Separat försäkring för företagets

Utbytbara redskap och maskiner till fordon

För egna fordon i fordonshandel.

Försäkring för t.ex. plog, skopa och sandningsaggregat till traktor, motorredskap, lastbil och andra fordon.

Vi erbjuder skydd för skada på och förlust av utrustningen – både egen, hyrd och lånad samt sådan som företaget ansvarar för under t.ex. entreprenaduppdrag. Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är utrustningen skyddad t.ex. vid stöld, brand och skadegörelse och om den skadas när den är påkopplad eller transporteras på ett fordon.

Läs mer om försäkringen, fördelarna med den och vad vi menar med utbytbara redskap och maskiner längre ned.


 • Alltid rätt försäkrad

  Försäkringsskyddet för utrustningen beror inte på fordonets omfattning.

 • Lägre självrisk

  Ingen extra självrisk när utrustningen är separat försäkrad.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

Utbytbara redskap och maskiner till fordon Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid stöldförsök och skadegörelse samt stöld av hela utrustningen eller delar av den.

Brand

Försäkringen ersätter skada på utrustningen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller brukandet av utrustningen när den inte är påkopplad på ett fordon. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av utrustningen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på utrustningen som uppstått vid trafikolycka när den är kopplad på ett fordon, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkring

Om utrustningen är viktig för företagets inkomst så lägg till avbrottsförsäkring. Den ger avbrottsersättning från dag ett när utrustningen inte kan användas p.g.a. skada.


Lägg till Avbrott så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 45 dagar, när utrustningen inte kan användas t.ex. efter en brandskada eller en kollision. 

Dagsbeloppet vi betalar anges i villkoren och beror bl.a. på utrustningens marknadsvärde. Exempel: om värdet är 200 000 kr och företaget bedriver entreprenadverksamhet är dagsbeloppet 418 kr, annars 209 kr.

Varför behövs den här försäkringen?

Det är typisk för utbytbara redskap och maskiner till fordon att utrustningen kan användas på flera fordon. Många gånger kan därför ingen säga att den hör till ett visst fordon i företaget. Dessutom kan den t.ex. vara lånad av uppdragsgivaren vid entreprenadarbete och ändå behöva försäkras av låntagaren. 

Utrustning som inte hör till fordonet omfattas inte av dess försäkring. Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan dock vara medförsäkrade genom fordonets halv- och helförsäkring hos oss. Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om den är värd mer och företaget har flera fordon. Är värdet högre bör den alltid försäkras separat! 

Vår separata försäkring är alltid fördelaktigare vid skada än medförsäkringen. Då kan dessutom avbrottsförsäkring läggas till.


Vilket försäkringsskydd behövs för utrustningen?

Om utrustningen skadar något

Skador som utbytbara redskap och maskiner till fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonets trafikförsäkring när utrustningen är påkopplad på det.
 • Fordonets fordonsansvarsförsäkring när utrustningen är påkopplad på det om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt.

För skada som inträffar med utrustningen som inte ersätts genom ett fordons trafik- eller fordonsansvarsförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om utrustningen skadas

Skada på och förlust av utrustningen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Om arbetet med utrustningen inte kan fortsätta

Transport av utrustningen, vid skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Fordonets försäkring för Assistans när utrustningen är påkopplat på det.

Vid ersättningsbar skada på utrustningen ersätts transport av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om utrustningen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att utrustningen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av utrustningen m.m.

 • Rättsskydd.

Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

En del företag behöver inte försäkringen

Verksamheter som inte behöver försäkringen för utbytbara redskap och maskiner till fordon:

 • Fordonshandel.
 • Handel med utbytbara redskap och maskiner till fordon.
 • Lantbruk. 

För dessa ska utrustningen försäkras i annan försäkringsform, t.ex. i fordonslager, egendoms- eller lantbruksförsäkring.

Utrustning som avses

Utrustning som är avsedd att enkelt kunna kopplas av och på fordon, t.ex. med snabbfästen, så att den bärs av det för uppsamling, kort transport, avlastning och/eller spridning samt annat arbete med kombinationen av ett fordon och den påkopplade utrustningen. 

Även sådan utrustning

 • där uppsamling måste ske utan hjälp av fordonet för att utrustningen sen ska kunna utföra arbetet, t.ex. flistugg.
 • med stödhjul avsedd att skjutas eller dras av ett fordon för att kunna utföra arbetet, t.ex. sandspridare och sopningsanordning. 

Även redskap och maskin på ett efterfordon (oregistrerat släp) samt sådan utrustning som utgörs av ett efterfordon, som saknar självständig motor och är avsedd att dras av ett fordon för att kunna utföra arbetet, t.ex. sandspridare och sopmaskin. 

När utrustningen är avkopplad kan den inte användas på i huvudsak avsett sätt. 

Exempel på utrustning som avses

 • skopa
 • plog
 • pallgafflar
 • schaktblad
 • avjämningsbalk
 • väghyvel
 • snöslunga
 • snöfräs
 • slyröjningsaggregat
 • jordborr
 • hydraulhammare
 • betongsax
 • rivningsgrip
 • fragmenterare, t.ex. flistugg – påmonterad, hängande – utan självständig motor
 • fragmenterare – med stödben/stödhjul – utan självständig motor

Men detta avses inte

Exempel på sådant som inte avses med utbytbara redskap och maskiner till fordon

 • fordon.
 • efterfordon (oregistrerat släp) med eller utan redskap eller maskin, som inte är beroende av ett fordons rörelsekraft för att kunna utföra arbetet, t.ex. generator, fragmenterings- och sorteringsverk samt manskaps- och redskapsvagn.
 • fast monterat redskap eller maskin på fordon.
 • växelflak, -skåp, -container, -tank etc.
 • redskap och maskin som enbart använder t.ex. ett fordon som kraftkälla (t.ex. kraft-, hydraul- eller eluttag) för att kunna utföra arbetet.
 • andra lösa redskap och maskiner, samt verktyg, mätinstrument och hjälpmedel etc.
 • reservdelar, förbruknings- och förvaringsartiklar.
 • avmonterade fordonsdelar, hjul, däck.
 • fordonstillbehör.

Mer information om försäkringen

Separat försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon 

Bra självriskvillkor

Om flera separat försäkrade redskap och maskiner samt/eller företagets fordon skadas samtidigt av samma orsak gäller försäkringen med högst två självrisker istället för en per redskap, maskin och fordon. Exempelvis om tre redskap skadas i en brand eller om det drabbar ett redskap och ett fordon. 

Övrigt

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.

Fördelar med separat försäkring jämfört med medförsäkring

Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan vara medförsäkrade genom era fordon eller försäkras separat hos oss. Här kan du se vilka fördelar det är med den separata försäkringen.

 • Hela värdet av all sådan utrustning som ni har eller ansvarar för försäkras istället för att alltid vara begränsat till 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om den är värd mer och företaget har flera fordon.
 • Utrustningen är försäkrad även om den används på fordon som inte är försäkrat hos oss, t.ex. för att den är utlånad till annan.
 • Utrustningen är försäkrad även om den inte är avsedd för något av de fordon försäkringstagaren har vid skadetillfället.
 • Utrustningen är försäkrad även om företaget lånar eller hyr den om företaget enligt avtalet ska svara för skada på och förlust av den.
 • Försäkringsomfattning och självrisk är den ni valt för utrustningen i den separata försäkringen istället för att bestämmas av det fordons försäkring som medförsäkringen gäller för.
  Om det fordonet inte har omfattning för skadehändelsen så ersätts inte skadan på utrustningen.
  Vid medförsäkring är självrisken istället dubbla fordonets. 

Med vår separata försäkring kan ni vara trygga med att utrustningen alltid är försäkrad på önskat sätt – oavsett med vilka fordon den används eller om den står uppställd liksom om den t.ex. är lånad.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.