan användas pga. skada och lägg till Fordonsansvar om grävmaskinen inte är trafikförsäkringspliktig.


Lägg till Avbrott så ersätter vi kontant för varje dag fordonet inte kan användas – upp till 45 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Hur dagsbeloppet beräknas anges i villkoren och beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av. Ingen självrisk/karens gäller.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och vissa passagerare, t.ex. anställda, vid skada i följd av trafik med fordonet. Gäller även t.ex. anställd vid arbetsolycka med fordonet.

Om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt så ingår inte Trafik i halv- eller helförsäkringen. Lägg då till Fordonsansvar om ni ändå vill ha samma skydd som trafikförsäkringen ger för personskador och skador på annan egendom än fordonet och vad som transporteras med det. Fordonsansvar är frivillig samt skattefri och kostar därför mindre.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Försäkring för avställt motorredskap

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret eller om oregistrerat fordon inte ska användas så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilket försäkringsskydd behövs för grävmaskinen?

Om grävmaskinen skadar något

Skador som grävmaskinen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Fordonsansvar – om grävmaskinen inte är trafikförsäkringspliktig.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när grävmaskinen används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafik- eller fordonsansvarsförsäkringen, behöver försäkringstagaren ansvarsförsäkring.

Om grävmaskinen skadas

Skada på och förlust av grävmaskinen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av grävmaskinen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med grävmaskinen inte kan fortsätta

Transport av grävmaskinen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om grävmaskinen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att grävmaskinen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av grävmaskinen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om material som grävs och förflyttas av grävmaskinen skadas täcks det inte av grävmaskinens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Här gäller försäkringen för grävmaskin

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Trafik-, Fordonsansvars- och Krisförsäkringen samt "Extra kontantbelopp vid personskada" gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till.

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Skopa och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.