Patientförsäkring

Patientansvarsförsäkring är en försäkring som ger trygghet för både vårdgivare och patient.​

 • ​Vi svarar för skadeutredning och kontakter med inblandade.
 • Behandlingsskada bedöms av en utomstående instans
 • Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

Vad är en patientansvarförsäkring?

Patientansvarsförsäkring är en försäkring som ger trygghet för både vårdgivare och patient.Den är obligatorisk för dig ​som bedriver hälso- och sjukvård och du måste enligt lag ha en gällande patientförsäkring. ​​​​​​​Förtroende och trygghet är hörnstenar i en fungerande hälso- och sjukvård. En viktig del i den tryggheten är patientförsäkringen. Behandlingsskador tillhör inte vanligheten inom vården. Men då och då inträffar sådant som ingen trodde skulle hända.

Ingår i patientansvarsförsäkring Ingår alltid
Ingår
Ingår
Ingår

Vanliga yrkesgrupper som behöver patientförsäkring

Vilka behöver en patientskadeförsäkring?

Läkare, tandläkare och andra legitimerade yrken som är privatpraktiserande är skyldiga att upplysa om i vilket försäkringsbolag man tecknat patientförsäkringen. Exempel på andra sådana yrken är legitimerade naprapater och kiropraktorer.

Fler exempel på yrkesgrupper som måste ha patientförsäkring

 • apotekare, receptarie, audionom, logoped
 • sjukhusfysiker
 • tandläkare i allmän vård, tandläkare med specialistkompetens
 • tandhygienist
 • psykolog, psykoterapeut
 • sjukgymnast
 • arbetsterapeut, ortopedingenjör
 • dietist
 • läkare i allmän vård, läkare med specialistkompetens
 • sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker
 • optiker.

Ersättningsbara skadetyper

Ersättning lämnas för vissa skador som orsakats av en medicinsk åtgärd eller olycksfall som inträffat i samband med vården. Patientskada kan ersättas om den faller in under någon av följande sex skadetyper:

 • Behandlingsskada är orsakad av en undersökning eller behandling och ersätts om det hade varit möjligt att undvika skadan genom ett annat, mindre riskfyllt medicinskt förfarande.
 • Teknikskada beror på fel på, eller felaktig hantering av, medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning.
 • Diagnosskada beror på att faktiskt iakttagbara sjukdomstecken förbisetts eller att tecknen visserligen observerats, men tolkats på fel sätt.
 • Infektionsskada beror på att patienten smittats vid behandlingen och skadan inte rimligen kan godtas som en följd av vården.
 • Olycksfall kan ersättas om detta har inträffat i samband med åtgärder från sjuhusets sida eller beror på brand eller annan skada på lokaler eller utrustning.
 • Medicineringsskada beror på att personal på apoteket hanterat eller expedierat läkemedel på fel sätt eller att läkemedel inom sjukvården ordinerats eller använts på felaktigt sätt.

Patientförsäkring med ansvar för vårdgivare och patient

För vårdgivaren är det tryggt att veta att med vår patientansvarsförsäkring svarar vi för skadeutredning och kontakter med alla inblandade. För patienten är det tryggt att veta att t.ex. en behandlingsskada blir bedömd av en utomstående instans och på objektiva grunder.