Försäkring för lastmaskin

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Den här försäkringen passar alla lastmaskiner. Välj den omfattning som passar bäst med tanke på var lastmaskinen brukar användas och vilka kostnader som ska ersättas vid skada.

Förutom trafikförsäkring – som lastmaskinen alltid måste ha oavsett var den används – erbjuder vi skydd för skada på och förlust av den. Skada som uppstått genom skadegörelse ingår redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring är lastmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. i en trafik- eller vältningsolycka samt under vinterväghållning och transport på annat fordon. Nedan kan du läsa mer om Lastmaskinsförsäkringen och om försäkring av utbytbara redskap och maskiner – t.ex. skopa.

Vi erbjuder även lastmaskinsförsäkringen till privatpersoner.


Fördelar med vår lastmaskinsförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Lastmaskin Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning eller transport av motorredskapet.
 • returresa för föraren till platsen där motorredskapet började köras för egen motor.
 • hämtningstransport av reparerat motorredskap.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter upp till ett begränsat belopp förarens tillhörigheter som skadas eller förloras under färd med motorredskapet. 

Gäller inte för motorredskap i uthyrning.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på lastmaskinen som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada

 • på anordning för vägarbete och vinterväghållning samt skador som dessa orsakat på fordonet.
 • genom aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.

Tilläggsförsäkring för lastmaskin

Komplettera försäkringsomfattningen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets inkomstbortfall från första dagen lastmaskinen inte kan användas pga. skada.


Lägg till Avbrott så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 45 dagar, när motorredskapet inte kan användas t.ex. efter en brandskada eller en vältningsolycka. 

Dagsbeloppet beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafik- och arbetsolycka med motorredskapet. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare samt arbetsutförare, om personen är försäkringstagaren eller anställd hos denne. Självrisk 0 kr.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.


Om lastmaskinen ställs av

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen i Vägtrafikregistret erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen. 

Om fordonet är oregistrerat måste försäkringstagaren meddela oss när fordonet ställs av och på.

Vilken omfattning behövs för lastmaskinen?

Om lastmaskinen skadar något

Skador som lastmaskinen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när lastmaskinen används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafikförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om lastmaskinen skadas

Skada på och förlust av lastmaskinen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av lastmaskinen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om körningen med lastmaskinen inte kan fortsätta

Transport av lastmaskinen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om lastmaskinen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att lastmaskinen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av lastmaskinen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som lastas och transporteras av lastmaskinen skadas täcks det inte av lastmaskinens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Utlandskörning med lastmaskinen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Trafik- och Krisförsäkringen samt ”Extra kontantbelopp vid personskada” gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Skopa, plog och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.

Arbetsvagn, rastvagn och manskapsvagn

En sådan vagn försäkrar vi som Husvagn. Även om den också har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel, förutom bostadsfunktionerna. Är det bara fråga om förrådsfunktion, t.ex. en drivmedels- eller redskapsvagn, så försäkrar vi den som Tungt släp eller Lätt släp. 

Redskap, verktyg och t.ex. reservdelar till fordon samt drivmedel och oljor etc. omfattas inte av fordonsförsäkringen – detta kan försäkras genom vår transportförsäkring Egendom i bil.

Om lastmaskinen körs på flygplats

Om lastmaskinen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Viktigt om lastmaskinsförsäkringen

Avser inte

 • Grävlastare – försäkras som Grävmaskin.
 • Redskapsbärare – försäkras som Övriga självgående motorredskap.
 • Schaktmaskin – försäkras som Övriga självgående motorredskap. 

Inte heller för samlar- eller veteranmaskin. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.