Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna

Många bränder kan undvikas genom att själv utföra skadeförebyggande kontroller och upptäcka elfel. Besiktiga regelbundet elutrustning och installationer samt åtgärda omedelbart eventuella brister.

Förebygg bränder med felfria elinstallationer

Ha som rutin att regelbundet se över sådana delar av elanläggningen som inte kräver expertkunskap, t.ex. att sladdar, uttag och kopplingar inte är skadade. Upptäckta fel måste omedelbart repareras av behörig elektriker.

Kontrollera följande installationer och utrustning:

 • Kablar
 • Elcentraler, apparatskåp och ställverksfack
 • Fast anslutna elapparater
 • Tillfälliga elanläggningar

Revisionsbesiktning genom Elektriska Nämnden

För vissa anläggningar kräver försäkringsbolagen särskilda revisionsbesiktningar genom Elektriska Nämnden. Dessa ska utföras av besiktningsingenjörer som är auktoriserade av Elektriska Nämnden. Det framgår av ditt försäkringsbrev om sådana besiktningar krävs för din anläggning. Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida 

Blinkande lysrör är en brandfara

Ett blinkande eller glödande lysrör ska genast bytas ut eftersom det finns risk för överhettning. Om temperaturen stiger kraftigt, kan omgivande material eller damm som samlats på armaturen fatta eld. Överhettning kan också leda till brand genom att detaljer i armaturen smälter och droppar ner på något brännbart material.

 • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör och glimtändare.
 • Installera bryt-/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök.
 • Se till att lysrörsarmaturerna är placerade över gångarna i lokalen.

Kaffebryggare och och trinett 

Finns timer installerad i kafferummet? Kaffebryggare och trinettkök i personalutrymmen står ofta påslagna hela dagen och det är stor risk att de inte stängs av efter arbetsdagens slut.

Att kaffebryggaren inte stängs av medför en stor brandrisk och man riskerar både person- och egendomsskada. Montera därför in en timer (fast installerad) som automatiskt bryter strömmen efter lämplig tid. Använd inte heller trinettköket som avlastningsbord. Om en platta är på är risken stor att något som ligger på spisen kommer i kontakt med den varma plattan och på så vis fattar eld.

Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring eftersom den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.

Skadeexempel för elfel

En brand uppstod i en lagerbyggnad. Både byggnad och innehåll fick omfattande skador. Under skadeutredningen framkom att branden orsakats av kortslutning i en elledning. Ledningen var korrekt monterad på en vägg men hade skadats av en truck som kommit för nära väggen. Isoleringen hade skavts av så att de strömförande trådarna frilades.

Skadekostnad

Det fanns inte något krav på särskild revisionsbesiktning av elanläggningen. Skadekostnaden uppgick till 1.200.000 kr som ersattes med avdrag för självrisken. Om egenkontroll utförts hade sannolikt branden i exemplet inte uppstått. Skadan på elledningen hade upptäckts och reparerats innan branden uppstod.

Elektriska anläggningar

Fel på elektrisk utrustning utvecklar ofta värme som över tid kan leda till en brand. Det kan t.ex. uppstå en ljusbåge för att kontaktpunkterna är dåligt tillskruvade. Många bränder startar i elektriska anläggningar på grund av:

 • Fel användning av elektrisk utrustning
 • Fel på utrustning och installationer.

Vem har ansvaret?

Ägare och ibland användare (hyresgäster) av elanläggningar har ansvar för att den sköts så att ingen skadas vid användandet. Ansvar och skyldigheter styrs av ellagen, starkströmsföreskrifterna och även av andra föreskrifter. 

Orsak till varmgång

 • Lösa kontaktpunkter
 • Skada på isolering
 • Bristande värmeavledning
 • Mekaniska skador
 • Fel i montering

Minimera risken med termofotografering

Termofotografering är en enkel åtgård som kan påvisa elektriska felkällor. Elektrisk utrustning med begynnande problem avger energi i form av värme som kan mätas. Vi rekommenderar att elektrisk utrustning termofotograferas med jämna mellanrum för att förhindra driftstörningar och haverier i verksamheten.