Separat försäkring för företagets

Utbytbara redskap och maskiner till fordon

Försäkring för t.ex. plog, skopa och sandningsaggregat till traktor, lastbil och andra fordon.

Vi erbjuder skydd för skada på och förlust av utrustningen – både egen, hyrd och lånad samt sådan som företaget ansvarar för under t.ex. entreprenaduppdrag. Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är utrustningen skyddad t.ex. vid stöld, brand och skadegörelse och om den skadas när den är påkopplad eller transporteras på ett fordon.

Läs mer om försäkringen, fördelarna med den och vad vi menar med utbytbara redskap och maskiner längre ned.


 • Alltid rätt försäkrad

  Försäkringsskyddet för utrustningen beror inte på fordonets omfattning.

 • Lägre självrisk

  Ingen extra självrisk när utrustningen är separat försäkrad.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

Utbytbara redskap och maskiner till fordon Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av utrustningen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på utrustningen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och användaren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller användandet av utrustningen när den är påkopplad på ett fordon. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av utrustningen.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på utrustningen som uppstått vid trafikolycka när den är kopplad på ett fordon, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkring

Gör försäkringen för utrustningen ännu bättre. Välj att få avbrottsersättning från dag ett när utrustningen inte kan användas pga. skada.


Lägg till Avbrott så ersätter vi kontant för varje dag utrustningen inte kan användas – upp till 45 dagar vid skada. Dagsbeloppet vi betalar anges i villkoren och beror bl.a. på utrustningens marknadsvärde. Exempel: om värdet är 200 000 kr är dagsbeloppet minst 408 kr. Ingen självrisk/karens gäller.

Därför behöver du försäkra utrustningen

En sak som är typisk för utbytbara redskap och maskiner är att de kan användas på flera fordon. Många gånger kan man därför inte säga att utrustningen hör till visst fordon, t.ex. då den kan användas på flera av företagets fordon eller om den är lånad av uppdragsgivaren vid entreprenadarbete.

Utrustning som inte hör till ett fordon omfattas normalt inte av dess försäkring. Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan dock vara medförsäkrade genom fordonets halv- och helförsäkring hos oss. Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och företaget har flera fordon. Är värdet högre bör utrustningen därför alltid försäkras separat. Men vår separata försäkring är alltid fördelaktigare för företaget vid skada än medförsäkringen.

Om utrustningen är viktig för företagets inkomst så lägg till Avbrottsförsäkring – den skyddar företagets ekonomi när utrustningen inte kan användas pga. skada. 


Vilket försäkringsskydd behövs för utrustningen?

Om utrustningen skadar något

Skador som utbytbara redskap och maskiner till fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonets trafikförsäkring när utrustningen är påkopplad på det.
 • Fordonets fordonsansvarsförsäkring när utrustningen är påkopplad på det om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt.

För skada som inträffar med utrustningen som inte ersätts genom ett fordons trafik- eller fordonsansvarsförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om utrustningen skadas

Skada på och förlust av utrustningen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Om arbetet med utrustningen inte kan fortsätta

Transport av utrustningen, vid skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Fordonets försäkring för Assistans när utrustningen är påkopplat på det.

Vid ersättningsbar skada på utrustningen ersätts transport av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om utrustningen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att utrustningen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av utrustningen m.m.

 • Rättsskydd.

Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.