Försäkring för grävmaskin

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår försäkring passar alla grävmaskiner och avser även minigrävare och traktorgrävare. Välj omfattning på försäkringen efter vilka skador som ska ingå.

Om grävmaskinen har en dragkrok, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den är registrerad så måste den ha trafikförsäkring, oavsett var den används. 

Redan i vår Halvförsäkring ingår bl.a. ersättning och skada som har uppstått genom skadegörelse och stöld. Med Helförsäkring är grävmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. under transport på annat fordon och om den välter eller kolliderar. Försäkringen kan även omfatta utbytbara redskap och maskiner till grävmaskinen, t.ex. skopa. Läs mer om det och grävmaskinsförsäkringen nedan.

Grävmaskinsförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.


Fördelar med vår grävmaskinförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Grävmaskin Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning eller transport av motorredskapet.
 • returresa för föraren till platsen där motorredskapet började köras för egen motor.
 • hämtningstransport av reparerat motorredskap.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter upp till ett begränsat belopp förarens tillhörigheter som skadas eller förloras under färd med motorredskapet. 

Gäller inte för motorredskap i uthyrning.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på motorredskapet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada

 • på anordning för vägarbete och vinterväghållning samt skador som dessa orsakat på fordonet.
 • genom aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.

Tilläggsförsäkringar för grävmaskin

Komplettera grävmaskinsförsäkringen så att den blir ännu bättre. Välj t.ex. att få avbrottsersättning redan från skadedagen när fordonet inte kan användas pga. skada och lägg till Fordonsansvar om grävmaskinen inte är trafikförsäkringspliktig.


Lägg till Avbrott så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 45 dagar, när motorredskapet inte kan användas t.ex. efter en brandskada eller en vältningsolycka. 

Dagsbeloppet beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafik- och arbetsolycka med motorredskapet. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare samt arbetsutförare, om personen är försäkringstagaren eller anställd hos denne. Självrisk 0 kr.

Om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt så behöver inte Trafik ingå i halv- eller helförsäkringen.

Lägg till Fordonsansvar för att få samma skydd för person- och egendomsskada vid trafikolycka med fordonet. Den är frivillig samt skattefri och kostar därför lite mindre. Om det är osäkert om fordonet är trafikförsäkringspliktigt så låt trafik ingå.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.


Om grävmaskinen ställs av

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen i Vägtrafikregistret erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen. 

Om fordonet är oregistrerat måste försäkringstagaren meddela oss när fordonet ställs av och på.

Vilket försäkringsskydd behövs för grävmaskinen?

Om grävmaskinen skadar något

Skador som grävmaskinen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Fordonsansvar – istället för Trafik om grävmaskinen inte är trafikförsäkringspliktig.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när grävmaskinen används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafik- eller fordonsansvarsförsäkringen, behöver försäkringstagaren ansvarsförsäkring.

Om grävmaskinen skadas

Skada på och förlust av grävmaskinen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av grävmaskinen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med grävmaskinen inte kan fortsätta

Transport av grävmaskinen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om grävmaskinen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att grävmaskinen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av grävmaskinen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om material som grävs och förflyttas av grävmaskinen skadas täcks det inte av grävmaskinens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Här gäller grävmaskinsförsäkringen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Trafik-, Fordonsansvars- och Krisförsäkringen samt "Extra kontantbelopp vid personskada" gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till.

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Skopa och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.

Arbetsvagn, rastvagn och manskapsvagn

En sådan vagn försäkrar vi som Husvagn. Även om den också har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel, förutom bostadsfunktionerna. Är det bara fråga om förrådsfunktion, t.ex. en drivmedels- eller redskapsvagn, så försäkrar vi den som Tungt släp eller Lätt släp. 

Redskap, verktyg och t.ex. reservdelar till fordon samt drivmedel och oljor etc. omfattas inte av fordonsförsäkringen – detta kan försäkras genom vår transportförsäkring Egendom i bil.

Om grävmaskinen körs på flygplats

Övrigt om grävmaskinsförsäkringen

Aven för minigrävare, grävlastare, traktorgrävare och materialhanterare. Om grävmaskinen är ombyggd för skogsbruk försäkrar vi den som Skogsmaskin istället. Inte för veteranmaskin.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.