Specialfordon

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkring för A-traktor/EPA-traktor, Golfbil, Turisttåg, Go-cart, Radiobil, Isbanemaskin och Skördetröska.

Välj omfattning efter hur fordonet används och vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada. Fordonet måste trafikförsäkras oavsett var det används. Men det går också att lägga till skydd för skada på och förlust av fordonet. Skadegörelse omfattas redan i vår Halvförsäkring. Välj Helförsäkring så ingår även skydd om fordonet skadas t.ex. i en trafikolycka eller om något ramlar ned på det samt under transport på annat fordon.

Försäkringen för specialfordon erbjuder vi också till privatpersoner.

Specialfordon Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

Bärgning av fordonet

Om fordonet behöver bärgas för att det skadats och skadehändelsen omfattas av fordonets försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom fordonets försäkring.

Avställningsförsäkring

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen.

Vilket försäkringsskydd behövs för fordonet?

Om fordonet skadar något

Skador som fordonet kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om fordonet skadas

Skada på och förlust av fordonet

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada. 

Skyddsomfattning som endast avser delar av fordonet

 • Glasrutor.

Om resan med fordonet inte kan fortsätta

Transport av fordonet, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

Erbjuds inte.

Vid ersättningsbar skada på fordonet ersätts bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om fordonet inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att fordonet inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av fordonet m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i fordonet eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av fordonets försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Här gäller försäkringen för specialfordon

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Trafik- och Krisförsäkringen gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Körs fordonet på flygplats?

Om fordonet orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Mer om vår försäkring för Specialfordon

Försäkring för

 • A-traktor/EPA-traktor*.
 • Golfbil.
 • Turisttåg – dragbil med vagnar för lokal rundtur etc.
 • Go-cart.
 • Radiobil t.ex. på tivoli.
 • Isbanemaskin.
 • Skördetröska. 

*) Vanliga traktorer indelas av Transportstyrelsen i a och b, alltså inte att förväxla med A-traktor eller EPA-traktor. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.