Snöröjning på taket

Förebygg skador på både egendom och människor

En vinter där stora mängder snö samlas på taken leder ofta till en vinter med många skador. Desto större snömassorna blir, desto svårare blir röjningsarbetet, vilket ökar riskerna för skador på människor och egendom.

Checklista vid snöröjning på taket

  • Avgränsa områden där snö kan falla med risk för att träffa människor och andra föremål.
  • Rensa snön på ett säkert sätt – helst från marken eller genom att använda en skylift. Om du måste gå på taket för att rensa snö, var noga med att följa nödvändiga försiktighetsåtgärder.
  • Se upp med var snön som du skyfflar ner landar. Kan angränsande konstruktioner klara av ytterligare snö eller kan snön träffa människor, bilar eller andra föremål?
  • Var försiktig när du röjer bort snön! Undvik stora maskiner och tung utrustning. Undvik skarpa verktyg på taket, såsom spadar, hackor och liknande, eftersom de kan skada taket.
  • Snöröjning med stålvajer kan snabbt ta bort stora mängder snö, men vara noga med att inte sätta stora mängder snö i rörelse så att takkonstruktionen kommer i svängning.
  • Undvik att skapa avrinningskanaler längs taket eftersom detta kan göra snötäcket instabil så stora mängder snö faller. Risken för erosion är störst vid temperaturer kring fryspunkten.
  • Taket bör rensas jämnt. Om taket är skevt belastat bör den högsta belastade delen rensas först.
  • Snö kan med tiden smälta underifrån eller suga upp regnvatten, som vid fryspunkten kan bilda is. Var noga med att rensa bort isen eftersom tak- och hängrännor lätt kan skadas. Se även punkt 4 och 5.
  • Håll avlopp, rännor och stuprör fria från is och snö så att vattnet kan rinna av.
  • Ta bort istappar på takkanter när det finns en risk att de kan falla och skada människor i närheten av byggnaden.

Hur mycket får snön väga?

Byggnader vars tak har störtat in på grund av tyngande snö har ofta haft konstruktionsfel. Om byggnaden uppförs enligt byggnormerna, ska taket klara en belastning på 180 kg/m2 (tidigare 140 kg/m2). Till exempel i slutet av vintern 2010 var vikten av snön cirka 100 kg/m2. Men platser där snön driver mer, kan belastningen bli större. Om snön rör sig och koncentreras till ett område på taket, blir belastningen ojämn och bärförmågan minskar.

Om snön ska tas bort bör arbetet påbörjas i god tid, eftersom den lätta frostiga snön är lättare att avlägsna än tinande blötsnö. Dessutom kan blötsnö orsaka försvagningar i taket vilket kan leda till att smältvatten läcker in med risk för vattenskador i fastigheten. 

Säkerhet och förebyggande åtgärder

Lämna helst snöröjningen till företag som är proffs på takskottning. Om du ska göra arbetet själv måste ta du hänsyn till riskerna med att klättra runt på hala tak.

Bästa sättet att undvika att falla är att använda säkerhetssele. För att garantera säkerheten i arbetet måste åtminstone ett rep fästas i taket.

Lika viktigt är säkerheten nedanför byggnaden. Innan du börjar skotta måste du vara säker på att inga människor eller fordon passerar. En stor mängd snö som kommer farande ner på gatan eller marken kan också orsaka sättningar i andra delar av byggnaden. Skotta ner snön jämnt fördelat runt byggnaden.

Skotta inte för djupt så att själva taket skadas. Lämna gärna 5–10 cm snö, det ger ett bra skydd för taket. 

Vad gäller i din försäkring?

Att ta bort snö ingår i det löpande underhållet av fastigheten. Tänk på att mängden snö inte får överstiga gränserna för vad konstruktionen tål. Om byggnaden skadas på grund av för tunga snömassor gäller inte försäkringen. Beror skadan på fel i konstruktionen kan byggföretaget i vissa fall göras skyldigt.

Om det finns tecken på att takkonstruktionen skadats, måste snön omedelbart tas bort. Tänk på att snön måste skottas jämnt över hela taket. Tar man bort allt på den ena sidan först blir belastningen ojämn vilket kan ge sprickor i konstruktioner.

Även om man vidtar alla försiktighetsåtgärder, kan takskottning leda till skador på människor eller egendom nere på gatan. Därför är det viktigt att snöröjaren har en ansvarsförsäkring för den typen av skador.