Undvik skador vid framförandet av fartyget

Även om det är mycket du behöver kontrollera under färden, är det viktigt att se till att allt är i ordning för att undvika skador.

Checklista då du framför fartyget:

 • alltid ha ordentlig utkik, då saknad av ordentlig utkik är orsaken till 95% av alla kollisioner och grundstötningar
 • lita aldrig 100% på elektroniska navigationshjälpmedel, titta ut
 • GPS-utrustning har alltid en felmarginal, så håll säkert avstånd till land, skär och andra fartyg
 • Om problem med de elektroniska hjälpmedlen uppstår, så sakta ner till "säker hastighet"
 • framför fartyget i "säker hastighet" vid dåligt väder eller dåligt sikt, mörker, tjocka, snöstorm etc.
 • var alltid fräsch och utvilad vid framförandet av fartyget
 • följa internationella sjöfartsregler
 • använd alltid gott sjömanskap, håll inte fast i din "rätt" om det kan orsaka en farlig situation

Fel på autopilot

När du navigerar i trånga farvatten och tät trafik, eller in och ut ur hamn, bör du överväga handstyrning, eftersom ett kortvarigt fel i autopiloten kan leda till kollision eller grundstötning.

Certifikat och säkerhetsföreskrifter

Fartyg i kommersiellt bruk måste alltid uppfylla kraven som ställs av myndigheter och klassificeringssällskap. Nödvändiga certifikat måste vara giltiga.

Redaren och / eller ägaren ansvarar för:

 • Fartyget är korrekt bemannat i enlighet med gällande lagstiftning
 • Besättningen har rätt träning och giltiga certifikat
 • Fartyget har ett giltigt klass- och / eller myndighetscertifikat
 • Spara information vid eventuell olycka
 • En lagringsrutin kring fartygets manövrar samt position är viktig för att säkerställa att tillgänglig information i systemet inte går förlorad.
 • Informationen är oerhört viktig, för att förstå händelseförloppet