Förebygg olyckor och skador som ditt företag ansvarar för

Minimera risken för att ditt företag krävs på skadestånd för en skada som kunde förhindrats.

 • Undvik olyckor

  Genom ordentlig städning och snöröjning kan du undvika halkolyckor.

 • Avtal ska vara skriftliga

  Utan avtal kan skadeståndskostnaden överstiga försäkringens ersättning.

 • Säkra alltid bevis

  Dokumentera bevisen vid en skada så att du kan bemöta påståenden.

Undvik halkolyckor med ordning och reda

Att halka på ett bananskal är inget skämt! Det är viktigt att ha rutiner för städning och att hålla ordning. En kund eller besökare kan råka ut för olycksfall i företagets lokaler. Det kan t.ex. bero på att personen halkar på ett bananskal som hamnat på golvet, eller på att olja runnit ut på golvet. En entré där inte is och snö städats bort är också en fara. 

Om det inte är städat och en besökare ramlar och skadar sig kan företaget bli skadeståndsskyldigt. All personal måste vara uppmärksam på risker som kan orsaka personskador och undanröja dessa innan något inträffar.

Gör så här

Städa och hålla ordning under fasta rutiner. För att dokumentera när och hur städning utförts är det lämpligt att ha städningsdagbok där man antecknar vilka områden som städats och när det har skett. Då kan du visa att företaget har handlat med tillräcklig omsorg för att förhindra olyckor. 

Is- och snöröjning 

Är du ute på hal is? Med rutiner för snöröjning och halkbekämpning kan du undvika att bli skadeståndsskyldig vid eventuell halkolycka. De flesta halkolyckor inträffar på gångvägar som inte har snöröjts eller halkbekämpats.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har alltid ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom fastigheten och är skadeståndsskyldig om det har skötts dåligt. I många kommuner har fastighetsägaren dessutom ansvar för gångbanor utanför fastigheten. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun. En annan viktig del av snöröjningsarbetet är att ta bort snö och is från tak och rännor, läs mer om snöröjning på taket​

Skriv sandningsdagbok

I sandningsdagboken antecknas vilka områden som halkbekämpats och snöröjts samt när det skett. Saknas sandningsdagbok är det svårt att fastställa om du har gjort vad som krävts av dig. Uppgifterna är ett bra underlag för en bedömning om rimliga åtgärder gjorts och om du som fastighetsägare har handlat med tillräcklig omsorg.

Överfört fastighetsägareansvar

Fastighetsägarens ansvar kan genom avtal överföras på hyresgäst eller t.ex. en entreprenör, som åtagit sig att snöröja och halkbekämpa. Det är ändå alltid fastighetsägaren som blir skadeståndsskyldig mot den skadelidande - oavsett vem som tagit på sig arbetsuppgiften. Fastighetsägaren får därefter kräva den som skulle ha svarat för arbetet på ersättning för det skadestånd som betalats.

Rör- och kabeldragning vid markarbeten

Att gräva på fel ställe kan bli dyrt! Begär alltid lednings- och kabelvisning eller karta över ledningar och kablar i mark innan du gräver. Skada på ledningar och kablar vid markarbeten kan medföra dyra skador för din kund och andra i omgivningen samt skadeståndsskyldighet för dig. Ett felaktigt utfört arbete är dålig reklam för ditt företag, blir du dessutom blir skadeståndsskyldig gäller din ansvarsförsäkring ​med högre självrisk. 

Innan du utför markarbeten ska du av din beställare alltid:

 • Begära lednings- och kabelvisning eller en karta över ledningar och kablar i marken
 • Spara alltid dokumentationen 

Håll koll på ditt produktansvar

Om ditt företag säljer eller hyr ut produkter har du ett ansvar för att produkten inte orsakar en skada, även efter att den har hamnat i köparens händer. Produktansvarslagen innehåller regler om vilka produkter som lagen gäller, orsaken och konsekvensen av skadan samt vem som är skadeståndsskyldig.

Då ska du vara uppmärksam på Produktansvarslagen:

 1. Ditt företag säljer eller hyr ut lösa saker (ej fast egendom).
 2. Det går inte att uteslut att det finns en säkerhetsbrist i produkten som kan orsaka skada.
 3. Ditt företag tillverkar, importerar eller marknadsför produkten under ert varumärke. 

Styrelseansvar

Visste du att som styrelsemedlem är du personligt ansvarig om något skulle gå snett? Många vet inte vilket ansvar man faktiskt tar på sig oavsett om det gäller en bostadsrättsförening eller ett mindre företag. Vad händer om företaget går i konkurs? Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan du tackar ja till styrelseansvar.

GDPR – ansvar för dina kunders personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är EU:s allmänna dataskyddsförordning som ersätter Personuppgiftlagen. Det innebär hårdare krav på hur ditt företag hanterar personuppgifter, t.ex. i kundregister, bokningssystem och digital kommunikation med kunden. Det är viktigt att ditt företag följer de nya direktiven för hur personuppgifterna sparas och hur kunderna informeras om detta.

I vår ansvarsförsäkring ingår bl.a. ersättning för skadeståndskrav från motparten. Men vi kan inte ersätta viten ("straffbelopp") som en myndighet dömer ditt företag till, eftersom det inte är tillåtet att försäkra den typ av straffåtgärd i Sverige. Läs mer om försäkring för GDPR 

Avtal ska vara skriftliga

Tänk dig för innan du skriver under ett avtal. Använd alltid skriftliga avtal som styr ansvaret mellan dig och dina samarbetspartners. Skriv inte under avtal med ett innehåll som du inte känner till. Använd de standardavtal som finns för din bransch. Om du arbetar med väldigt specifika produkter eller tjänster, bör du överväga att med hjälp av jurist ta fram ett eget leveransavtal.

Ansvarsförsäkringen gäller för dina skadeståndsrisker enligt lag och branschavtal. Om du undertecknar ett annat avtal riskerar du att din ansvarsförsäkring inte gäller för alla skadesituationer.

Om du använder avtal kan du begränsa din skadeståndsskyldighet till den summa som ingår i din försäkring. Utan avtal kan du dra på dig högre skadeståndskostnader än vad försäkringen ersätter. Läs mer om hur och när du din ansvarsförsäkring tas i bruk bland våra frågor och svar om ansvarsskydd.

Säkra alltid bevis vid skademål 

Säkra alltid bevis vid klagomål och ha alltid rutiner att hantera eventuella klagomål. Gör minnesanteckningar när du diskuterar händelser som skulle kunna innebära skadeståndskrav. Spara all korrespondens i ärendet så du inte riskerar att inte kunna bemöta och motbevisa eventuella påståenden från den som är missnöjd med ditt arbete eller leverans.

Bra dokumentation ger saklig diskussion

Har någon eller något skadats är det viktigt att dokumentera detta i form av bildbevis. Notera också eventuella vittnens namn och adress samt telefonnummer. Med bra dokumentation blir diskussionen mer saklig och det är lättare att bevara affärsrelationen, trots att man inte är överens i det enskilda fallet.

Ansvarsförsäkringar

Försäkringar för särskilt utsatta branscher