Säkerhet vid heta arbeten

Heta arbeten förekommer ofta vid montage- och ombyggnader av industrianläggning och andra fastigheter. Vid heta arbeten finns regler och säkerhetsföreskrifter som måste följas för att undvika att det börjar brinna.

Vad menas med heta arbeten?

Med heta arbeten avses arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats, t.ex. ägare eller brukare av fastighet eller total- eller generalentreprenör, ska skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Exempel på heta arbeten:

  • Svetsning
  • Skärning
  • Lödning
  • Takläggning
  • Bearbetning med snabbgående verktyg
  • Annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning

Dessa arbeten förekommer ofta i samband med montage- och ombyggnadsarbeten inom industrianläggningar och andra fastigheter. Brandbelastningen är då vanligen högre och risken för tillbud ökar.

Statistik visar på minskning av bränder

Historiskt sett har brandskadestatistiken visat på att heta arbeten varit en av de stora orsakerna till brand. Sedan skärpta regler infördes har denna typ av bränder minskat, såväl i antal som kostnadsmässigt. De skärpta reglerna visar att det är möjligt att kraftigt minska denna typ av skador. Det är en fråga om korrekt utfört arbete, kunskap om skaderisker och förebyggande åtgärder.

Hur begränsar man risker?

Innan några heta arbeten får utföras, måste arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler. All personal som hanterar risker måste ha adekvat utbildning. Det gäller särskilt den tillståndsansvarige och anlitad entreprenör eller anställd som utför och/eller bevakar arbetet.